Avtalsområdesvis utveckling

Avtalsparterna tillsatte ett flertal avtalsområdesspecifika arbetsgrupper för avtalsperioden 2020–2021.

Avtalen utvecklas under avtalsperioden även enligt fortlöpande förhandlingsförfarande.

AKTA 2020–2021

Arbetsgruppen som utvärderar lönesystemet förhandlar om alternativ till det nuvarande systemet som baserar sig på utvärdering av uppgiftens svårighetsgrad. I uppdraget ingår pilotprojekt och simulering av ett alternativt system samt eventuell ändring av bestämmelserna om lönesättningssystemet, arbetserfarenhetstillägget och det individuella tillägget.

Arbetsgruppen som utvärderar bestämmelserna om familjeledigheter utvärderar bestämmelserna om familjeledigheter i kap. V i AKTA. Arbetsgruppen följer de ändringsbehov som uppstår i kommunsektorns avtalsbestämmelser av regeringens familjeledighetsreform.

Arbetsgruppen som utreder arbetets bundenhet och resande i anknytning till arbete förhandlar om ändringsbehov i bestämmelser som föranleds av nya arbetssätt och exempelvis flera arbetsplatser samt om resande i anknytning till arbete. De ärendehelheter som förhandlingarna gäller kan anknyta både till arbetstidskapitlet och resekostnadsersättningar.

Arbetsgruppen som behandlar bestämmelser om sjukledighet fick en förlängd tidsfrist under avtalsperioden 2020–2021. Arbetsgruppen utvärderar och utvecklar bestämmelser om sjukledighet samt ger gemensamma anvisningar för situationer med arbetsoförmåga som uppmuntrar till fortsatt arbete, återgång i arbetet och arbetshälsa.

UKTA 2020–2021

Arbetsgruppen för lönesystemet förnyar fastställandet av lönegrundsgrupper för undervisningspersonal inom den allmänbildande utbildningen (UTKA del B 2 §) så att fastställandet inom den grundläggande utbildningen baserar sig på antalet elever och antalet beslut om särskilt stöd. Samtidigt granskas utvecklingen av lönesättningen och undervisningsskyldigheten för rektorer i grundskolan.

Arbetsgruppen utvärderar även hur UKTA:s lönesystem fungerar och vilka utvecklingsbehov det finns i framtiden, såsom exempelvis anställningsvillkoren för timlärare och genomförandet av de ändringar som gymnasiets nya läroplan kräver.

Arbetsgruppen följer upp utvecklingen av AKTA:s lönesystem och utvärderar eventuella åtgärder som följer av det.  Systemet med lediga perioder inom årsarbetstidsavtalet för undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen (UKTA del C) utvecklas.

Arbetsgruppen som utvecklar anställningsförhållandena inom grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete utvärderar helheten beträffande anställningsvillkoren inom grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete (UKTA del F) samt möjligheten att aktualisera och förenkla dem.

LÄKTA 2020–2021

Parterna förhandlar under avtalsperioden om de kommande skedena i läkaravtalets nya lönesystem. Reformen gäller hela lönesystemet och dess olika lönedelar. Målet är att utveckla lönesystemet för de olika läkargrupperna och särskilt beakta stödjande av vårdens kontinuitet inom primärhälsovården samt belöna specialistläkare och -tandläkare i enlighet med karriärutvecklingen. Särskild uppmärksamhet fästs vid att förbättra orken i arbetet och arbetshälsan samt utveckla produktiviteten.

Under avtalsperioden förhandlar man också om en revidering av systemet med prestationslön. Ändringarna träder i kraft 1.4.2021. Till övriga delar träder ändringarna i kraft 1.3.2022, om inget annat följer av social- och hälsovårdsreformen.

Under avtalsperioden förhandlar man om ändring av lönesystemet för veterinärer. I samband med detta förhandlar parterna om ändringar i kommunala tjänsteveterinärers arbetstidsbestämmelser med beaktande av de krav som den nya arbetstidslagen ställer på praktikerveterinärers arbete.

Läkaravtalet 2020–2021 innehåller bestämmelser om placering av ordinarie arbetstid som gäller för en viss tid. Deras effekter på verksamheten följs upp och utvärderas under avtalsperioden. Som en del av arbetet utförs ett pilotprojekt med en dygnet runt-modell som lämpar sig för specialsjukvården.

Tekniska sektorns avtal 2020–2021

En arbetsgrupp kartlägger ett arbetstidssystem på grundval av tjänste- och arbetskollektivavtal som lämpar sig för brand- och räddningsverket och som även möjliggör långa arbetsskift inom ramen för arbetslagstiftningen och som betjänar brand- och räddningsverkens olika behov i arbetstidsarrangemangen. Arbetsgruppen granskar i sitt arbete även försöksbestämmelserna i bilaga 8 till TS-18.

Arbetsgruppen utreder hur innehållet i lönekapitlet i TS-20 kan förnyas och ger förslag om eventuella nödvändiga revideringar till TS-arbetsgruppen före utgången av avtalsperioden 2020–2021.

TIM-AKA 2020–2021

Avtalsparterna iakttar under avtalsperioden principerna om fortlöpande förhandlingsförfarande i de tjänste- och arbetskollektivavtalsärenden som parterna lyfte fram.