Ett livligt år för kommunikationen

Coronapandemin förde under vårvintern även kommunikationsarbetarna i distansarbete och många funktioner till webben.

Under verksamhetsåret hade man planerat att fira KT:s 50-åriga verksamhet, men på grund av coronapandemin annullerades festseminariet. Även Kommunmarknaden förflyttades till webben, där KT:s kommunikation strömmade en omfattande informationsserie.

Avtalsförhandlingarna som drog ut ända till juni krävde fortgående medieuppföljning. Stämningen märktes också som mycket livlig aktivitet i sociala medier.

I början av 2020 utarbetades en ny grafisk profil för KT. Därefter förnyades tidskriften Kuntatyönantajas utseende och uppbyggnad. I slutet av året inleddes en uppdatering av webbtjänsternas profil.

Kommunikationskanaler

De centrala kommunikationskanalerna är KT:s nättjänster (kt.fi och kt.fi/sv), tidskriften Kuntatyönantaja och dess webbplats (kuntatyonantajalehti.fi och kuntatyonantajalehti.fi/sv).  

KT publicerade därtill liksom tidigare regelbundet nyhetsbrev, cirkulär, meddelanden till kontaktpersonerna och media, och dessutom uppdaterade man nyheter och anvisningar på webbplatsen, skrev bloggar, filmade in videor och laddade upp olika publikationer. Förutom webbplatsen utnyttjades också de sociala mediekanalerna, för vilket Twitter, LinkedIn och YouTube användes.   

Tidskriften Kuntatyönantaja

Facktidskriften Kuntatyönantaja utkommer sex gånger per år. Tidskriften är avsedd för kommunsektorns beslutsfattare, ledning, förmän och anställda inom personalförvaltningen, och den fokuserar på arbetsgivarverksamheten och -intressebevakningen. Artiklarna erbjuder material som stöd för ledarskap och information för arbetsgivarbeslut samt lyfter fram god personalledning, chefsarbete och arbetsgivarpolitik som utförs i kommunerna och samkommunerna.  

Tidskriftens upplaga är cirka 7 000 stycken och den postas ut till cirka 5 000 adresser. Tidskriften är avgiftsbelagd – priset på en prenumeration var 50 euro per år. Kuntatyönantaja har dessutom en omfattande utdelning av gratisexemplar till intressentgrupper och samarbetspartner. År 2020 var tidskriftens 46 utgivningsår. 

I varje nummer av tidskriften Kuntatyönantaja finns ett tema, som under verksamhetsåret var Kommuner och företag, Arbetshälsa, Kommunarbetsgivaren i Europa, En god arbetsgivare, Chefsarbete och Den kommunala ekonomin.  

En del av artiklarna i Kuntatyönantaja publiceras enligt tema på tidskriftens webbplats och genom att länka till annat lämpligt material på KT:s webbplats.  Den tryckta tidskriften har en svenskspråkig del; På svenska. Dessutom finns artiklar publicerade på svenska på tidskriftens svenskspråkiga webbsidor. Det omfattande artikelarkivet på webben sträcker sig till år 2011. Tidskriftens webbplats hade nästan 109 000 enskilda besökare och över 121 000 sidladdningar gjordes under verksamhetsåret.

Publikationer

KT publicerar varje år avtalsböcker, handböcker, utredningsrapporter eller broschyrer. År 2020 publicerades sju nya finskspråkiga kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal, av vilka fem översattes till svenska. Skådespelarnas och musikernas kollektivavtalsböcker översattes inte.  

År 2020 publicerade avtalsböcker: 

 • Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA 2020–2021 
 • Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare LÄKTA 2020–2021 
 • Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal UKTA 2020–2021  
 • Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal TS 2020–2021  
 • Arbetskollektivavtal för timavlönade TIM-AKA 2020–2021  
 • Kommunalt kollektivavtal för skådespelare 2020–2021 
 • Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för musiker 2020–2021 


Tryckta avtalsböcker såldes via KT:s Linjas webbutik och elektroniska versioner fanns tillgängliga på KT:s avtalsområdesvisa webbsidor. 

Dessutom publicerades 

 • Konfliktanvisningar. Handbok för kommunala arbetsgivare.  Handboken är avsedd för kommunala arbetsgivare för att säkerställa kommunala funktioner i en arbetskonfliktsituation. Anvisningen reviderades i januari 2020 och i den beaktades de erfarenheter man fått från arbetskonflikter fram till dess och avgöranden i arbetsdomstolen och centrala förhandlingar. Handboken utkom även på svenska. 
 • Raportti etätyöstä ja sen hyödyntämisestä kunta-alalla.  (på finska) Den rapport om distansarbete och utnyttjande av det inom kommunsektorn som KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer sammanställt tillsammans blev färdig strax innan coronaepidemin bröt ut i Finland. Samtidigt blivit distansarbete och utförande av det aktuellare än någonsin. 
 • Uudistuva johtaminen (på finska) Handboken är publicerad inom KT:s publikationsserie God praxis inom personalledning. Den erbjuder arbetsgivarna inom social- och hälsovårdsbranschen incitament för utveckling av verksamheten och ledarskapet i förändringar. Publikationen baserar sig på temadiskussioner som utfördes med arbetsgivare inom social- och hälsovårdsbranschen inom KT:s projekt Soteliiderit. 
 • Työelämän kehittäminen kunta-alalla – Kunteko-ohjelma 2015–2020 (på finska) Programmet Kuntekos slutpublikation är en historik över vad som gjorts inom programmet under åren 2015–2020. Den innehåller exempel på utvecklingsarbete på olika håll i Finland och berättar hur utvecklingen fördes framåt i kommunorganisationerna med hjälp av Kuntekos tjänster.

 

Information och nyheter 

På KT:s webbplats publicerades en nyhet eller ett meddelande nästan varje arbetsdag. Antalet meddelanden som publicerades var 33 och deras teman var bland annat situationen med avtalsförhandlingarna och avtalsuppgörelsen, kommunsektorns löner samt arbetsmarknadscentralorganisationernas gemensamma ställningstaganden.
På webbsidorna publicerades sammanlagt 142 nyheter, som bredare och mera allmänt behandlade aktuella ärenden inom kommunsektorn.  

Webbpublicering

KT:s nättjänst besöktes av i medeltal cirka 118 000 enskilda besökare per månad. Sammanlagt besöktes sidorna cirka 167 400 gånger per månad. Det totala antalet sidladdningar under verksamhetsåret var nästan 12 miljoner. Det genom tiderna största besökarantalet på webbplatsen registrerades i mars 2020, då sidorna besöktes över 203 500 gånger. 

Det exceptionella året märktes på många sätt i användningen av nättjänsterna. Coronapandemin och förhandlingarna om de nya tjänste- och arbetskollektivavtalen gav nya rekordantal besökare i synnerhet under våren. Det mest populära innehållet på webben, utöver cirkulären, övriga anvisningar, vanliga frågor och statistik, var coronaanvisningarna och innehåll angående avtal.  

Under verksamhetsåret inleddes en förnyelse av utseendet och funktionaliteterna för både huvudwebbplatsen kt.fi och tidskriften Kuntatyönantajas webbplats. 

Besöken på webbsidorna åren 2017, 2018, 2019 och 2020

Blogg

KT:s sakkunniga bloggade på webbplatsen minst en gång per månad. Under verksamhetsåret publicerades sammanlagt sexton blogginlägg på webbplatsen, där KT:s sakkunniga i stor utsträckning tog ställning till aktuella arbetsmarknadsfrågor inom kommunsektorn. I inläggen behandlades bland annat avtalsförhandlingarna, social- och hälsovårdsreformen, läkarutbildningen, ledarskap, distansarbete och coronapandemins verkningar på kommunsektorn.

Blogginlägg skrevs av KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen samt sakkunniga Sanja Mursu, Henrika Nybondas-Kangas, Jaana Näsänen, Jorma Palola, Juho Ruskoaho och Aija Tuimala.

Av blogginläggen visade läsarna mest intresse för Jaana Näsänens text om ledarskap och Henrika Nybondas-Kangas text om avtalsförhandlingarna som blev webbplatsens genom tiderna mest lästa blogginlägg.  

Evenemang på plats och på distans

KT deltog i februari i FCG:s ekonomi- och finansforum, där KT:s sakkunniga betjänade besökare på KT:s avdelning. Från och med medlet av mars annullerades alla evenemang eller hölls på distans.  

KT:s viktigaste evenemang under året skulle ha varit den kommunala arbetsgivarkonferensen i maj som hålls vart fjärde år. Arrangemangen för den kommunala arbetsgivarkonferensen hade redan hunnit långt i mars då det beslutades att evenemanget annulleras helt och hållet.  

Kommunsektorns utvecklingsseminarium för samarbete och arbetsliv, seminariet i Villmanstrand, genomfördes via fjärranslutning från Villmanstrandsalen som hade ändrats om till studio. Över 300 deltagare hade anmält sig till webbseminariet. Seminariet som hålls vartannat år ordnas i samarbete av KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer tillsammans med Villmanstrands stad. Seminariets namn Rakkaudesta kuntatyöhön – yhdessä yli haasteiden (av kärlek till kommunarbetet – tillsammans övervinner vi utmaningar) beskrev seminariets tema, eftersom programmet behandlade kommunarbetets betydelse och framtid samt förändringarna i arbetslivet. 

Kommunmarknaden i september samlade nästan 9 000 deltagare till webben. KT höll i samband med Kommunmarknaden sitt traditionella arbetsmarknadsseminarium med drygt 150 åskådare. Temat för arbetsmarknadsseminariet var de nya avtalen och en bedömning av deras verkningar. 

Dessutom sändes 11 informationsinslag direkt från KT:s egen studio. KT:s sakkunniga framträdde även på Kommunförbundets, Kevas och KT:s gemensamma seminarier. KT:s informationsinslag nådde cirka 1 000 följare. Informationen behandlade mångsidigt KT:s olika kunskapsområden, såsom exempelvis innehåll i enskilda avtal, ledarskap samt effekter av social- och hälsovårdsreformen.  

Under året ordnade KT i egen regi närmare 20 olika webbinarier som antingen var öppna eller riktade till nätverken. Dessa var bland annat KT-infon till arbetsgivarkunder om coronapandemin och nya avtal, Chefsakademins ledarskapscoachningar för chefer samt HR-nätverkets evenemang. Flera webbinarier för arbetarskyddschefernas nätverk var öppna för alla. I dessa deltog sammanlagt cirka 3 500 personer. 

Nyhetsbrev och informationsmeddelanden till kontaktpersonerna

I KT:s nyhetsbrev framförs aktuella arbetsmarknadsnyheter från kommunsektorn och det påminns om KT:s utbildningar och evenemang samt om de nyaste artiklarna ur tidskriften Kuntatyönantaja som publicerats på nätet. Tidtabellen för nyhetsbrevet etablerade sig under 2020 på så sätt att nyhetsbrevet utkommer ungefär en gång per månad. I juli sänds inget nyhetsbrev. Under året sändes elva nyhetsbrev och därtill sändes sex Vi rekommenderar-brev, där enskilda aktuella ämnen behandlades såsom publiceringen av rapporten om distansarbete och försäljningen av avtalsböcker samt aktuella webbinarier.  

Nyhetsbrevet kan fritt beställas. År 2020 utdelades den till cirka 3 300 prenumeranter. Det mest lästa nyhetsbrevet var nummer 8/2020 (30.10.2019) med KT:s framträdanden på Kommunmarknaden, en video om harmonisering samt bloggen om behovet av att utöka läkarutbildningen. 

KT gav ut 18 cirkulär. Med cirkulären förmedlas aktuell kunskap om avtal och arbetsmarknadsärenden till kommuner och samkommuner. Cirkulären publiceras på webbplatsen kt.fi och information om utgivningen skickas till dem som beställt meddelandet. 

Under året sändes 29 informationsmeddelanden till KT:s kontaktpersoner per e-post. Mängden ökade ytterligare i jämförelse med året innan. Informationsmeddelandena skickas till utnämnda KT-kontaktpersoner i kommunerna, vilka koordinerar personalärenden, ser till att tjänste- och arbetskollektivavtalen verkställs och att den gemensamma linjen efterföljs vid tillämpning av avtalen i kommuner och samkommuner. Det finns sammanlagt cirka 650 kontaktpersoner och ersättare för dem. 

Sammanlagt 9 HR-info-nyhetsbrev skrevs under verksamhetsåret till HR-nätverkets medlemmar. HR-nätverket samlar kommunsektorns arbetsgivarrepresentanter som arbetar med personalärenden. Nätverkets målsättning är att utveckla personalledning, dela med sig av god praxis och stöda förändringsledning i reformer. Nyhetsbrevet utdelas till cirka 450 personer. 

Sammanlagt gjordes åtta stycken av nyhetsbrevet KT informerar arbetarskyddschefer. Nyhetsbrevet utdelas sammanlagt till cirka 500 personer. Dessa är kommunernas och samkommunernas arbetarskyddschefer, personer som sköter arbetarskyddschefsuppgifter eller är arbetsgivarrepresentanter som är intresserade av arbetarskydd.