Rådgivning

KT betjänar kommun- och samkommunarbetsgivarna genom att ge råd gällande tillämpning av avtals- och lagbestämmelser.   

KT:s sakkunniga svarar på rådfrågningar per e-post, telefon eller webbsidorna. Under verksamhetsåret hade rådgivningen nio e-postadresser i bruk, via vilka svar gavs på cirka 9 500 serviceförfrågningar. 

Kontakterna via e-post följs aktivt och via dem når man bäst en expert som kan svara på tolkningsförfrågningar gällande anställningsvillkor samt frågor gällande lagstiftning. Om det kommer mycket liknande frågor via e-post kan separata anvisningar ges på webbplatsen om dessa frågor och svar eller så sätts de in under vanliga frågor.

Frågorna som kommer via e-post inverkar också bland annat på vad KT beaktar i intressebevakningen eller hurdan utbildning som ordnas för arbetsgivarna. 

Coronavardagen och nya avtal

Antalet serviceförfrågningar ökade avsevärt under verksamhetsåret i jämförelse med året innan då 7 000 serviceförfrågningar besvarades. Undantagssituationerna som coronapandemin orsakade och som arbetsgivarna mötte ökade antalet frågor. KT ordnade en separat KT-info för sina arbetsgivarkunder om coronapandemins effekter på anställningsförhållandet. Även de nya arbets- och tjänstekollektivavtalen ökade rådfrågningen.  

Av alla besvarade rådfrågningar rör över hälften allmänna anställningsärenden och det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Tolkningsfrågor som berör detta sändes till nästan alla e-postadresser, men speciellt till kvtes-, soster- och vaka-adresserna. 

Av svaren rörde 32 procent undervisningsbranschen och tolkningsfrågor gällande det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal. 

E-postservice år 2020

kvtes@kt.fi 
På denna adress besvaras tolkningsfrågor gällande det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Till e-postservicen skickas mycket vitt olika tolkningsbegäranden gällande allmänna anställningsvillkor. 

soster@kt.fi  
E-postadressen är avsedd särskilt för frågor av enheter inom social- och hälsovårdsbranschen gällande tolkning av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) och gällande arbetslagstiftning. 

vaka@kt.fi 
På denna adress besvaras anställningsfrågor gällande personal inom småbarnspedagogik och familjedagvårdare. Flertalet frågor rör tolkning av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). 

ovtes@kt.fi  
Via denna e-postservice besvaras huvudsakligen tolkningsfrågor som rör det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA). 

ttes@kt.fi  
E-postservicens frågor gäller särskilt tolkning av det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönad personal (TIM-AKA). 

ts@kt.fi 
Via denna e-postservice besvaras huvudsakligen frågor som rör det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). 

tutkimus@kt.fi  
Via denna e-postservice besvaras förfrågningar gällande statistik, undersökningar, kostnader och kostnadsberäkning av olika slag inom branschen. Från e-postservicen skickas även pågående utredningar och frågor gällande dessa besvaras. 

toimisto@kt.fi  
Till e-postservicen kan skickas frågor som gäller KT:s verksamhet allmänt och som inte gäller tolkning av arbets- och tjänstekollektivavtal. 

viestinta@kt.fi  
Via denna e-postservice besvaras frågor om kommunikation, till exempel bild- eller intervjuförfrågningar.

E-postservicens fördelning enligt ämne år 2020