Vi utvecklar arbetslivet tillsammans

Coronaepidemin förbryllade även arbetslivets aktörer och utvecklare våren 2020. Lyckligtvis hittade vi snabbt nya fungerande verksamhetsmodeller och -metoder, med hjälp av vilka vi kunde sköta många tjänster och fick samarbetet att fortsätta trots epidemin. 

Kunteko var en framgång

Ett av årets mål inom arbetslivsutvecklingen var att slutföra KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma program för arbetslivsutveckling inom kommunsektorn, Kunteko, som hade pågått i sex år. 

Kunteko var en del av det riksomfattande projektet Arbetsliv 2020 som genomfördes under åren 2013–2019. Det riksomfattande projektet baserade sig på en arbetslivsstrategi som upprättats av tre parter och vars syfte var att uppnå Europas bästa arbetsliv. Kunteko-programmet hade beviljats ESF-stöd ur Europeiska socialfonden till slutet av 2020.

Under Kunteko blev samarbetet tätare och vi lärde oss egna gemensamma utvecklingsmodeller. Kuntekos slutrapport och utvärderingsrapport beskriver att utvecklingsarbetet har lyckats väl. 

Säkerställande av kontinuerligt utvecklingsarbete

I kommunsektorns arbetsgrupp för arbetslivsutveckling (Tekry) nådde vi redan i mars enighet om de åtgärder, genom vilka arbetslivsutvecklingen fortsätter efter att finansieringen för Kunteko upphör. Med gemensam finansiering förband vi oss bland annat att anställa en sakkunnig inom arbetslivsutveckling och att fortsätta sammanställningen av god praxis på Framstegsarenan. I juni avtalade vi officiellt om dessa och besluten om arbetslivsutveckling undertecknades som en del av kommunsektorns avtalsuppgörelse. 

Vår gemensamma strävan att få stöd till kommunsektorn av staten för förnyande av verksamhetsmetoder, för kommuninriktat utvecklingsarbete som förbättrar produktiviteten och arbetshälsan i kommunala tjänster var tyvärr resultatlös. 

På hösten fick vi till vår glädje bekräftelse på att kommunsektorns parter får lite finansiering från det riksomfattande programmet ARBETE2030, som startade samma år, för det sektorvisa projektet Kekseliäät kehittäjät under tiden 1.11.2020–31.12.2021. Målet med projektet Kekseliäät kehittäjät är att främja och stödja kommunorganisationernas framgång och förnyelse av verksamhetsmetoder i olika skeden av coronakrisen. I och med projektet Kekseliäät kehittäjät beslutade vi att överföra vårt gemensamma utvecklingsarbete under helheten Kuntatyö2030.

Coronapandemins verkningar på kommunsektorn följs upp

Covid-19 utvidgade sig till en pandemi och ledde till undantagsförhållanden och -arrangemang i arbetsgemenskapen. Framför allt kännetecknades undantagsförhållandena av övergången till distansarbete, distansundervisning samt belastningen av social- och hälsovårdstjänsterna med nya arbetsarrangemang. KT deltog i trepartsberedningen av undantagsnormerna angående arbetslivet. 

Via olika projekt, nätverk och träffar började vi samla information om epidemins verkningar för kommunsektorn. Genom HR-nätverket som samlar personalledningen och utvecklare, arbetarskyddschefernas nätverk samt projekten Soteliiderit och Etänä enemmän strävar vi efter att stödja arbetsgemenskapernas verksamhet i undantagsförhållanden. 

Betydelsen av arbetssäkerhet och arbetshälsa i undantagsförhållanden

I och med epidemin ökade arbetarskyddschefernas och arbetarskyddssamarbetets betydelse i kommunorganisationerna. KT betonade även behovet av en regelbunden kommunikation och växelverkan. Situationen behandlades tillsammans med huvudavtalsorganisationernas sakkunniga. 

Arbetarskyddscentralens kommungrupp är ett samarbetsforum för KT och huvudavtalsorganisationerna där bland annat inomhusluften samt branschens problem med våld och hot om våld behandlas. Under coronapandemin riktade gruppen, som samordnas av Arbetarskyddscentralen, utbildning och sina tjänster bland annat till hantering av psykosocial belastning och arbetshälsa i distansarbete.

Jorma Palola, förhandlingschef, KT