Utlåtanden av sakkunniga

KT deltar i beredning av lagstiftning genom att på begäran av ministerierna och tjänstemännen som bereder lagstiftning ge utlåtanden angående lagförslag som är under beredning.

Under verksamhetsåret fick KT ta emot 73 olika begäranden om utlåtande, varav merparten kom från olika ministerier. Förutom från ministerierna framställdes skriftliga begäranden om utlåtanden bland annat från riksdagen och kommuner. Antalet utlåtandebegäranden var 60 procent mer än under verksamhetsåret innan. Utöver begäranden om utlåtande mottog KT även flera service- och informationsbegäranden från olika samarbetspartner. 

KT gav inte skriftliga svar på alla begäranden om utlåtande. I vissa fall kunde utlåtande ges som en del av Kommunförbundets eller någon annan samarbetspartners utlåtande eller så kunde ställningstagandet ges till kännedom på något annat sätt.

40 skriftliga utlåtanden eller expertutlåtanden

KT gav sammanlagt 40 skriftliga utlåtanden och expertutlåtanden.  Utlåtandena gällde huvudsakligen lagberedning i förslags- eller beredningsskedet och arbetsgruppernas rapporter. För vissa ärenden har utlåtande getts ett flertal gånger beroende på ärendets beredningsskede. 

Utlåtanden gavs bland annat angående följande ärenden:

  • Utlåtande angående utkastet till regeringens förslag till riksdagen om lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik. I förslaget specificeras avvikande från personaldimensioneringen för daghem samt föreslås att en anmälningsskyldighet regleras för personalen inom småbarnspedagogik. KT anser det vara viktigt att man tillfälligt kan avvika från dimensioneringen även på grund av personalens oplanerade sjukfrånvaro. KT anser att anmälningsskyldigheten enligt förslaget är oklart definierat och anser det inte vara nödvändigt att utöka de administrativa skyldigheterna för personalen inom småbarnspedagogik och kostnaderna för anordnande av tjänsterna.
  • KT:s, Kommunförbundets och Arene rf:s gemensamma ställningstagande om fortbildning för utländska sjukskötare. Utbildad vårdpersonal som flyttar till Finland från något land utanför EU/EES-området ska avlägga de kompletterande studier som Valvira fastställer. Yrkeshögskolorna har utvecklat modeller för de fortbildningar som yrkeskompetensen kräver. Enligt ställningstagandet är genomförandet av dessa modeller förmånligare för samhället än att utbilda en sjukskötare.
  • Utlåtande om genomförande av jämställdhetsplanering inom småbarnspedagogik för lagberedningen angående ändringen av jämställdhetslagen. KT stödjer främjande av jämställdhet inom småbarnspedagogik. Det sätt att genomföra jämställdhetsplaneringen som lagförslaget anger kan dock vara utmanande för en del verksamhetsställen. KT anser att främjandet av jämställdhet redan är en del av planerna inom småbarnspedagogiken, och att kostnaderna för nya skyldigheter ska utvärderas och ersättas till kommunerna.
  • Ställningstagande till Utbildningsstyrelsen om modeller för omsorgsassistentutbildningen. Etableringen av innehållet i omsorgsassistentutbildningen är mycket viktig och det finns skäl att framskrida snabbt i beredningen av den. KT är besviken på hur man har försökt skrota etableringen av modellen för omsorgsassistentutbildningen som grundar sig på långa förhandlingar och ett viktigt utvecklingsarbete.  
  • Utlåtande till EU28-arbetsrättssektionens begäran om kommentarer om Europeiska kommissionens landspecifika rekommendationer för Finland. Europeiska kommissionen rekommenderade fyra utvecklingsområden för Finland. Den första av dessa omfattar en utökning av antalet yrkespersoner inom hälso- och sjukvården samt en förbättring av tjänsternas tillgänglighet. Enligt kommissionen ska den kris som pandemin orsakat skötas, aktiv arbetsmarknadspolitik ska bedrivas, företag och investeringar ska stödjas samt penningtvätt ska effektivt förhindras.
  • Utlåtande om utkastet till regeringens förslag till riksdagen om en lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning. KT understödde en ändring av 52 §, vilken möjliggjorde utförande av yrkesprov trots de dröjsmål som epidemisituationen orsakade. KT önskade att undervisnings- och kulturministeriet även preciserar 54 § 1 mom. i lagen angående bedömare av examensdelar.
  • Utlåtande om regeringens förslag till riksdagen om lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning. KT understöder de ändringar som föreslås, vars syfte är att göra administrativa processer och tillståndspraxis flexiblare.
  • Utlåtande om regeringens förslag till riksdagen om lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen (familjepension). KT understöder de förslag som getts för ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen. Det är viktigt att lagstiftningen moderniseras så att den motsvarar de förändrade behoven i samhället och familjerna. KT anser det också vara viktigt att man följer upp hållbarheten i arbetspensionssystemets finansiering.
  • Utlåtande om regeringens förslag till riksdagen om en lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. KT understöder ändringsförslaget och revideringen av lönesubventionen. Konsekvenserna av lönesubventionsåtgärderna ska enligt KT utvärderas och följas upp. Dessutom är det viktigt att separat höra erfarenheterna från kommunernas sysselsättningstjänster när lönesubventionen utvecklas.
  • Utlåtande om utkastet till kvalitetsrekommendation om service för äldre 2020–2023. KT anser att ämnesområdena i rekommendationen är motiverade. I sitt utlåtande bedömer KT innehållet i utkastet till kvalitetsrekommendation. KT föreslår även preciseringar bland annat gällande konsekvensbedömning, genomförande av rekommendationerna, kompetensutveckling och rekommendationernas användbarhet.

KT:s sakkunniga hördes av riksdagen 

Utöver skriftliga utlåtanden deltog KT:s sakkunniga i riksdagens höranden, där de gav åtta expertutlåtanden för lagberedning.

Expertutlåtandena på hörandena gällde bland annat regeringens propositioner till riksdagen om lagen om ändring av lagen om Keva, lagen om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt skrivningen i regeringsprogrammet om jämställdhets- och likabehandlingsplanering inom småbarnspedagogiken. 

De skriftliga utlåtandebegärandena fördelade sig enligt följande 2020: