I kommunarbetsgivarnas intresse

KT betjänar sina kunder via många olika kanaler. Information om avtal, lagstiftning och arbetslivsutveckling finns öppet tillgängligt på KT:s webbplats, i KT-nyhetsbrev, publikationer och KT:s cirkulär.  En del av arbetsgivarinformationen riktas till arbetsgivarnas representanter genom KT:s information till kontaktpersonerna.

Våren 2020 öppnade KT sin Linja-tjänst avsedd för arbetsgivarnas representanter. Målet med den var att stödja arbetsgivarkommunikationen i avtalsförhandlingar, men Linja visade sig vara en fungerande kanal också för delning av anvisningar i anknytning till coronakrisen. Linja-tjänsterna har särskilt använts av KT:s kontaktpersoner.

Webbinarier och nätverk för arbetsgivare

Under verksamhetsåret erbjöd KT ett rekordantal riktade evenemang för arbetsgivarnas representanter, varav merparten hölls via fjärranslutning i form av webbinarier. I KT-info, vars tema var anvisningar i anknytning till coronapandemin för arbetsgivare, deltog över tusen arbetsgivarrepresentanter.

Ledarskaps- och temawebbinarier för ledningen och chefer ordnades nästan varje vecka. De producerades särskilt med ESF-finansiering via projekten Kunteko, Soteliiderit – lyckade ändringar genom god personalledning – och Etänä enemmän – sote-työ uudistuu. 

Verksamheten inom projektet Etänä enemmän var särskilt riktad till chefer inom social- och hälsovårdssektorn, som erbjöds webbinarier, temacoachning och smågruppscoachning. 

Dessutom genomförde man med hjälp av ovan nämnda projekt intervjuer med kommun-, HR- och sohä-ledning samt publikationer. 

Arbetsgivarna fick stöd under coronaåret

Verksamhetsåret var krävande för arbetsgivarna. Arbetsgivar- och personalledningsverksamheten stöddes även med hjälp av KT:s HR-nätverk och arbetarskyddschefsnätverk. På grund av coronatiden intensifierade arbetarskyddscheferna sin tidtabell och träffades varannan vecka. Via Linja-tjänsten utdelades material till HR-representanter och chefer för utveckling inom chefsarbetet. 

Sammantaget har de erfarenheter och den respons vi har mottagit om den aktiva växelverkan med våra kunder varit mycket positiva. I slutet av 2020 planerade vi inom KT utveckling av ledningen av kundsamarbetet, kommunikationen och servicehelheten, och tjänsten som relationschef som ska grundas för detta.  Målet är att KT i fortsättningen ska betjäna sina kunder allt bättre.

Aija Tuimala, projektchef, och relationschef från och med 1.1.2021