KT:n työnantajaverkostot

HR-verkosto

HR-verkosto kokoaa yhteen kunta-alan henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Verkoston tavoitteena on kehittää strategista henkilöstöjohtamista, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muutosjohtamista uudistuksissa. Verkoston jäsenmäärä kasvoi toimintavuonna hieman. HR-verkostossa oli yli 400 jäsentä noin 170 eri organisaatiosta. 

HR-verkostoon ovat tervetulleita kaikki kuntien, kuntayhtymien tai -konsernien henkilöstöjohtamisesta tai henkilöstöasioista vastaavat johtajat, asiantuntijat ja kehittäjät. Verkostossa on mukana henkilöstöjohtamisen asiantuntijoita erilaisilla tehtävänimekkeillä, esimerkiksi henkilöstöjohtajia, henkilöstöäälliköitä, henkilöstöasiantuntijoita, hallintojohtajia, palvelussuhdepäällikköitä, rekrytoinnista vastaavia asiantuntijoita, suunnittelijoita, kunnansihteereitä ja kehitysjohtajia. Yhteistä kaikille verkoston jäsenille on, että he edustavat työnantajaa, ja ovat kiinnostuneita kehittämään yhdessä henkilöstöjohtamista.  

Verkostotapaamisissa opitaan ja uudistutaan 

HR-verkoston toimintamalliin kuuluvat verkostotapaamiset, joita ovat ideatyöpajat ja tietotärskyt. Niissä työskennellään uusimpien tutkimusten ja toimintaympäristön muutosten parissa sekä opitaan toisten hyvistä käytännöistä. Verkostolaiset kokoontuvat säännöllisesti järjestettäviin päivän (ideatyöpajat) tai puolen päivän tapaamisiin (tietotärskyt) oppimaan ja pohtimaan henkilöstötyön ajankohtaisia teemoja. Etäosallistujat huomioidaan aina, kun se on ohjelman sisällön puolesta mahdollista. 

HR-verkoston ideatyöpajassa helmikuussa pohdittiin organisaatioiden uudistumista ja henkilöstöjohtamisen roolia muutoksissa, tulevaisuuden ketterää johtamista sekä henkilöstöjohtamisen nykytilaa kunnissa ja kuntayhtymissä sekä käytännön kokemuksien että tutkimustiedon valossa 

HR-verkoston kesäkuun tietotärskyssä oli teemana muutoksessa onnistuminen. Tietotärsky perustui painotuoreen Onnistu muutoksessa -oppaan oppeihin. Valmennustrion vetämän Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen -hankkeeseen osallistui  kymmenen kuntaorganisaatiota, jotka kehittävät toimintaansa muutoksessa. Hankkeen tuloksista julkaistiin Onnistu muutoksessa -opas, joka on ladattavissa KT:n sivuilla. 

Lokakuun ideatyöpajassa pohdittiin, miltä näyttää työelämän tulevaisuus kunta-alalla. Verkoston käsittelyssä oli väestörakenteen muutoksen, työn murroksen ja yhteiskunnassa syntyvien vastakkainasettelujen vaikutukset sekä henkilöstön saatavuus sote-sektorille ja tulevat työmarkkinaneuvottelut.  

Kehittyvä jäsentensä näköinen verkosto  

HR-verkostolla on oma verkostoviesti HR-info, jonka jakelussa on noin 450 henkilöä. HR-uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana yhteensä 11 kappaletta. Tapahtumista ja toiminnasta viestitään ensisijaisesti verkoston HR-infoissa.  

Käytössä on myös oma verkkoalusta, jossa on tapaamisten materiaalit ja esitykset, mahdollisuus osallistua tapaamisten sisältöjen ideointiin sekä keskustella ja sparrailla muiden verkoston jäsenten kanssa. Verkosto on jäsentensä näköinen ja sen toimintaa ja sisältöjä kehitetään jatkuvasti yhdessä verkostolaisten kanssa. Kehittämisajatuksia kerätään kohtaamissa, yhteisellä verkkoalustalla sekä erilaisilla haastatteluilla ja kyselyillä. 

HR-verkoston toimintaa sparraa myös 15 henkilön asiantuntijaraati, joka koostuu eri puolella Suomea toimivista henkilöstöjohtajista ja -asiantuntijoista. HR-verkoston asiantuntijaraati kokoontui lokakuun ideatyöpajan yhteydessä. Keskustelussa oli henkilöstöraportointisuosituksen uudistaminen sekä helmikuun 2020 ideatyöpajan aihe ja tiedolla johtaminen. 

HR-verkosto uudistuu  

Toimintavuonna HR-verkoston yhteyteen perustettiin kolme uutta verkostoa, jotka keskittyvät jokainen omaan teemaan ja osaamiseen. Näiden uusien verkostojen toimintaa valmisteltiin toimintavuoden lopussa.  

Uusien verkostojen teemat ovat:   

  • Työhyvinvointi ja tuottavuus 
  • Strateginen palkitseminen  
  • Osaamisen ja oppimisen johtaminen  

Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden toiminta ei vielä vuoden lopussa kunnolla käynnistynyt henkilövaihdosten vuoksi. Strategisen palkitsemien teemaa koordinoi johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen. Verkosto kokoontuu usein HR-verkoston tapaamisten yhteydessä. Osaamisen ja oppimisen johtamisen verkosto luottamukseen, avoimuuteen ja vastavuoroisuuteen, jotta verkoston jäsenet voivat esitellä ja jakaa tapaamissa kehittämishankkeitaan sekä saada niihin rakentavaa palautetta. Verkoston jäseniltä odotetaan oppimisen asennetta, arvostavaa kohtaamista ja yhdenvertaisuutta. Verkoston toiminnasta vastaa osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu


Maakuntien HR-vastuuvalmistelijoiden verkosto

Toimintavuoden alussa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu oli käynnissä kaikissa maakunnissa, kunnes valmistelu keskeytettiin maaliskuussa. Tähän saakka KT:n perustama ja koordinoima maakunta- ja sote-uudistuksen HR-vastuuvalmistelijoiden verkosto toimi aktiivisesti. Verkoston toiminnassa mukana olivat HR-valmistelusta vastaava edustaja jokaisesta maakunnasta sekä KT:n asiantuntijoista koottu muutostuki -ryhmä. Verkoston tarkoitus oli tukea tulevia maakuntatyönantajia henkilöstöasioiden valmistelussa. Verkostossa käsiteltiin sekä lakisääteistä työmarkkinatoimintaa ja työnantajaedunvalvontaa että tulokselliseen henkilöstöjohtamiseen liittyviä kysymyksiä. 

Yhteistyö jatkuu

Vaikka maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu raukesi, ei maakuntien HR-vastuuvalmistelijoiden aktiivinen yhteistyö ollut turhaa, vaan se loi pohjan syvemmälle yhteistyölle työnantajien kanssa heidän tärkeäksi kokemistaan teemoista. Tukeakseen laajempaa sote-työnantajien yhteistyötä johtamisen kehittämiseksi KT:lle myönnettiin hakemuksesta vuoden alussa sosiaali- ja terveysministeriön ESR-rahoitusta Soteliiderit-hankkeeseen. Makusote-uudistuksen muuttuneen tilanteen vuoksi hankkeella päätettiin tukea maakuntien sijaan kaikkien sote-työnantajien strategista henkilöstöjohtamista ja sote-työnantajatoimintaa muutoksissa. 


Työsuojelupäälliköiden verkosto

KT:n työsuojelupäälliköiden verkosto on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien työsuojelupäälliköille, työsuojelupäällikön tehtäviä hoitaville tai työsuojelusta kiinnostuneille työnantajan edustajille. 

Kunta-alan työsuojelupäälliköt kokoontuvat kerran vuodessa yhteiseen ajankohtaispäivään. Toimintavuonna tämä järjestettiin huhtikuussa Helsingissä, ja päivän keskeisiä aiheita olivat työturvallisuusjohtaminen, turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja tiedolla johtaminen. Lisäksi KT järjesti marraskuussa Yhteinen työpaikka -webinaarin, jonka aiheena oli työpaikan yhteinen työturvallisuus työnantajanvelvollisuuksien ja tapausesimerkkien kautta.   

Vuoden aikana käsiteltiin ajankohtaisia työsuojeluasioita myös yhteisissä verkkokokouksissa. Lisäksi lähetettiin 9 KT tiedottaa työsuojelupäälliköille -uutiskirjettä. Uutiskirjeen jakelussa on noin 500 henkilöä.  


Opetusalan työnantajaverkostot

Opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasioiden osaamisalueella toimii kolme eri verkostoa opetusalan työnantajille. Verkostoissa on mukana opetustoimen johtoa, henkilöstöjohtoa ja rehtoreita. Kukin verkosto kokoontuu KT:n kutsumana noin kahden kuukauden välein. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia työmarkkinakysymyksiä. Painopiste on työ- ja virkaehtosopimusasioissa, mutta myös muut henkilöstökysymykset ovat esillä. OVTES -neuvotteluissa verkostot tukevat KT:n neuvottelijoita oman oppilaitosmuotonsa tarkempien neuvottelutavoitteiden, lausuntojen ja kannanottojen linjaamisessa. 

  • Perusopetuksen työnantajaryhmään kuuluvat 15 suurimman kaupungin edustajat. Vuonna 2019 kokouksissa käytiin läpi muun muassa vuosityöaikakokeilun laajentamista sekä kokeiluista saatuja kokemuksia, liittokierroksen sopimusratkaisua sekä työn murrosta perusopetuksessa. 
  • Lukion työnantajaryhmään kuuluvat 15 suurimman lukiokoulutuksen järjestäjien edustajat. Toimintavuonna kokouksissa linjattiin liittokierroksen neuvottelutavoitteita erityisesti lukiolain vaikutuksen näkökulmasta. 
  • Ammatillisen koulutuksen työnantajaryhmä on avoin kaikille kunnallisille ja Avaintyönantajat Avainta ry:n ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Verkostossa on mukana yli 40 koulutuksen järjestäjää. Toimintavuonna tarkasteltiin erityisesti vuosityöaikajärjestelmään liittyviä tulkintakysymyksiä ja neuvottelutavoitteita. Muista henkilöstöasioista esillä olivat muut OVTES:n ja KVTES:n soveltamisalakysymykset, työpaikalla tapahtuva oppiminen sekä oppivelvollisuuden laajentaminen. 

Suurten kaupunkien HR-johtajat

KT on perinteisesti tavannut suurimpien kaupunkien HR-johtoa kahdesti vuodessa. Toimintavuonna tapaamiset järjestettiin kesäkuussa Kuopiossa ja lokakuussa Lahdessa. Kummassakin oli KT:n johtoryhmän lisäksi yli 40 muuta osallistujaa.

Kummankin tapaamisen aluksi tarkasteltiin ajankohtaisia aiheita kunta-alan ja työmarkkinajärjestön näkökulmasta. Sen jälkeen esillä olivat muut HR-toimintaan liittyvät asiat.

Kuopiossa keskusteltiin muun muassa työtaisteluajan viestinnästä, osaamispolitiikasta, opetusalan muutoksista sekä Kuopion kaupungin HR-kehittämistoimenpiteistä. 

Lahdessa tutustuttiin erätaukomenetelmän avulla neljään teemaan, jotka olivat mukautettu työ, osaavan henkilöstön saanti työperäisen maahanmuuton avulla, tulevaisuuden palkitsemisjärjestelmä kunta-alalla sekä kuntatyön brändi nousuun. Muissa alustuksissa oli esillä muun muassa johtamiskulttuurin muutos ja johtamisen palvelutarjottimet Lahden kaupungin toiminnassa. 


Pohjoismainen kuntatyönantajayhteistyö

KT:llä on tiiviit yhteydet muiden Pohjoismaiden kuntatyönantajajärjestöihin. Pohjoismaisten kuntatyönantajien työ- ja virkaehtosopimusten piirissä on yhteensä noin 2,5 miljoonaa palkansaajaa. 

Pohjoismaiset kuntatyönantajajärjestöt kokoontuvat vuosittain yhteiseen tapaamiseen. Toimintavuonna oli Norjan vuoro kutsua kollegat koolle, ja vuosittainen kokous järjestettiin toukokuussa Oslossa.  

Oslon työnantajatapaamisessa maiden ajankohtaisesitysten lisäksi vertailtiin EU:n uusien direktiivien vaikutuksia ja implementoinnin vaiheita eri maissa. Lisäksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymykset olivat esillä, sillä nämä aiheet ovat ajankohtaisia kaikissa pohjoismaissa.