KT:s arbetsgivarnätverk

KT är aktiv i många nätverk, men upprätthåller även egna nätverk. Flera nätverk har nästan månatligen aktiv kommunikation och växelverkan, medan en del träffas några gånger per år och utbyter aktualiteter.

HR-nätverket

HR-nätverket samlar kommunsektorns arbetsgivarrepresentanter som arbetar med personalärenden. Nätverkets målsättning är att utveckla strategisk personalledning, dela god praxis och stödja förändringsledning i reformer. Nätverkets medlemsantal minskade lite under verksamhetsåret. HR-nätverket har över 360 medlemmar från cirka 166 olika organisationer. 

I HR-nätverket är alla direktörer, sakkunniga och utvecklare som svarar för personalledning eller personalärenden inom kommuner, samkommuner eller kommunkoncerner välkomna. I nätverket ingår experter inom personalledning med olika uppgiftsbenämningar, exempelvis personaldirektörer, personalchefer och personalsakkunniga, förvaltningsdirektörer, anställningschefer, sakkunniga som ansvarar för rekrytering, planerare, kommunsekreterare och utvecklingsdirektörer. Gemensamt för alla medlemmar i nätverket är att de representerar arbetsgivaren och är intresserade av att tillsammans utveckla personalledning.   

På nätverksträffar lär man och förnyar sig  

Till HR-nätverkets verksamhetsmodell hör nätverksträffar, som ordnas året runt. HR-nätverket samlades i februari till en idéworkshop på temat HR-arbetets produktivitet, effektivitet och arbetslivskvalitet.  

HR-nätverket övergick den 12 mars helt och hållet till distanstid. Det evenemang som hade avtalats i april angående kunskapsledning ordnades helt på distans.  
Inför sommaren väntade man att nätverket skulle kunna träffas och mötas ansikte mot ansikte, men den osäkra situationen fortsatte. Slutligen annullerades idéworkshoppen som hade bokats in i juni.  Då såg det ut som om det strategiska HR-arbetet fick ge vika då coronaepidemin orsakade brådska i det dagliga HR-arbetet i kommunerna. I augusti hölls ett evenemang för HR-nätverket där man förevisade resultaten från mångfaldsbarometern som genomförts på våren samt synpunkter på rekrytering och mångkulturella arbetsplatser.  

HR-nätverket kommunicerar aktivt 

HR-nätverket har ett eget nätverksmeddelande HR-info, som delas ut till cirka 450 personer. Under året utgavs sammanlagt 9 stycken HR-info nyhetsbrev. Om evenemangen och verksamheten meddelas i första hand via nätverkets HR-infon.  

I början av coronaepidemin ville man i HR-infomeddelandena föra fram kommunernas goda praxis och tips som HR-nätverkets medlemmar under en kort tid hade producerat som stöd för chefer och arbetsgemenskaper.  

HR-nätverkets verksamhet sparras även av ett expertråd (Advisory board) på 15 personer som består av personaldirektörer och -experter som är verksamma på olika håll i Finland. HR-nätverkets expertråd sammanträdde på distans i december. Centrala teman som lyftes fram var arbetshälsa, ork och återhämtning. Dessutom lyfte man på mötet fram behovet av en arbetsrättslig informationsbank för skötseln av svåra situationer.  


Nätverket för välfärdsområdenas HR-ansvariga beredare

KT grundade ett nätverk för välfärdsområdenas HR-ansvariga beredare i slutet av 2020. Nätverket inledde sin verksamhet i början av 2021. Syftet med nätverket är att stödja de blivande arbetsgivarna inom välfärdsområdena i beredningen av personalärenden. Nätverket fortsätter efter social- och hälsovårdsreformen verksamheten med de ansvariga beredarna inom VATE-HR under den temporära förvaltningen. 

Nätverket fortsätter det aktiva samarbetet med landskapens ansvariga HR-beredare. KT stödjer nätverkets verksamhet även genom projektet Soteliiderit. 


Arbetarskyddschefernas nätverk

KT:s arbetarskyddschefsnätverk är avsett för kommunernas och samkommunernas arbetarskyddschefer, personer som sköter arbetarskyddschefens uppgifter eller arbetsgivarrepresentanter som är intresserade av arbetarskydd. 

KT:s nätverk för arbetarskyddschefer stödjer genomförandet av ändringar i ärenden som gäller arbetarskydd och ledning av arbetshälsa. Inom nätverket behandlas förutom aktuella arbetarskyddsfrågor även frågor i anknytning till ordnande av samarbete och arbetshälsosamarbete i förändringssituationer.

Kommunsektorns arbetarskyddschefer samlas en gång per år till en gemensam aktualitetsdag. Under verksamhetsåret ordnades aktualitetsdagen i mars i Helsingfors. Dagens teman var hantering av våld i arbetet, rusmedel i arbetslivet, revideringen av ersättning för företagshälsovård samt ändringarna i arbetstidslagen. 

Dessutom ordnade KT i oktober ett webbinarium på temat biologiska agenser i arbetet, som handlade om författningsändringar angående biologiska agenser, bedömning av risker, arbetsgivarens skyldighet att upprätthålla en förteckning över dem som exponerats för biologiska agenser samt övervakning av biologiska agenser.

Under året behandlades aktuella arbetarskyddsärenden, särskilt i anknytning till coronaepidemin, även via gemensamma webbmöten. På grund av coronaepidemin inledde KT regelbundna webbmöten för arbetarskyddscheferna från och med mars. Sammanlagt 14 webbmöten hölls under året. Antalet deltagare per möte varierade mellan 40 och 100.

Under verksamhetsåret tog man i även bruk en egen nätverksplattform i KT Linja för arbetarskyddscheferna. I webbtjänsten samlades och delades material till stöd för arbetarskyddsarbete och arbetshälsoledning samt kommunernas egna lösningar.

Under 2020 behandlades aktuella arbetarskyddsärenden även via gemensamma webbmöten. Dessutom sändes 8 stycken av nyhetsbreven KT informerar arbetarskyddschefer. Nyhetsbrevet utdelas till cirka 500 personer. 


Undervisningssektorns arbetsgivarnätverk 

Inom kunskapsområdet för undervisnings- och bildningsväsendets anställningsärenden fungerar fyra olika nätverk för arbetsgivare inom undervisningssektorn. I nätverken deltar undervisningssektorns ledning, personalledning och rektorer. Varje nätverk sammanträder på sammankallning av KT med ungefär två månaders mellanrum. På mötena behandlas aktuella arbetsmarknadsfrågor. Tyngdpunkten ligger på arbets- och tjänstekollektivavtalsärenden, men även andra personalfrågor tas upp. I UKTA-förhandlingarna stödjer nätverken KT:s förhandlare med en noggrannare linjedragning av förhandlingsmål, utlåtanden och ställningstaganden för den egna läroanstaltsformen. 

  • Till grundskolans arbetsgivargrupp hör representanter från de 15 största städerna. År 2020 gick man på mötena bland annat igenom uppföljningen av årsarbetstidsförsöket, förbundsomgångens avtalslösning och de undantagsåtgärder som coronaepidemin orsakade.
  • Till gymnasiets arbetsgivargrupp hör representanter för de 15 största anordnarna av gymnasieutbildning. Under verksamhetsårets möten drog man upp riktlinjer för förbundsomgångens förhandlingsmål och behandlade de undantagsåtgärder som coronaepidemin orsakat. 
  • Arbetsgivargruppen för yrkesutbildning är öppen för alla kommunala anordnare av yrkesutbildning samt för dem som hör till Avainta Arbetsgivarna rf. I nätverket ingår över 40 utbildningsarrangörer. Under verksamhetsåret granskades särskilt tolkningsfrågor och förhandlingsmål beträffande årsarbetstidssystemet. Bland andra personalärenden som behandlades var frågor gällande UKTA:s och AKTA:s tillämpningsområden, upphovsrättsfrågor och utvidgningen av läroplikten.  
  • Till medborgarinstitutens arbetsgivargrupp hör cirka 18 representanter för utbildningsanordnare inom Kommunförbundets nätverk av medborgarinstitut. Under verksamhetsårets möten drog man upp riktlinjer för förhandlingsmålen under nästa omgång och behandlade de undantagsåtgärder som coronaepidemin orsakat. 

De stora städernas HR-direktörer

KT har traditionellt träffat HR-ledningen för de största städerna två gånger per år. Vårens möte i Esbo annullerades, men på hösten kunde mötet ordnas via fjärranslutning. I mötet deltog förutom KT:s ledningsgrupp personaldirektörerna för de 15 största städerna i Finland. 

På mötet granskades aktuella ärenden såsom avtalsuppgörelsen och tillämpningen av den, avtalssystemet och dess revidering samt läget för social- och hälsovårdsreformen, sysselsättningsmålen och förenandet av pensionssystemen. Dessutom diskuterades ämnen och mål som var aktuella i städerna. 


De stora städernas kommunikationsnätverk

KT:s, Kommunförbundets och Kevas kommunikatörer fortsatte hålla möten inom kommunsektorns kommunikationsnätverk. I början av januari samlades kommunikationsdirektörerna och -cheferna från de 21 största städerna i Kevas lokaler. Framförandena behandlade bland annat det kommande kommunalvalsåret, städernas varumärkesarbete, kommunikation av arbetsmarknadssituationen och ansvarsfullhet.

När coronapandemin hade börjat träffades kommunikationsdirektörerna och -cheferna från de 30 största städerna via webben. Mötestemana anknöt till kommunikation om undantagstiden och -förhållandena.


Det nordiska kommunarbetsgivarsamarbetet

KT har täta kontakter till de kommunala arbetsgivarorganisationerna i de andra nordiska länderna. De nordiska kommunarbetsgivarnas arbets- och tjänstekollektivavtal omfattar sammanlagt cirka 2,5 miljoner löntagare. 

De nordiska kommunarbetsgivarorganisationerna samlas årligen till en gemensam träff. Under verksamhetsåret ordnades inga fysiska möten, men arbetsmarknadsledningen möttes regelbundet via fjärranslutning. Arbetsmarknadsjuristernas möte, som Finland stod i tur att ordna, flyttades till 2021.