Arbetslivsutveckling

Inom arbetslivsutveckling är samarbete i olika nätverk och tillsammans med olika partner viktigt. Representanterna för kommunsektorns arbetsgivare och huvudavtalsorganisationerna är bland de viktigaste nätverks- och samarbetspartnerna för KT. 

Arbetslivsutveckling är en betydande del av KT:s och de personalrepresenterande huvudavtalsorganisationernas riksomfattande samarbete. Inom kommunsektorn finns det en stark tradition av samarbete och man eftersträvar ett allt bättre arbetsliv genom samarbete. 

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter är tillsammans aktivt med och främjar utvecklingen av arbetets innehåll, verksamhetsmetoder och organisationssätt. Målet är att effektivt fungerande offentliga tjänster som utvecklas även i fortsättningen kvarstår i centrum av det finländska samhällets konkurrenskraft och välmåga. 

Gemensamma projekt

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer inledde 2018 en uppföljning av förändringarna i arbetslivet. År 2020 inleddes och bereddes en ny uppföljningsomgång som genomförs 2021. 

Vid sidan av denna uppföljning pågick bland annat kommun- och landskapssektorns gemensamma utvecklingsprojekt gällande arbetslivet, Kunteko 2020, som lyfte fram god praxis och intressanta lösningar i arbetslivet.

Dessutom startade det gemensamma projektet Kekseliäät kehittäjät i slutet av året, vars mål är att främja och stödja kommunorganisationernas framgång och förnyelse av verksamhetsmetoder i olika skeden av coronakrisen. Under dess genomförandetid 1.11.2020–31.12.2021 förs en tät dialog med kommunorganisationerna och man kartlägger vad som händer inom arbetslivsutvecklingen, hurdana verkningar pandemin har på organisationens funktioner och utveckling. Projektet Kekseliäät kehittäjät får finansiering från det nationella programmet ARBETE2030 som är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, och avsikten är att det ska fortsätta över regeringsperioderna i likhet med tidigare nationella program för arbetslivsutveckling.

Under året fattades även beslutet att fortsätta utveckla arbetslivet tillsammans som en del av kommunsektorns avtalsuppgörelse. Kunteko-programmet lärde oss att den centrala förutsättningen för att lyckas med arbetslivsutveckling inom kommunsektorn är att arbetslivets aktörer är engagerade. Arbetslivet undergår en ständig förändring och det behövs gemensam verksamhet för att svara mot förändringarna.

Samarbete över kommungränserna

Att arbeta tillsammans skapar en stark grund för nytt samarbete, vilket projektet Soteliiderit som startade under våren 2019 är ett gott exempel på. Beredningen av social- och hälsovårdsreformen som åter aktiverades 2020 aktualiserade arbetet inom Soteliiderit. KT:s projekt Soteliiderit fortsätter arbetet som nätverket för vård- och landskapsreformens HR-ansvariga beredare inledde med uppgift att stödja social- och hälsoarbetsgivarnas förändringsledning, strategiska personalledning och utvecklingsarbete. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna inom social- och hälsovården.

Viktiga nätverks- och samarbetspartner för KT var förutom kommunerna, samkommunerna och huvudavtalsorganisationer bland andra Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, social- och hälsovårdsministeriet, Keva och läroanstalterna.

År 2020 startade projektet Etänä enemmän – sote-työ uudistuu, som samordnas av Tammerfors yrkeshögskola (TAMK) och som söker lösningar för förändringarna i social- och hälsovårdsbranschens arbete. KT deltog tillsammans med TAMK i genomförandet av arbetspaketet för att utveckla chefers distans- och krisledningsfärdigheter som en del av projektet Etänä enemmän.

De kommunala organisationerna främjar kommunledning 

KT, Avainta Arbetsgivarna rf, Kommunförbundet, Keva och Kommunfinans främjar kommunernas framgång genom sitt samarbete.

Ledarskapsutvecklingen inom kommunkoncernerna bland mångahanda utmaningar främjades genom att genomföra projektet Toimintakykyiset kuntakonsernit (funktionsdugliga kommunkoncerner).  Studerande- och läroanstaltsmarknadsföringen som FCG Talent Oy genomförde stöddes för att trygga tillgången på arbetskraft inom kommunbranschen.

På grund av coronasituationen inleddes inte programmet för ledarskapscoachning för kommunsektorns chefer (EKJ) år 2020. I stället fokuserade vi på att utveckla EKJ-programmet och förbereda dess start för år 2021.