Työmarkkinajohtajan puheenvuoro

Eduskuntavaalit 2019 

KT:n valtuuskunta vahvisti hallitusohjelmatavoitteet ja KT pyrki vaikuttamaan hallitusohjelman sisältöön monin tavoin sekä suoraan että välillisesti muun muassa keskusjärjestöjen yhteisen Ääni työlle -kiertueen avulla. 

Mukaan tulikin useita KT:n kannalta tärkeitä asioita muun muassa eläkejärjestelmien yhdistämisestä, työllisyydestä ja sosiaaliturvan uudistamisesta sekä osaavan työvoiman saatavuudesta. Hallitusohjelmassa huomioitiin työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiset ehdotukset työllisyyden parantamiseen ja työurien pidentämiseen.

Työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat kesäkuussa sopimuksen perhe-eläkkeistä ja niin sanotun eläkeputken ikärajan nostamisesta 62 vuoteen. Sopimukseen kirjatut toimenpiteet tukisivat hallituksen tavoitetta työllisyyden vahvistumisesta noin 6 000 henkilöllä. 

Uusi hallitus

Antti Rinteen ja sittemmin Sanna Marinin hallitus rakennettiin Sdp:n, Keskustan, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja Rkp:n varaan. 

Poliittiset ja laittomat lakot vähenivät vuonna 2019, mutta eivät kadonneet kokonaan. Syksyllä kunnissa käynnistyneiden yt-neuvottelujen vuoksi kunta-alalla koettiin joitakin laittomia työtaisteluita, jotka kohdistuivat työnantajan työnjohto-oikeutteen. Nyttemmin myös työtuomioistuin on vahvistanut työtaistelut laittomiksi.

Kolmikantainen lainvalmistelu lisääntyi eli työmarkkinajärjestöt ryhdyttiin ottamaan entistä tiiviimmin mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Asialistalla oli suuria asioita, kuten perhevapaauudistus ja ikääntyvien palvelujen kehittäminen.

Eläkejärjestelmien yhdistäminen kirjattiin hallitusohjelmaan

Eläkejärjestelmien erillisyyttä pohtinut työryhmä sai raporttinsa vuoden lopussa valmiiksi. Sen mukaan eläkejärjestelmät on tarkoituksenmukaista yhdistää ryhmän laatiman ohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö asettivat kesällä kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämistä. KT on mukana tässä työssä ja eläkejärjestelmien yhdistäminen tukee KT:n pitkäaikaista tavoitetta alentaa kuntien ja kuntayhtymien eläkevakuutusmaksu yksityisen sektorin tasolle.

Sote- ja maakuntauudistuksen piti tulla voimaan 2020 alussa

Juha Sipilän hallitus ei saanut valmiiksi pitkään valmistelua sote- ja maakuntauudistusta. Se olisi merkinnyt suuria henkilöstösiirtoja ja sopimusjärjestelmän mullistusta. Samalla KT:n itsenäistyminen siirtyi eteenpäin. Rinteen hallitus aloitti valmistelun uudelleen ja sitä on jatkettu Marinin hallituksen voimin. KT-laki on mukana valmistelussa ja etenemässä.

Sopimusneuvottelut käynnistettiin

Pitkin vuotta oli nähtävissä, että kunta-alan neuvotteluista tulee vaikeat.  Kaikesta huolimatta kuntatalous painui 2019 syvästi tappiolliseksi, minkä vuoksi kunta-alalla tavallisesti harvinaiset lomautukset ja yt-neuvottelut alkoivat loppuvuodesta yleistyä. Useassa kunnassa kamppailtiin vaikean taloustilanteen kanssa, joka näkyi muun muassa yt-neuvottelujen määrissä. KT tiedotti, että poikkeuksellisen vaikeassa taloustilanteessa pitäisi edistää paikalliseen sopimiseen perustuvien ratkaisujen hakemista, jos työpaikkoja halutaan turvata.

Työnantajapalvelut 

KT:n asiantuntijat vastasivat palvelusähköposteissa noin 7000:een työnantajilta tulleeseen kysymykseen ja kouluttivat yli 3000 työnantajien edustajaa. Yhä useampi palvelusähköpostiimme tullut kysymys koski loppuvuodesta yt-neuvotteluihin liittyviä menettelyjä. KT julkaisi verkossa Kunta-alan yhteistoiminta tutuksi -ohjeistuksen, jossa kerrotaan yhteistoimintaan sekä yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvistä pelisäännöistä ja käytännöistä.

Verkostot ja projektit

Kehittämishankkeissa Kunteko jatkoi työohjelmansa mukaisesti. Keväällä 2019 käynnistettiin Soteliiderit -hanke, jolla KT haluaa tukea sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. 

KT seuraa yhdessä järjestöjen kanssa työn murrosta. Seurannasta saatiin jo ensimmäisiä tuloksia. Toimintavuoden aikana sopimuksissa sovittu KT ja järjestöjen etätyöryhmä sai raporttinsa valmiiksi. KT osallistui aktiivisesti EU-työryhmissä neuvotteluihin, jotka liittyvät digitalisaatioon ja työn murrokseen, osaamiseen, tasa-arvoon, perhevapaisiin, työaikoihin sekä muihin Suomen julkisen sektorin kannalta tärkeisiin asioihin.

Toimistossa asiakkuushallintajärjestelmän rakentaminen jatkui ja KT:n 50-vuotispäivien valmistelu käynnistyi.

Haluan kiittää KT:n henkilöstöä ammattimaisesta ja osaavasta työpanoksesta. Kiitän myös KT:n valtuuskuntaa ja erilaisia työnantajaverkostoja hyvästä yhteistyöstä.

Hallitusohjelmatavoitteet

Keskeisimmät hallitusohjelmatavoitteet esiteltiin medialle tammikuussa 2019.

Työn murros

Kunta-alan työn murroksen seurannasta saatiin ensimmäisiä tuloksia.

Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu

Yhteistyö jatkuu sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuneiden kanssa.

Eläkejärjestelmät

Eläkesopimuksesta tukea työllisyyden vahvistamiseen.