Lokala meningsskiljaktigheter gällande tolkning

Om det uppstår lokala meningsskiljaktigheter om tolkning eller tillämpning av tjänste- och arbetskollektivavtals bestämmelser förs lokala förhandlingar om dem mellan den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationens representanter.

I det kommunala huvudavtalet finns bestämmelser om förhandlingsförfarandet. Största delen av meningsskiljaktigheterna gällande arbets- och tjänstekollektivavtalsbestämmelser blir lösta på lokal nivå, vilket också är KT:s målsättning. 

Om man inte når enighet i de lokala förhandlingarna kan den lokala meningsskiljaktigheten angående tolkning föras till central förhandling och avgörande mellan KT och huvudavtalsorganisationerna.

91 begäranden om central förhandling

Under verksamhetsåret inkom 91 begäranden om central förhandling till KT. En central förhandling kan resultera i en enhällig lösning, en kompromiss från båda parterna eller den kan förbli oenig. En del av de centrala förhandlingarna omfattar mycket stora helheter och kräver mycket utredning. De centrala förhandlingarna kan vara anhängiga väldigt länge. 

Om meningsskiljaktigheten inte löses via centrala förhandlingar, kan ärendet föras till arbetsdomstolen för avgörande. Under verksamhetsåret blev sammanlagt 9 ärenden anhängiga i arbetsdomstolen. 

Arbetsdomstolen gav följande betydande beslut gällande kommunsektorn: 

  • Översättningen kommer senare