Ekonomin år 2020

KT:s kostnader år 2019 var sammanlagt 8 017 tusen euro. Intäkterna var 2 760 tusen euro och 5 257 tusen euro inkasserades in i form av kommunernas betalningsandelar.

Intäkter

Verksamhetsintäkterna var sammanlagt cirka 2 760 tusen euro. För försäljning av utbildnings- och sakkunnigtjänster erhölls sammanlagt cirka 695 tusen euro som serviceersättningar.  Försäljningsintäkterna från publikationer och Kuntatyönantaja-tidskriftens prenumerationsavgifter var sammanlagt cirka 751 tusen euro. Övrig försäljning var 128 tusen euro. Den externa projektfinansieringens andel var totalt 916 tusen euro.

Kostnader

Den största utgiftsposten för KT:s verksamhet är lönerna och lagstadgade personalbikostnader, sammanlagt cirka 4 899 tusen euro, dvs. 61 procent av alla kostnader.

Kommunernas betalningsandelar

Enligt 6 § i lagen om det kommunala arbetsmarknadsverket (254/93) ” Utgifterna för arbetsmarknadsverket uppbärs hos kommunerna till hälften enligt det antal skatteören som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. På kommunernas betalningsandelar kan förskott uppbäras.”

Av kommunerna debiterade Finlands Kommunförbund år 2020 totalt 4 616 tusen euro som betalningsandelsförskott till KT:s utgifter. Enligt bokslutet är kommunernas slutliga betalningsandelar sammanlagt cirka 5 257 tusen euro. Enligt den kommunvisa betalningsandelsberäkningen som hör till bokslutet debiteras kommunerna sammanlagt 640 701,09 euro till i slutliga betalningsandelar.

RESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET   2019   2019
         
Intäkter    1 721 667,69    1 721 667,69
         
Kostnader        
Personalkostnader -4 630 921,31   -4 630 921,31  
Avskrivningar        -5 974,32         -5 974,32  
Övriga kostnader -3 053 841,54 -3 053 841,54 -2 601 997,98 -7 690 737,17
         
Underskott   -5 969 069,48   -5 969 069,48
         
TILLFÖRDA MEDEL        
         
Betalningsandelar    5 969 069,48    5 969 069,48
         
Räkenskapsperiodens överskott/underskott                  0.00                  0.00
AKTIVA 31.12.2019 31.12.2019
     
Rörliga aktiva    
Kortfristiga fordringar    
Försäljningsfordringar    424 999,46     424 999,46
Fordringar från företag inom samma koncern        9 563,94         9 563,94
Övriga fordringar               0,00                0,00
Betalningsandelar 1 161 421,30  1 161 421,30
Resultatregleringar    390 265,10     390 265,10
Rörliga aktiva sammanlagt 1 986 249,80  1 986 249,80
     
AKTIVA SAMMANLAGT 1 986 249,80  1 986 249,80
     
PASSIVA    
     
Avsättningar    
Pensionsansvar    417 700,00     417 700,00
     
Kortfristigt främmande kapital    
Erhållna förskott               0,00                0,00
Leverantörsskulder    115 199,67     115 199,67
       49 684,59       49 684,59
Övriga skulder    284 550,30     284 550,30
Resultatregleringar 1 119 115,24   1 119 115,24
Främmande kapital sammanlagt 1 568 549,80 1 568 549,80
     
PASSIVA SAMMANLAGT 1 986 249,80 1 986 249,80

1. BOKSLUTSPRINCIPER

KT Kommunarbetsgivarna utgör en del av Finlands Kommunförbund enligt 1 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (245/1993). KT bokför inte över- och underskott. Om förskotten på kommunernas betalningsandelar är mindre än de slutliga andelarna tas mer pengar ut av kommunerna. Om för stora förskott tagits ut får kommunerna återbäring.

Noter till resultaträkningen

 

2. INTÄKTER AV OCH KOSTNADER FÖR DEN ORDINARIE VERKSAMHETEN 2019 2019
     
Intäkter sammanlagt  7 690 737,17  7 690 737,17
Kostnader sammanlagt -7 690 737,17 -7 690 737,17
     
      Specifikation av inkomster och kostnader enligt verksamhet    
     
KT Kommunarbetsgivarnas byrå    
Serviceersättningar     706 548,25      706 548,25
Övriga verksamhetsintäkter     463 840,82      463 840,82
   1 170 389,07   1 170 389,07
     
Personalkostnader   -4 338 32,97    -4 338 32,97
Avskrivningar          -5 74,32           -5 74,32
Övriga kostnader -2 503 263,40  -2 503 263,40
  -6 847 270,69  -6 847 270,69
  -5 676 881,62  -5 676 881,62
     
Delegationen    
Personalkostnader      -52 460,24       -52 460,24
Övriga kostnader      -18 951,29       -18 951,29
       -71 411,53      -71 411,53
     
Tidskriften Kuntatyönantaja    
Intäkter     127 192,60      127 192,60
Personalkostnader      -51 438,77       -51 438,77
Övriga kostnader      -85 498,08       -85 498,08
         -9 744,25         -9 744,25
        
     
Publikationsförsäljning    
Intäkter       29 887,39        29 887,39
Övriga kostnader        -3 160,00         -3 160,00
       
      26 727,39

     26 727,39

     
Arbetslivsutveckling i kommunsektorn    
Intäkter     322 358,81      322 358,81  
Personalkostnader    -188 989,33     -188 989,33
Övriga kostnader    -371 128,95     -371 128,95
     -237 759,47     -237 759,47
     
CEEP    
Intäkter       71 839,82        71 839,82
Övriga kostnader      -71 839,82       -71 839,82
                 0,00                 0,00
     
3. TILLFÖRDA MEDEL 2019 2019
     
Förskott på betalningsandelar  -4 807 648,18  -4 807 648,18
Kommunernas betalningsandelar   5 969 069,48   5 969 069,48
Tilläggsuppbörd (+)/återbäring (-)   1 161 421,30   1 161 421,30
     
4. AVSKRIVNINGAR    
     
Anläggningstillgångarna avskrivs i sin helhet under anskaffningsåret på grund av
att de kommunvisa betalningsandelarna utjämnas varje räkenskapsår.
   
Maskiner och inventarier         5 974,32         5 974,32
     
5. ANSVARSFÖRBINDELSER    
     
Pensionsskyddet för KT:s anställda sköts
via Kommunernas pensionsförsäkring.
   
     
6. SPECIFIKATION ÖVER PERSONALKOSTNADERNA 2019 2019
     
Löner   3 622 459,85   3 622 459,85
Arvoden, delegationen        47 208,00        47 208,00
Arvoden, övriga        69 612,50        69 612,50
Pensionskostnader      785 060,26      785 060,26
Övriga lönebikostnader      106 580,70     106 580,70
    4 630 921,31   4 630 921,31
     
Antal anställda          61           61
     

Noter till balansräkningen

   
     
7. RESULTATREGLERINGAR 2019 2019
     
Betalningsandelar av kommunerna   1 161 421,30    1 161 421,30
Extern projektfinansiering      283 728,82       283 728,82
Övriga aktiva resultatregleringar      106 536,28      106 536,28
    1 551 686,40   1 551 686,40
     
8. AVSÄTTNINGAR    
     
Avsättning för arbetsgivarens tilläggspensioner     417 700,00      417 700,00
   
     
9. RESULTATREGLERINGAR    
     
Semesterlönereserv     762 991,48      762 991,48
Skuld till Kommunförbundet     290 088,85      290 088,85
Övriga passiva resultatregleringar       66 034,91        66 034,91
    1 119 115,24    1 119 115,24

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF:S STYRELSE

Räsänen Joona
styrelseordförande
Rautio Sari
1:e vice styrelseordförande
Kankaanniemi Toimi Kokko Annika
Korhonen Martti Lehtonen Harri
Lehtosalo-Lönnberg Eeva-Kaisa Lumela Meri
Lyly Lauri Nylander Mikaela
Rantanen Tuomas Rautava Risto
Sankelo Janne Taponen Merja
Tölli Tapani
2:e vice styrelseordförande
Minna Karhunen
Verkställande direktör

REVISIONSANTECKNING

En revisionsberättelse har avgetts idag.

Helsingfors, den 22 april 2021

KPMG Oy Ab
CGR-sammanslutning

Heidi Vierros
CGR