Kommunsektorns avtal 

Kommunsektorn har sju olika avtalsområden. Dessa avtal omfattar alla löntagare inom kommuner och samkommuner.

Mest personal finns det inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) – sammanlagt cirka 312 000 löntagare. De största yrkesgrupperna är sjukskötare, närvårdare, barnskötare, barnträdgårdslärare, socialbranschens handledare, skolgångsbiträden och -handledare samt familjedagvårdare.

Till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) hörde cirka 61 800 lärare. Merparten av lärarna, dvs. 45 000, arbetade i grundskolan. I gymnasierna arbetade 5 900 lärare. I yrkesläroanstalter arbetade cirka 10 000 lärare.

Till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) hörde 17 300 läkare som arbetar i kommuner eller samkommuner. Av läkarna är cirka 10 200 verksamma i sjukhus och cirka 4 000 i hälsovårdscentraler. Därtill hör cirka 2 500 tandläkare och cirka 500 veterinärer till avtalet. 

Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) fanns 24 000 löntagare. Avtalets största yrkesgrupp är brand- och räddningsväsendets personal. Andra yrkesgrupper är bland annat fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer. 

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönad personal (TIM-AKA) omfattade cirka 6 300 arbetstagare. Timlöner används i säsongsbundna uppgifter, såsom olika byggnads- och installationsarbeten, underhålls- och rengöringsarbeten på gator samt park- och trädgårdsbranschens uppgifter. 

Utöver dessa finns det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för musiker – för musiker och dirigenter som arbetar i stadsorkestrar – samt det kommunala arbetskollektivavtalet för skådespelare – för skådespelare som arbetar på stadsteatrar. Avtalet för musiker omfattar cirka 700 tjänsteinnehavare och avtalet för skådespelare omfattar cirka 120 skådespelare.