översättningen kommer senare

Rådgivning

KT betjänar kommun- och samkommunarbetsgivarna genom att ge råd gällande tillämpning av avtals- och lagbestämmelser. KT:s sakkunniga svarar på förfrågningar per e-post, telefon eller webbsidorna.

Under verksamhetsåret hade rådgivningen åtta e-postadresser i bruk, via vilka svar gavs på cirka 9400 serviceförfrågningar. 

Kontakterna via e-post följs aktivt och via dem når man bäst en expert som kan svara på tolkningsförfrågningar gällande anställningsvillkor samt frågor om lagstiftning. Om det kommer mycket liknande frågor via e-post kan separata anvisningar ges på webbplatsen om dessa frågor och svar eller så sätts de in under vanliga frågor. Frågorna som kommer via e-post inverkar också bland annat på vad KT beaktar i intressebevakningen eller hurdan utbildning som ordnas för arbetsgivarna.

Under verksamhetsåret framhävdes frågorna gällande samarbetsförfarande i serviceförfrågningarna. På hösten sammanfattades anvisningen Kunta-alan yhteistoiminta tutuksi (lär känna kommunsektorns samarbetsförfarande) på KT:s webbplats. Den omfattar praxis och spelregler för samarbetsförfarande särskilt ur arbetsgivarens synvinkel. 

E-postservice år 2020

kvtes@kt.fi På denna adress besvaras tolkningsfrågor gällande det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Till adressen skickas mycket vitt olika tolkningsbegäranden gällande allmänna anställningsvillkor.

soster@kt.fi E-postadressen är avsedd särskilt för frågor av enheter inom social- och hälsovårdsbranschen gällande tolkning av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) och gällande arbetslagstiftning.

vaka@kt.fi På denna adress besvaras anställningsfrågor om personal inom småbarnspedagogik och familjedagvårdare. Flertalet frågor rör tolkning av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). 

ovtes@kt.fi Via denna e-postservice besvaras huvudsakligen tolkningsfrågor som rör det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA). 

ttes@kt.fi E-postservicens frågor gäller särskilt tolkning av det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönad personal (TIM-AKA).

ts@kt.fi Via denna e-postservice besvaras huvudsakligen frågor som rör det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

tutkimus@kt.fi Via denna e-postservice besvaras förfrågningar om statistik, undersökningar, kostnader och kostnadsberäkning av olika slag inom branschen. Från e-postservicen skickas även pågående utredningar och frågor om dessa besvaras. 

 

E-postservicens fördelning enligt ämne år 2020