KT bevakade kommunarbetsgivarnas intressen i ministeriernas arbetsgrupper

Ministerierna för framåt reformer i enlighet med regeringsprogrammet och bereder lagar och författningar i olika arbetsgrupper och projekt. KT påverkade år 2020 i tiotals arbetsgrupper samordnade av ministerierna. Coronapandemin inverkade också på arbetet, KT deltog bland annat i arbetet i en coronagrupp på hög nivå.

I likhet med tidigare år deltog KT under verksamhetsåret i arbetet i tiotals arbetsgrupper samordnade av ministerierna med målet att säkerställa att man i dem beaktar kommunarbetsgivarnas behov. KT var med och påverkade arbetet i arbetsgrupper ledda av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet.

Effekterna av coronaepidemin märktes i arbetsgruppernas arbete bland annat genom att man övergick till möten på distans. Dessutom var man under verksamhetsåret tvungen att med en snabb tidtabell starta arbetsgrupper som man inte ännu hade någon vetskap om i början av verksamhetsåret. KT deltog i en coronaarbetsgrupp på hög nivå som samordnades av arbets- och näringsministeriet. Dessutom hade KT en viktig roll i att till kommunarbetsgivarna förmedla riktlinjer och anvisningar gällande coronaepidemin som ministerierna och deras underlydande organisationer samt olika arbetsgrupper utarbetade.

Coronagruppen sökte metoder att minska pandemins verkningar på arbetsmarknaderna

Coronaviruset orsakade under verksamhetsåret betydande hot för verksamheten på arbetsmarknaderna, och arbets- och näringsministeriet tillsatte i mars 2020 en arbetsgrupp att samordna och bereda arbetsmarknadsåtgärder för att minska den skada som coronaviruset orsakar. Det fanns ett hot om bland annat en markant ökning av permitteringar och uppsägningar samt en konkursvåg för livskraftiga företag.

Arbetsminister Haatainen kallade representanter från ministerier, myndigheter och arbetsmarknadsparter till arbetsgruppen. Förhandlingschef Jorma Palola företrädde KT och kommunarbetsgivarna i gruppen. Arbetsgruppens uppgift var att följa upp verkningarna av coronaviruset på arbetsmarknaderna och ge förslag för att säkerställa fungerande arbetsmarknader, bevarande av arbetsplatser, stöd för arbetstagare och förebyggande av onödiga konkurser.

På förslag av gruppen lämnade regeringen ett förslag om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag. Syftet var att ge arbetsgivarna möjlighet att anpassa sin verksamhet snabbare än tidigare.

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen och socialskyddsreformen fortsatte

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen i enlighet med regeringsprogrammet fortsatte under verksamhetsåret. KT var med och påverkade reformen både i social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp och via remissförfarande.

Socialskyddsreformen var en annan stor helhet som hörde till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och socialskyddskommittén fortsatte reformarbetet även år 2020. Tjänster som produceras med offentlig finansiering och kommunsektorns arbetsgivarverksamhet befinner sig i en stor förändring. Genom reformen vill man bygga ett system som är tydligare och mer fungerande än det nuvarande ur medborgarnas synvinkel. Målet är att sammanjämkningen av arbete och socialskydd ska vara enklare än tidigare i föränderliga livssituationer. Ur KT:s synvinkel är det viktigt att systemet bygger på en ekonomiskt hållbar grund.

Socialskyddshelheten omfattar även projektet med att förnya pensionssystemet. Under verksamhetsåret deltog KT:s arbetsmarknadsombudsman Juha Knuuti i arbetet i arbetsgruppen som bereder sammanslagningen av kommunala och privata sektorns pensionssystem. Även denna arbetsgrupp samordnas av SHM och beredningen fortsatte på basis av förslag och huvudriktlinjer från den tidigare arbetsgruppen som utredde olikheterna i pensionssystemen. Arbetsgruppen har som uppgift att bereda ett förslag till sammanslagning av det kommunala pensionssystemet och privata sektorns arbetspensionssystem. Ur KT:s synvinkel är det bland annat viktigt i reformen att kommunarbetsgivarna inte hamnar i en ofördelaktig ställning på grund av större pensionsavgifter.

Dessutom fortsatte regeringen Marins beredning av familjeledighetsreformen under verksamhetsåret. KT deltog i arbetet tillsammans med de andra arbetsmarknadsparterna. KT ansåg det vara viktigt i beredningen att reformen blir sådan att den genuint förbättrar jämställdheten utan att öka arbetsgivarnas kostnader.

Revideringar i tjänster för de äldre

Beredningen av revideringen av tjänster för de äldre fortsatte under våren 2020. Ändringen i personaldimensioneringen hade beretts redan 2019, men arbetsgruppen koordinerad av SHM fortsatte utredningen av de andra helheterna som ingår i uppdraget. Till dessa hör bland annat säkerställande och uppföljning av hemvårdens tillräcklighet och uppföljning av dimensioneringen för dygnet runt-vård.

I augusti 2020 trädde även en lag i kraft som stegvis medför en lagstadgad personaldimensionering på 0,7 i äldreomsorgslagen. KT anser det vara viktigt att det finns en övergångstid för dimensioneringen som ger möjlighet att underskrida den fram till 1.4.2023, så att kommunerna och samkommunerna kan bereda sig för rekrytering av ytterligare personal. KT förutsatte även att tilläggskostnaderna som uppstår av reformen ersätts fullt ut.

Lösningar söktes för arbetskraftens servicestruktur, omställningsskyddet och lokala avtal

En av de centrala målsättningarna för regeringen Marin har varit att förbättra sysselsättningen och att höja sysselsättningsgraden till 75 procent. Coronaepidemin inverkade naturligtvis på tidtabellen för dessa målsättningar. Dessutom var man tvungen att i beredningen av sysselsättningsåtgärderna beakta coronakrisens verkningar på verksamhetsmiljön.

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättning styr genomförandet av regeringsprogrammet och har underarbetsgrupper till sin hjälp. Arbets- och näringsministeriet ändrade underarbetsgruppernas uppgifter och sammansättning mitt under verksamhetsåret så att gamla underarbetsgrupper avslutades och en ny arbetsgrupp tillsattes för att utreda tjänster, förmåner och delaktighet.

KT deltog i tre underarbetsgruppers arbete, dvs. i arbetsgrupper som utredde

  • den arbetskraftspolitiska servicestrukturen 

  • tjänster, förmåner och delaktighet

  • lokala avtal.

Underarbetsgruppen som behandlade den arbetskraftspolitiska servicestrukturen hade som uppgift att revidera arbets- och näringslivstjänsterna så att de stödjer en snabbare sysselsättning. Gruppen följer upp kommunförsök med sysselsättning samt deras resultat och verkningsfullhet. 

Coronaepidemin påverkade att arbets- och näringsministeriet i augusti 2020 tillsatte en ny underarbetsgrupp att utreda tjänster, förmåner och delaktighet som stöd för regeringen i beredningen av sysselsättningsåtgärderna. Arbetsgruppens uppdrag var mycket omfattande. Till uppdraget hörde bland annat att bereda förslag till revidering och utökad användning av lönesubvention samt till revidering av utkomstskyddet för arbetslösa. Dessutom förväntades arbetsgruppen ge förslag om förbättring av sysselsättningen av partiellt arbetsförmögna och andra som befinner sig i en svår arbetsmarknadsställning, tillgodoseende av kompetensbehov, utvecklande av digital kompetens och förbättring av arbetsinvandring. 

Arbetsgruppen för lokala avtal utredde i enlighet med uppdraget möjligheter att utvidga lokalt avtalande. Arbetsgruppen lämnade i februari 2020 sin redogörelse där den beskrev nuläget inom lokalt avtalande. Dessutom granskar man i utredningen ställningstaganden som presenterats i forskningslitteraturen om lokala avtals ekonomiska verkningar och sysselsättningseffekter. Arbetsgruppen fortsatte beredningen av förslagen på basis av utredningen.

KT delaktig i konstruerande av en lägesbild av kommunerna

Under verksamhetsåret fortsatte arbetet, som inleddes 2019, med att konstruera en lägesbild av kommunerna. Arbetet samordnades av finansministeriet och från KT deltog utredningschef Mika Juutinen. 

Målet var att bilda en helhetsuppfattning om kommunernas situation och utsikterna för de närmaste åren som grund för regeringens beslutsfattande. I bakgrunden fanns också en tanke om att förändringarna i verksamhetsmiljön och olikheterna mellan kommunerna lyfter fram ett behov av att granska hur jämlika lagstadgade tjänster och finansieringen av dem kan säkerställas för medborgarna. 

Information insamlades bland annat om kommunernas tjänster, befolkningsutvecklingen, livskraften och den ekonomiska situationen. Dessutom utfördes kommunspecifika tryckberäkningar för att prognostisera kommunens ekonomiska utveckling. Lägesbilden publicerades i juni 2020.

I undervisningssektorns arbetsgrupper utvecklades yrkesutbildningen, läroavtalsutbildningen och lärarutbildningen

KT deltog under verksamhetsåret i arbetsgrupper samordnade av undervisnings- och kulturministeriet där man utvecklade kvaliteten och jämställdheten inom övrig yrkesutbildning, läroavtalsutbildningen, lärarutbildningen och fortgående inlärning.

KT hade också en representant i arbetsgruppen Oikeus oppia (rätt att lära), vars syfte var att förbättra kvaliteten och jämställdheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen via ett utvecklingsprogram. Målet är också att starta projekt där man utvecklar nya innovativa sätt att stödja lärande och skolgång inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

KT deltog även i arbetet i ministeriets prognostiseringsforum och arbetslivskommittéer.