Kehittämisohjelmat

Kunteko 2020

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma KunTeko 2020 jatkui osapuolten kanssa yhdessä hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Ohjelman tavoitteena on edistää tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua kuntaorganisaatiossa ja tehdä hyvää kuntatyötä näkyväksi.

Kuntekon päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto. Kuntekon neljän hengen projektitiimi toimii KT:n toimiston yhteydessä. Kuntekon toinen vaihe käynnistyi vuoden 2018 alusta. Vuoden 2019 loppuun mennessä palveluissa on ollut mukana noin 4600 osallistujaa 121 eri kuntaorganisaatiosta. 

Kuntekon palveluita hyödynnettiin aktiivisesti 

Kuntekon tarjoamia kehittämistyötä tukevia palveluja haettiin runsaasti. Sparraushakemuksia tuli yli 40 ja kilpailutettujen asiantuntijoiden johdolla toteutettavia sparrauspäiviä rahoitettiin noin 70. Sparrauksen yleisimpiä teemoja olivat toimintakulttuurin ja prosessien kehittäminen, työyhteisön toimivuuden ja sisäisen yhteistyön kehittäminen sekä toimintojen asiakaslähtöinen kehittäminen. Sisäisten kehittäjien valmennuksia, joilla kehitetään kuntaorganisaatioiden mukaisia teemoja eri palvelualueilla ja joista osallistujat saavat kehittämistyökaluja oman työnsä kehittämiseen, käynnistyi neljä.  

Usealle kuntaorganisaatiolle tarkoitettuja yhteisiä kehittämistyöpajoja järjestettiin seuraavista teemoista: henkilöstölähtöinen tuloksellisuuden kehittäminen, itseohjautuvuus, kognitiivinen ergonomia ja palvelumuotoilu. Työpajoissa jokainen mukana oleva työyhteisö vei omaa kehittämistehtäväänsä eteenpäin työpajatyöskentelyn aikana. Mukana oli kymmeniä kuntaorganisaatioita ja osallistujina johtoa ja henkilöstöä eri puolilta Suomea. 

Lisäksi Kunteko toteutti kolme kolmen päivän haastetyöpajaa, joiden sisällöt suunniteltiin yhteistyössä osallistuvan kuntaorganisaation kanssa. Jämsässä ja Varkaudessa aiheena oli palvelumuotoilu ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen kaupunkien palvelualoilla. Molemmissa työpajakokonaisuuksissa oli mukana kymmeniä työntekijöitä ja esimiehiä. Kaustisen seutukunnan kunnat olivat mukana digitalisaatiota edistävässä haastetyöpajassa.  

Kunteko järjesti myös useita kaikille avoimia webinaarisarjoja, joiden aiheita olivat muun muassa perheystävälliset kuntatyöpaikat sekä muutoksessa onnistuminen ja kulttuurin muutos. Jokaista aihetta käsiteltiin useammassa webinaarissa. 

Kuntekon palveluista on saatu erinomaista palautetta. Kehittämispalvelut vaikuttavat myönteisesti ja niistä saadaan tukea sekä työkaluja oman kehittämistyön edistämiseen. Myös innostus kehittämistä kohtaan on lisääntynyt palveluihin osallistumisen myötä ja Kuntekon kilpailuttamien ulkopuolisten asiantuntijoiden asiantuntemusta pidetään erinomaisena.   

Kuntatyö 2.0 podcast  

Uutena palveluna Kunteko aloitti tuottamaan Kuntatyö 2.0 podcast -sarjaa, jossa pureudutaan työn murrokseen ja esitellään kiinnostavien työelämän kehittämisen teemojen lisäksi kuntatyön edelläkävijöitä. Toimintavuonna julkaistiin yhteensä 13 podcastia. Aiheita olivat muun muassa työn murros, työn merkityksellisyys, itseohjautuvuus, luottamus sekä työpäivämuotoilu. Kuntatyön edelläkävijöistä esiteltiin kotihoidon etäpalvelua, liikkuvaa sairaanhoitajan vastaanottoa, joukkoliikennettä, tulevaisuuden kirjastoa, lukion digitalisaatiota, robotiikkaa hallinto- ja toimistotyössä sekä osaamisen kehittämistä.  

Viestintä oli vilkasta 

Toimintavuonna lähetettiin 20 Kuntekon uutiskirjettä. Sosiaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa, Twitterissä ja Linkedin:ssä päivitettiin aktiivisesti sisältöä. Toiminnasta kerrottiin säännöllisesti järjestöjen ja KT:n sekä muiden yhteistyökumppaneiden julkaisuissa. Medialle toimitettiin muutamia tiedotteita, joiden aiheena oli muun muassa kunta-alan parhaat kehittämisteot.  

Ohjelmasta kiinnostuneille kuntaorganisaatioille järjestettiin Raumalla keväällä Työelämäbrunssi. Kunteko esitteli toimintaansa omalla osastollaan syyskuussa Kuntamarkkinoilla. Kuntamarkkinat tuottivat uusia asiakkaita ja kymmeniä uusia uutiskirjetilaajia. Lisäksi palveluja ja toimintaa esiteltiin eri järjestöjen tilaisuuksissa ja useille kuntaorganisaatioille verkkoyhteydellä. 

 Tekoja Tiskiin –kampanja palkitsi kunta-alan parhaita tekoja ja tekijöitä 

Tekojen torilla oli toimintavuoden lopussa yhteensä 567 kehittämistekoa eri toimialoilta. Syksyllä Tekoja tiskiin –kampanjassa etsittiin uusia kehittämistekoja. Kampanjan tarkoitus oli nostaa hyvää kuntatyötä esille ja saada kuntatyöpaikat kertomaan ylpeästi omasta kehittämistyöstään Tekojen Torilla. Tekoja Tiskiin –kampanjan myötä Tekojen torille ilmoitettiin 141 uutta kehittämisen tarinaa.   

Tekoja tiskiin -kampanja huipentui kutsuvierastilaisuudessa Gaalassa marraskuussa, jossa parhaat teot ja tekijät palkittiin. Gaalassa myönnettiin yhteensä 41 palkintoa kuntatyöpaikoille ja -työntekijöille, jotka olivat parantaneet työelämän laatua ja palveluja vaikuttavasti. Kehittämistekoja palkittiin kolmessa sarjassa: 

  • Ihmeiden tekijät -sarjassa palkittiin kuusi kuntaa, jotka olivat ennakkoluulottomasti, henkilöstölähtöisesti ja tuloksellisesti kehittäneet toimintaansa ja tuoneet kehittämistyötään aktiivisesti esille.  
  • Oman työn sankarit -sarjassa palkittiin kymmenen yksittäistä työntekijää, jotka olivat innokkaasti ja esimerkillisesti kehittäneet omaa ja työyhteisönsä työtä. 
  • Innostavat teot -sarjassa palkittiin 25 kiinnostavaa ja innostavaa ratkaisua, joista muun muassa ympäristöteko, teknologiateko, yhdenvertaisuusteko ja viestintäteko sekä kehittämistekoja eri palvelualoilta. 

Palkitut valittiin toimintavuonna Tekojen Torille ilmoitettujen yli 200 kehittämisteon joukosta. Kunteko, Gaala ja palkitut saivat paljon huomiota sosiaalisessa mediassa, paikallislehdissä ja kuntien verkkosivuilla.  

 


Soteliiderit

Soteliiderit-hanke tukee sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Toiminnan lähtökohtana on tiivistää sote-työnantajien keskinäistä sekä KT:n kanssa tapahtuvaa yhteistyötä, jotta kehittämistyötä edistetään sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. 

Euroopan sosiaalirahaston tukema Soteliiderit-hanke käynnistyi huhtikuun lopulla, kun hankkeeseen palkattiin projektipäällikkö.

Soteliiderit onnistuvat yhdessä 

Soteliiderit on osa Työterveyslaitoksen asiakasosallisuutta ja strategista työkykyjohtamista kehittävien hankkeiden kanssa yhteisesti rahoitettua ja johdettua Onnistu yhdessä -hankekokonaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää samalta toimintalinjaltaan rahoittamiltaan hankkeilta keskinäistä vuorovaikutusta, joka tarkoittaa esimerkiksi yhteisiä kehittämistyöpajoja sekä hankkeiden etenemisen ja tulosten jakamista. KT:n Soteliiderit tuo yhteistyötä ja toimijoiden tuloksia vahvasti esille uutiskirjeissä sekä verkkosivuilla.  

Johdon haastatteluista ideoita työn käynnistämiseen 

Soteliiderit käynnistettiin selvittämällä sote-työnantajien tarpeita. Kesällä hankkeessa toteutettiin 47 johtajahaastattelua, joista koottiin kehittämistyön sisältöihin ja työtapoihin liittyviä odotuksia. Kuudessa maakunnassa haastateltiin ylimmän johdon, sote-johdon ja HR-johdon edustajia, jotka korostivat erityisesti työvoiman saatavuuden ja sote-alan vetovoiman kehittämistarpeita. Johtajat kokivat tarpeelliseksi kehittää myös johtamisen käytäntöjä ja osaamisen johtamista kunta-alalla. 

Haastattelujen tulosten pohjalta valittujen teemojen parissa jatkettiin noin 15 henkilön teemaryhmissä, jotka kukin kokoontuivat kolme kertaa.  

Valitut teemat olivat: 

  • työvoiman saatavuus  
  • tiedolla johtaminen ja henkilöstö  
  • tuottavuuden johtaminen ja henkilöstö 
  • uudistuva johtaminen 
  • kansainväliset rekrytoinnit sekä maahanmuuttajien työllistäminen. 

Työpajoissa oli mukana yhteensä noin yli 60 henkilöä. Teematyöpajatyöskentelyä jatketaan myös vuonna 2020.  

Tietoa ja toimintaa monipuolisten ja laajojen verkostojen kautta   

Syksyllä Soteliiderit oli mukana Kuntamarkkinoilla, ja jossa sen toimintaa esiteltiin tietoiskuissa, KT:n työmarkkinaseminaarissa sekä messuosastolla. Tietoiskuihin ja tilaisuuksiin osallistui noin 180 henkilöä. Syksyn Kuntatyönantaja-lehdissä, joita ilmestyi kolme, oli jokaisessa hankkeeseen liittyvä artikkeli tai muuta tietoa. Soteliiderit uutiskirjeen toimitus aloitettiin, ja kolmannen uutiskirjeen jakelussa oli jo noin 900 henkilöä.  

Marraskuussa järjestettiin sote-johdolle tarkoitettu seminaari, johon osallistui noin 80 henkilöä. Lisäksi osallistuttiin aktiivisesti eri kunta-alan verkostojen toimintaan. Soteliiderit olivat mukana useissa Kuntaliiton sote-johdon verkoston ja KT:n HR-verkoston tapaamisissa. Projektipäällikkö osallistui loppuvuodesta käynnistyneisiin sote-uudistuksen alueellisten valmistelijoiden verkoston tilaisuuksiin yhdessä Kuntaliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

Työn merkityksellisyys on tärkeää sekä työntekijöille että johdolle 

Eniten hankkeen tilaisuuksissa on herättänyt keskustelua kokonaisuuksien johtaminen, yhteisten tavoitteiden toteuttaminen yli toimialarajojen, johtamisen roolit ja vastuut, tiedolla johtaminen ja asiakastarpeiden huomioiminen sekä johtamistapojen uudistaminen. Työn merkityksellisyys on tärkeää sekä työntekijöille että johdolle. Työn merkityksellisyyden säilyttäminen ja vahvistaminen on olennainen osa johtamista. Työn merkityksellisyyttä kannattaa vaalia siinä missä työn tehokkuutta, tavoitteellisuuta tai vaikuttavuutta.