Soteliiderit stödjer social- och hälsovårdsarbetsgivare i förändring

KT fortsatte med hjälp av projektet Soteliiderit sitt stöd för social- och hälsovårdsarbetsgivarnas förändringsledning, strategiska personalledning samt ledarskapsutveckling.

Under verksamhetsåret främjades både social- och hälsovårdsarbetsgivarnas inbördes samarbete och samarbetet mellan KT och social- och hälsovårdsarbetsgivarna. På projektets webbinarier och workshoppar behandlades olika såväl lokala som nationella ledarskapsteman i anslutning till social- och hälsovårdsreformen. 
Projektet Soteliiderit som stöds av Europeisk socialfonden startade i början av 2019. Projektet ska fortgå åtminstone till slutet av 2021. 

Soteliiderit lyckas tillsammans

Soteliiderit är en del av konsortiet Lyckas tillsammans som leds och finansieras tillsammans med Arbetshälsoinstitutets projekt som utvecklar kunddelaktighet och strategisk ledning av arbetsförmåga.

Social- och hälsovårdsministeriet förutsätter ömsesidig växelverkan av projekten som finansieras, vilket innebär till exempel gemensamma utvecklingsworkshoppar samt delning av projektens framskridande och resultat. KT:s Soteliiderit svarar för att intensifiera samarbetet. Information om resultaten från alla projekt ges bland annat i nyhetsbrev och på KT:s webbplats.

Social- och hälsovårdsarbetsgivarna gav idéer för inledning av arbetet

Under våren 2020 bearbetades Soteliiderit-projektets teman i fem social- och hälsovårdsarbetsgivargrupper fram till mars. Avsikten var att ordna öppna seminarier om temana samt att dela information på regionala träffar, men i början av våren ändrade coronaepidemin planerna. 

Temana som bearbetades i grupperna för arbetsgivare inom social- och hälsovården var:

  • tillgången på arbetskraft  
  • kunskapsledning och personalen  
  • produktivitetsledning och personalen 
  • ledarskap i förnyelse 
  • internationell rekrytering och sysselsättning av invandrare.

Regionala träffar ordnades i början av året inom pilotområdena Södra Karelen, Norra Savolax och Birkaland. De andra träffarna måste flyttas till senhösten och ordnas på distans. 

Genom intervjuer utreddes lägesbilden för ledning under coronatiden och dess utveckling, kunskapsledning samt social- och hälsovårdsreformen. I maj-juni intervjuades över 50 representanter för social- och hälsovårdsledning (högsta ledningen, områdeschefer, HR-ledning) enskilt. 

Enligt intervjuerna lärde man sig enormt mycket om digitalisering under den första coronavågen, men också i synnerhet om distansledarskap. Inom social- och hälsovårdsorganisationerna erbjöds tjänster på distans och personalen tog i bruk nya redskap för möten, samarbete och kundtjänst. Till en början var utgångspunkten att förändringen är tillfällig, men på sommaren stod det klart att en ny epidemivåg var på kommande och praxisen anpassades mer permanent. 

Regionala möten och workshoppar sköttes på distans 

Coronaepidemin förhindrade på våren social- och hälsovårdsledningens regionala möten och höll dem upptagna inom sina egna områden. Inom projektet utarbetades publikationen Uudistuva johtaminen (ledarskap i förnyelse) i samarbete med regionerna enligt en påskyndad tidtabell.  Innehållet i publikationen baserar sig på det temaarbete som utförts inom projektet. Den tryckta publikationen utkom på Kommunmarknaden i september.  Handboken delades ut till varje kommun och samkommun samt till ESF-partner och andra intressentgrupper. 

På hösten ordnades regionala webbinarier på distans inom Soteliiderit. Temana för träffarna var kunskapsledning, förändringsledning och nätverksledning. Dessutom ordnades öppna webbinarier om praxis angående distansarbete och resiliensen. 

Soteliiderit-verksamheten presenterades på Kommunmarknaden både i KT:s informationsinslag och på webbinarier som ordnats tillsammans med Kommunförbundet och Keva. Temana var kunskapsledning och sysselsättning av internationella sakkunniga. 

I november ordnades en webbinariedag avsedd för social- och hälsovårdsledningen där man under tre temawebbinarier fick ta del av översikter från nästan varje region om ledning inom social- och hälsovården ur perspektiven för sjukvårdsdistrikt, samkommuner inom social- och hälsovård eller städer. Dessa tillställningar hade fler deltagare än livetillställningen året innan.

Aktiv kommunikation

Under året utgavs sammanlagt sex nyhetsbrev om Soteliiderit-verksamheten, i vilka aktuella ärenden i anslutning till ledarskap och social- och hälsovårdsreformen presenterades. I nyhetsbreven presenterades verksamhet och sakkunniga som stödjer KT:s projekt samt kundorganisationernas praxis och erfarenheter. I nyhetsbreven berättades det också om den nationella social- och hälsovårdsreformens framskridande. Även nyheter från andra ESF-projekt (Sote-utvecklarna) publiceras i nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet har cirka tusen prenumeranter. 

Det finns ett flertal nyheter om projektets verksamhet och evenemang i tidskriften Kuntatyönantaja och på KT:s webbplats. Projektchefen för projektet skrev under året åtta blogginlägg om Soteliiderit-projektet.

Projektet Soteliiderit deltog aktivt i verksamheten i kommunsektorns olika nätverk. Projektet deltog i flera sammankomster som Kommunförbundets nätverk för ledningen inom social- och hälsovården samt KT:s HR-nätverk höll. Projektchefen deltog tillsammans med Kommunförbundet och social- och hälsovårdsministeriet i tillställningarna som nätverket för regionala beredare av vård- och landskapsreformen inledde i slutet av året.