Ekonomin år 2020

KT:s kostnader år 2020 var sammanlagt 8 017 tusen euro. Intäkterna var 2 760 tusen euro och 5 257 tusen euro uppbars i form av kommunernas betalningsandelar.

Intäkter

Verksamhetsintäkterna var sammanlagt cirka 2 760 tusen euro. För försäljning av utbildnings- och sakkunnigtjänster erhölls sammanlagt cirka 695 tusen euro som serviceersättningar. Försäljningsintäkterna från publikationer och Kuntatyönantaja-tidskriftens prenumerationsavgifter var sammanlagt cirka 751 tusen euro. Övrig försäljning var 128 tusen euro och erhållna bidrag 269 tusen euro. Den externa projektfinansieringens andel var totalt 916 tusen euro.

Kostnader

Den största utgiftsposten för KT:s verksamhet är lönerna och lagstadgade personalbikostnader, sammanlagt cirka 4 899 tusen euro, dvs. 61 procent av alla kostnader. Övriga kostnader var sammanlagt 3 070 tusen euro och avskrivningarna 47 tusen euro. KT betalade cirka 1 649 tusen euro för externa köptjänster och 542 tusen euro som ersättning till Kommunförbundet Service Ab, FCG Finnish Consulting Group Ab för förvaltningstjänster.

Kommunernas betalningsandelar

Enligt 6 § i lagen om det kommunala arbetsmarknadsverket (254/93) ” Utgifterna för arbetsmarknadsverket uppbärs hos kommunerna till hälften enligt det antal skatteören som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. På kommunernas betalningsandelar kan förskott uppbäras.”

Finlands Kommunförbund debiterade år 2020 totalt 4 616 tusen euro som betalningsandelsförskott till KT:s utgifter av kommunerna. Enligt bokslutet är kommunernas slutliga betalningsandelar sammanlagt cirka 5 257 tusen euro. Enligt den kommunvisa betalningsandelsberäkningen som hör till bokslutet debiteras kommunerna sammanlagt 640 701,09 euro till i slutliga betalningsandelar.

RESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET   2020   2019
         
Intäkter    2 759 826,42    1 721 667,69
         
Kostnader        
Personalkostnader -4 898 894,29   -4 630 921,31  
Avskrivningar      -47 466,19         -5 974,32  
Övriga kostnader -3 070 369,03 -8 016 729,51 -2 601 997,98 -7 690 737,17
         
Underskott   -5 256 903,09   -5 969 069,48
         
TILLFÖRDA MEDEL        
         
Betalningsandelar    5 256 903,09    5 969 069,48
         
Räkenskapsperiodens överskott/underskott                  0.00                  0.00
AKTIVA 31.12.2020 31.12.2019
     
Rörliga aktiva    
Kortfristiga fordringar    
Försäljningsfordringar    231 025,49     424 999,46
Fordringar från företag inom samma koncern    368 893,50         9 563,94
Övriga fordringar               0,00                0,00
Betalningsandelar    640 701,09  1 161 421,30
Resultatregleringar    606 775,68     390 265,10
Rörliga aktiva sammanlagt 1 847 395,76  1 986 249,80
     
AKTIVA SAMMANLAGT 1 847 395,76  1 986 249,80
     
PASSIVA    
     
Avsättningar    
Pensionsansvar    386 213,20     417 700,00
     
Kortfristigt främmande kapital    
Erhållna förskott               0,00                0,00
Leverantörsskulder    134 190,64     115 199,67
       38 017,64       49 684,59
Övriga skulder    105 556,89     284 550,30
Resultatregleringar 1 183 417,39   1 119 115,24
Främmande kapital sammanlagt 1 461 182,56  1 568 549,80
     
PASSIVA SAMMANLAGT 1 847 395,76  1 986 249,80

1. BOKSLUTSPRINCIPER

KT Kommunarbetsgivarna utgör en del av Finlands Kommunförbund enligt 1 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (245/1993). KT bokför inte över- och underskott. Om förskotten på kommunernas betalningsandelar är mindre än de slutliga andelarna tas mer pengar ut av kommunerna. Om för stora förskott tagits ut får kommunerna återbäring.

Noter till resultaträkningen

 

2. INTÄKTER AV OCH KOSTNADER FÖR DEN ORDINARIE VERKSAMHETEN 2020 2019
     
Intäkter sammanlagt  8 016 729,51  7 690 737,17
Kostnader sammanlagt -8 016 729,51 -7 690 737,17
     
      Specifikation av inkomster och kostnader enligt verksamhet    
     
KT Kommunarbetsgivarnas byrå    
Serviceersättningar     694 632,95      706 548,25
Övriga verksamhetsintäkter     550 857,06      463 840,82
   1 245 490,01   1 170 389,07
     
Personalkostnader -4 594 928,79    -4 338 32,97
Avskrivningar       -47466,19           -5 74,32
Övriga kostnader -2 336 258,01  -2 503 263,40
  -6 978 652,99  -6 847 270,69
  -5 733 162,98  -5 676 881,62
     
Delegationen    
Personalkostnader      -55 680,63       -52 460,24
Övriga kostnader        -6213,78       -18 951,29
      -61 894,41      -71 411,53
     
Tidskriften Kuntatyönantaja    
Intäkter       82 845,00      127 192,60
Personalkostnader      -52 668,91       -51 438,77
Övriga kostnader      -79 158,37       -85 498,08
       -48 982,28         -9 744,25
        
     
Publikationsförsäljning    
Intäkter     668 661,50        29 887,39
Övriga kostnader    -173 423,46         -3 160,00
       
     495 238,04

     26 727,39

     
Arbetslivsutveckling i kommunsektorn    
Intäkter     465 002,74      322 358,81  
Personalkostnader    -195 615,96     -188 989,33
Övriga kostnader    -409 119,90     -371 128,95
    -139 733,12     -237 759,47
     
CEEP    
Intäkter       28 827,17        71 839,82
Övriga kostnader      -66 195,51       -71 839,82
       -37 368,34                 0,00
     
3. TILLFÖRDA MEDEL 2020 2019
     
Förskott på betalningsandelar  -4 616 202,00  -4 807 648,18
Kommunernas betalningsandelar   5 256 903,09   5 969 069,48
Tilläggsuppbörd (+)/återbäring (-)      640 701,09   1 161 421,30
     
4. AVSKRIVNINGAR    
     
Anläggningstillgångarna avskrivs i sin helhet under anskaffningsåret på grund av
att de kommunvisa betalningsandelarna utjämnas varje räkenskapsår.
   
Maskiner och inventarier      47 466,20         5 974,32
     
5. ANSVARSFÖRBINDELSER    
     
Pensionsskyddet för KT:s anställda sköts
via Kommunernas pensionsförsäkring.
   
     
6. SPECIFIKATION ÖVER PERSONALKOSTNADERNA 2020 2019
     
Löner   3 822 755,43   3 622 459,85
Arvoden, delegationen        53 844,12        47 208,00
Arvoden, övriga        90 337,50        69 612,50
Pensionskostnader       806 115,20      785 060,26
Övriga lönebikostnader      125 842,04     106 580,70
    4 898 894,29   4 630 921,31
     
Antal anställda          62           61
     

Noter till balansräkningen

   
     
7. RESULTATREGLERINGAR 2020 2019
     
Betalningsandelar av kommunerna      640 701,09    1 161 421,30
Extern projektfinansiering      299 057,44       283 728,82
Övriga aktiva resultatregleringar      307 718,24      106 536,28
    1 247 476,77   1 551 686,40
     
8. AVSÄTTNINGAR    
     
Avsättning för arbetsgivarens tilläggspensioner    386 213,20      417 700,00
   
     
9. RESULTATREGLERINGAR    
     
Semesterlönereserv     843 417,15      762 991,48
Skuld till Kommunförbundet    307 432,89      290 088,85
Övriga passiva resultatregleringar      32 567,35        66 034,91
  1 183 417,39    1 119 115,24

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF:S STYRELSE

Räsänen Joona
styrelseordförande
Rautio Sari
1:e vice styrelseordförande
Kankaanniemi Toimi Kokko Annika
Korhonen Martti Lehtonen Harri
Lehtosalo-Lönnberg Eeva-Kaisa Lumela Meri
Lyly Lauri Nylander Mikaela
Rantanen Tuomas Rautava Risto
Sankelo Janne Taponen Merja
Tölli Tapani
2:e vice styrelseordförande
Minna Karhunen
Verkställande direktör

REVISIONSANTECKNING

En revisionsberättelse har avgetts idag.

Helsingfors, den 22 april 2021

KPMG Oy Ab
CGR-sammanslutning

Heidi Vierros
CGR