Arbetsmarknadsdirektören har ordet

Det exceptionella verksamhetsåret 2020

Den globala coronapandemin försatte det finländska samhället och kommunsektorn i en kris, och vi kommer att korrigera dess effekter ännu under en lång tid framöver. Verksamhetsåret går till historien som ett exceptionellt år. 

Kommunerna och samkommunerna bar framgångsrikt det praktiska ansvaret för lösningen och bekämpningen av coronakrisen även i internationell jämförelse. Beredskapslagen togs i bruk för första gången sedan krigen. Kommunerna och samkommunerna var på grund av coronapandemin tvungna att omorganisera sina funktioner och sin personal. KT gav i stor utsträckning anvisningar till kommunarbetsgivarna om ändringar i arbetsuppgifter för den kommunala personalen, ledning och permittering av dessa samt övriga anställningsfrågor på grund av coronapandemin. 

Kommunsektorns avtal undertecknades i juni 

Kommunsektorns utdragna och svåra avtalsförhandlingar kunde slutligen slutföras efter skiftesrika händelser och avtalen undertecknades i mitten av juni. Hela förhandlingsprocessen varade ett år och under de senaste månaderna fördes förhandlingen undantagsvis på distans. Kommunsektorns lösningsinriktade förhandlingskultur prövades hårt. 

På grund av omfattningen och svårighetsgraden av de ärenden som var föremål för förhandlingar var förhandlingarna förknippade med ett ständigt hot om kris och att avgörandet skulle flyttas till hösten. Förhandlingarna försvårades av de hårda kraven från kommunsektorns fackorganisationer, vilka bland annat var lönehöjningar och löneprogram som överskred arbetsmarknadernas allmänna linje, coronatillägg, uppsägning av huvudavtalet och krav angående avtalsrättigheter. Efter de svåra förhandlingarna medförde dock förhandlingsresultatet i enlighet med den allmänna linjen, som uppnåddes i krisförhållanden i början av sommaren, en önskad stabilitet för kommunsektorn. 

Upphävandet av konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning genom ersättande bestämmelser, som startade via privata sektorns avtal, genomfördes även i kommunsektorns avtal.

Revideringen av huvudavtalet för avtals- och förhandlingssystemet innebär den största ändringen i avtalssystemet under hela KT:s historia. Förhandlingarna om de nya avtalsområdena räcker åratal och flera avtalsperioder härifrån framåt. 

Coronapandemin belastade ekonomin 

Coronakrisen försvagade kommunekonomin, som redan var i dåligt skick, med cirka 2 miljarder euro år 2020. Regeringens grundade och tidsbestämda ekonomiska coronastöd till kommunerna minskade avsevärt kommunernas och samkommunernas permitterings- och uppsägningsbehov. 

Coronapandemin inverkade kraftigt på hela Finlands ekonomi och sysselsättning. I förhandlingar med centralorganisationerna som fördes samtidigt med förhandlingarna inom kommunsektorn var KT med och avtalade om ett omfattande räddningspaket för företag med syfte att förhindra konkurser och uppsägningar. Arbetslösheten ökade då permitteringarna blev vanligare, men Sysselsättningsfondens ekonomi och den finländska finansieringen av systemet med utkomstskydd för arbetslösa höll för coronapandemins inverkan på sysselsättningen. 

Kommunsektorns intressebevakning i arbetsgrupper  

KT påverkade i ett flertal två- och trepartsarbetsgrupper, vars arbete strävade efter att nå den sysselsättningsgrad på 75 procent som regeringen Marin fastställt samt annat som överenskommits i regeringsprogrammet. 

Under hela året förhandlade man om KT:s långsiktiga mål att förena den privata och den offentliga sektorns pensionssystem. KT:s ihärdiga arbete under flera år gav resultat då KT för första gången i historien utsåg arbetsgivarrepresentanter till Kevas förvaltning.  

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen aktiverades 

Regeringen Marins beredning av social- och hälsovårdsreformen som skedde samtidigt med avtalsförhandlingarna medförde ytterligare press på kommunsektorns intressebevakning. Regeringens lagförslag fastställer vid sidan om personal- och pensionslagstiftningen KT:s ställning som arbetsgivarorganisation. 

Social- och hälsovårdsreformen ändrar KT:s ställning på ett betydande sätt då den genomförs. Som en del av lagstiftningspaketet beträffande social- och hälsovårdsreformen finns ett förslag om ordnande av arbetsgivarintressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena. Enligt det ska KT bli riksomfattande arbetsgivarorganisation förutom för kommunerna och samkommunerna även för välfärdsområdena. Dessutom ska bolag, stiftelser och kooperativ som kommuner och välfärdsområden har bestämmanderätt över kunna ansluta sig som medlemmar i det nya KT. Regeringspropositionen som lämnades till riksdagen i slutet av året motsvarade långt KT:s mål. 

Stöd för utveckling och ledarskapsförmåga  

Inom utvecklingsprojekten angående arbetslivet upphörde det sexåriga Kunteko-programmet, men KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer avtalade inom kommunsektorns avtalsuppgörelse om att på olika sätt fortsätta ett omfattande utvecklingssamarbete. 

Under verksamhetsåret stödde vi social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utvecklingsarbete bland annat genom projektet Soteliiderit. Tillsammans med Tammerfors yrkeshögskola deltog vi i stödjande av arbetsgivarnas ledarskapsförmåga, bland annat kris- och distansledarskap, inom projektet Etänä enemmän. Under året startade vi även vår egen inlärningsplattform Lähijohtamisen Akatemia (Chefskapsakademin) för utveckling av chefernas och teamens kompetens.  

Gott samarbete och nätverk bär under undantagstider

Verksamhetsåret var även KT:s 50:e år med intressebevakning för arbetsgivare, eftersom KT fick sin början den 1 december 1970 som Kommunala avtalsdelegationen. Avsikten var att fira jubileumsåret på gemensamma träffar, men 2020 var ett samarbetsår som sköttes genom distansarbete och via fjärranslutningar.  
KT:s tjänster till arbetsgivare producerades i undantagsförhållanden och under en hård stress. KT:s sakkunniga svarade bland annat på ett rekordantal frågor från arbetsgivare via e-posttjänsten. Även utbildningsevenemang och webbinarier ordnades i ett rekordartat antal på distans.  

Vi hade inte klarat av det exceptionellt utmanande och belastande verksamhetsåret utan en kompetent och yrkeskunnig personal. Jag tackar KT:s personal för arbetsinsatsen och flexibiliteten. Jag tackar även KT:s delegation, kommunarbetsgivarna, arbetsgivarnätverkena och samarbetspartnerna för gott samarbete, vars betydelse framhävdes under undantagstiden. 

Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör för kommunsektorn