Om KT

KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgivarorganisation och arbetsmarknadscentralorganisation. KT företräder kommunarbetsgivarna i nationella arbetsmarknadsförhandlingar samt i trepartssamarbetet.

KT förhandlar och sluter kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal med huvudavtalsorganisationerna som företräder personalen. KT stöder kommunarbetsgivarna i utvecklandet av personalledning, arbetslivskvalitet och produktivitet. KT sköter även kommunarbetsgivarnas intressebevakning inom Europeiska unionen.

KT:s verksamhet regleras av lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993). Förvaltningsmässigt är KT en del av Finlands Kommunförbund, där KT ansvarar för ärenden gällande arbetsmarknader och arbetslivsutveckling.

År 2020 fanns det 311 kommuner och 122 samkommuner i Finland och i deras tjänst arbetade cirka 425 400 arbetstagare och tjänsteinnehavare. Kommunsektorns avtalssystem omfattar, med undantag av Ålands kommuner (16), alla Finlands kommuner och samkommuner samt kommunala affärsverk och löntagarna som är i deras tjänst.

Personalen inom kommunsektorn

Inom kommunsektorn arbetade cirka 425 400 löntagare år 2020. Av dem var 73 procent i arbetsavtalsförhållande och 27 procent i tjänsteförhållande. 
Personalmängden ökade med cirka 3 200 löntagare i jämförelse med året innan. Enligt KT:s undersökning som utfördes i slutet av 2020 berodde ökningen i personalmängden i huvudsak på den extra personal som anställts på grund av coronaepidemin.