Sopimusratkaisu 2020–2021

Kunta-alalle neuvoteltiin virka- ja työehtosopimukset, jotka ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022. 

Sopimusratkaisu kunnallisista virka- ja työehtosopimuksista 2020–2021 saavutettiin 28. toukokuuta. KT:n valtuuskunta hyväksyi sopimusratkaisun 2020–2021 samana päivänä kokouksessaan. KT ja pääsopijajärjestöjen edustajat allekirjoittivat sopimukset 17. kesäkuuta Kuntatalossa järjestetyssä tilaisuudessa.

Korotukset yleisen linjan mukaisia

Sopimusratkaisun 2020–2021 palkankorotukset ovat työmarkkinakierroksella syntyneen yleisen linjan mukaisia. Kustannusvaikutus 23 kuukauden sopimuskaudella on 3,04 prosenttia.

Sopimusratkaisuun sisältyy kaksi yleiskorotusta. Ensimmäinen yleiskorotus tehtiin toimintavuonna 1. elokuuta. Sen suuruus oli 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Toinen, yhden prosentin suuruinen yleiskorotus tehdään 1. huhtikuuta 2021. 

Ratkaisuun sisältyy paikallinen järjestelyerä 1.4.2021. Sen suuruus on yleisessä kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) ja useassa muussa sopimuksessa 0,8 prosenttia sopimusalan palkkasummasta.

Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä muuttuu

Sopimusratkaisuun 2020–2021 sisältyy virka- ja työehtosopimus, jolla sovittiin vuodelta 1993 olevan kunnallisen pääsopimuksen jatkosta ja uudistamisesta. 

Sopimusratkaisussa KT ja pääsopijajärjestöt sopivat myös, että kunta- ja hyvinvointialueilla on yksi yhteinen pääsopimus ja yksi yhteinen pääneuvotteluryhmä, mikäli valmistelussa oleva sote-uudistus toteutuu niin, että se sisältää uuden KT-lain.

Ratkaisussa sovittiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sote-sopimuksesta sekä varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja esimiesten siirtymisestä kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin.

Sopimusratkaisussa sovittiin myös työryhmästä, joka arvioi teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusten sekä KVTES:n soveltamisalan päällekkäisyydet.

Neuvottelutavoitteita saavutettiin

Virka- ja työehtosopimuksiin 2020–2021 neuvoteltiin työaikamääräysten muutoksia, joista osa johtui uudesta, vuoden 2020 alussa voimaan tulleesta työaikalaista ja osa kilpailukykysopimuksessa sovittujen pidennysten poistumisesta. 

Kilpailukykysopimuksessa sovitut työajan pidennykset poistuivat lääkärisopimusta lukuun ottamatta kunnallisista virka- ja työehtosopimuksista toimintavuonna, opetusalalla 1. elokuuta ja muilla aloilla 31. elokuuta. 

Työajan lyhentymistä kompensoitiin useilla sopimusmääräyksillä. Työaikojen lyhentymisen vastapainoksi KVTES 2020–2021:iin neuvoteltiin työaikajoustoja muun muassa liukuvaan työaikaan, jaksotyöhön ja enimmäistyöajan tasoittumisjaksoon.

Työnantajien kannalta on merkittävää, että sopimusneuvotteluissa lomarahan vaihtamiseen saatiin helpotuksia. Lomarahan vaihtamisen vapaaksi helpottui, kun se ei enää edellytä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemistä.

Lääkärisopimuksen neuvotteluissa sovittiin päivystysjärjestelmän päivittämisestä työaikalakia ja -direktiiviä vastaavaksi. Sopimuksessa 2020–2021 on kokeilumääräyksiä uuteen malliin lääkärien ja hammaslääkärien iltatyöskentelyyn terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Opetusalan virkaehtosopimuksen neuvottelussa sovittiin määräyksiä, joilla perusopetuksessa voidaan joustavoittaa erityisesti suurten koulujen johtamista sillä, että rehtorien ja muun opetushenkilöstön työnjako on paremmin mahdollista.

Opetusalalla onnistuttiin myös tavoitteissa, joilla lukioissa yhdenmukaistettiin muun työn kuin opetuksen palkkausperusteita. Niihin tehtiin lukuisia muutoksia ammatillisessa opetuksessa, jossa joustavoitettiin vapaajaksojärjestelmän käyttöä tukemaan paremmin toiminnan vaatimuksia.

Työelämän kehittämisestä sovittiin

Sopimusratkaisun yhteydessä sovittiin myös työelämän kehittämistä koskevasta yhteistyöstä. Neuvotteluosapuolten pysyvä työelämän kehittämistyöryhmä (Tekry) suunnittelee ja käynnistää hankkeita ja toimenpiteitä kehittämistoiminnan tueksi kuntatyöpaikoilla, kuntakonserneissa ja alueellisissa organisaatioissa.

Tavoitteena on pitkäjänteinen toiminta, joka mahdollistaa kehittämisen kohdentamisen eri toimialoille, palveluihin, yhteistyörakenteisiin ja tarvittaessa ammattiryhmäkohtaisiin hankkeisiin.

Sopimuksia kehitetään sopimuskauden aikana

Sopimusratkaisussa sovittiin useista sopimusalakohtaisista neuvottelutyöryhmistä sopimuskaudelle, joista monet ovat aloittaneet työnsä toimintavuonna.

KVTES:iin sovittiin työryhmät palkkausjärjestelmän uusimiseksi, perhevapaamääräysten päivittämiseen sekä työkyvyttömyyttä koskeviin kysymyksenasetteluihin. Omat työryhmät asetettiin selvittämään kysymyksiä, jotka liittyvät työsidonnaisuuteen ja työhön liittyvää matkustamista.

Sopimuskaudella kehitetään lääkäriryhmien palkkausjärjestelmää kokonaisuudessaan. Lääkärisopimuksen uusien työaikamallien kehitystä ja kokeilumääräysten toimivuutta seurataan.

OVTES:n sopimusalalla valmistellaan sopimuskauden aikana perusopetuksen uudistamista muun muassa yksinkertaistamalla koulun johtamiseen vaikuttavien palkkaperusteryhmien määräytymistä.
Lukiossa jatketaan palkkauksen yhdenmukaistamista yhteisessä opetuksessa, jossa työn määrä on oppiaineesta riippumaton.

Ammatillisessa opetuksessa jatketaan vapaajaksojärjestelmän kehittämistä sekä etsitään ratkaisuja työajan joustavampaan ja yhdenmukaisempaan käyttöön. 

 

Lisää aiheesta Kuntatyönantaja-lehdessä: