Utredningar som stöd för intressebevakning

Till arbetsmarknadsutredningarnas uppgifter hör undersökningar som behövs för KT:s intressebevakning och avtals- och förhandlingsverksamheten, utredningar och kostnadsberäkning.

Inom KT arbetsmarknadsutredningars kunskapsområde utförs otaliga enkäter gällande kommunsektorn. En del av enkäterna görs årligen.

KT gör utredningar bland annat om kommunernas och samkommunernas

  • arbetskraftssituation  
  • behov av att anpassa personalkostnaderna 
  • användning av avtalsenliga lönepotter 
  • arbetstider och lönesättning
  • yrkesmässig fortbildning som arbetsgivaren anordnar.

Enkäterna skickas oftast till KT-kontaktpersonerna. De besvaras av kommunernas och samkommunernas arbetsgivarrepresentanter. Kommunerna och samkommunerna besvarar enkäterna tämligen heltäckande. 

Under verksamhetsåret genomförde KT 14 olika enkäter. De mest betydande av dem presenteras här nedan.

Förfrågan om anpassning av personalkostnader 2020 och 2021

Kommunernas och samkommunernas arbetskraftskostnader och förvaltningen av dem har följts sedan 1990-talet. Med årligen återkommande förfrågningar utreds bland annat personalmängdens utveckling, permitteringar och andra sparåtgärder. Under verksamhetsåret utreddes situationen gällande anpassningsåtgärderna år 2020 samt en uppskattning för år 2021. Ekonomiska balanseringsprogram har blivit vanligare i kommuner och samkommuner. Beträffande personalkostnader söker man inte inbesparingar med kortsiktig verkan, utan ekonomin planeras för flera år framåt. Anpassning av ekonomin är en del av vardagen inom personalledning.

Kommunala anställdas yrkesmässiga fortbildning

Årligen insamlas information om yrkesmässig fortbildning som kommunarbetsgivarna ordnar för personalen inom social- och hälsovården. I verksamhetsårets utredning begärdes även utbildningsuppgifter för övrig personal. Under verksamhetsåret kartlades yrkesmässig fortbildning som ordnades år 2019. Med utredningarna erhölls information om hur stor del av personalen som deltar i utbildning, hur olika yrkesgrupper deltar i utbildning och hur många yrkesmässiga utbildningsdagar som getts.

Utredningar gällande kommunsektorns arbetskraftssituation

Arbetskraftssituationen för sjukhusläkare och –tandläkare utreddes per läkargrupp. Utredningen görs varje år. Arbetskraftssituationen gällande andra yrkesgrupper inom social- och hälsovårdsbranschen utreddes separat. Denna utredning görs vartannat år. 

Utredningar till grund för utveckling av avtalen

Avtalsbestämmelserna i kommunbranschens tjänste- och arbetskollektivavtal utvecklas i arbetsgrupper, som man avtalar om i avtalsförhandlingarna. Under verksamhetsåret kartlades kommunarbetsgivarnas behov med ett flertal enkäter till grund för utvecklingsarbetet. 

Statistiken ger noggranna beräkningar

Den huvudsakliga källan för statistiken gällande kommunsektorn var kommunsektorns lönestatistik som Statistikcentralen samlat in och som uppdateras en gång per år och som har samlats in åtminstone sedan 1970-talet.

KT använder informationen från lönestatistiken i hög grad bland annat för kostnadsberäkning vid förhandlingar om tjänste- och arbetskollektivavtal, vid bedömning av ekonomiska effekter under beredning av olika författningar samt i utvecklingsarbetet med arbetstids- och lönesystemen. KT följer med hjälp av lönestatistiken även de förändringar som sker i kommunsektorns personalstruktur och inkomstutveckling. 

Under verksamhetsåret 2020 fanns det 425 400 personer i kommunernas och samkommunernas tjänst och medelinkomsterna inom kommunsektorn var 3 372 euro per månad.