Sopimusalakohtainen kehittäminen

Sopimuskaudelle 2018–2019 sovitut työryhmät jatkoivat työskentelyään toimintavuonna.  Kaikki sopimusten allekirjoituspöydissä sovittujen työryhmien työskentely käynnistyi 2018 ja jatkui toimintavuonna.  

Sopimuskaudella toteutettiin kunta-alan palkkaselvitys, jossa selvitettiin kunta-alan palkka- ja työvoimakustannusten (ml. eläkemaksut) sekä muiden palvelussuhteen ehtojen tasoa ja muutosta verrattuna yleisiin työmarkkinoihin. Selvityksen tulokset julkistettiin helmikuussa 2020. 

Toimintavuonna jatkoi työskentelyään työssä oppimista ja ohjausta käsittelevä työryhmä. Sen tehtävä on selvittää työpaikalla oppimisen ja ohjauksen tilaa työpaikoilla.  

Etätyötä käsittelevä työryhmä sai työnsä valmiiksi sopimuskauden aikana. Raportti etätyöstä kunta-alalla ilmestyi maaliskuussa 2020.  

Sopimuskaudelle sovituissa SOTE-ryhmissä tehtiin taustaselvityksiä ja varauduttiin sote- ja maakuntauudistukseen.  Juha Sipilän hallituksen kaaduttua, työryhmien työ keskeytyi.  

Asetettujen työryhmien lisäksi sopimuksia kehitetään sopimuskauden aikana ns. jatkuvan  
neuvottelumenettelyn mukaisesti. 

KVTES 2018–2019 

KVTES:n sopijaosapuolet pohtivat tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän tulevaisuutta yhteisessä työryhmässä. Tehtävän vaativuuden arviointi otettiin käyttöön 1990-luvun loppupuolella teknisten sopimuksessa ja 2000-luvun alussa KVTES:ssa. Tämän jälkeen se tuli lääkäreille ja opettajille. Työryhmän työ on kesken. 

Sopimuskaudelle oli sovittu myös työryhmästä, jossa käsiteltiin sairauslomaa koskevia sopimusmääräyksiä. Toimintavuoden lopussa työryhmän työ oli kesken. 

OVTES 2018–2019 

OVTES:n työaikaryhmässä neuvoteltiin lukion työaikajärjestelmän kehittämisestä vastaamaan lukiouudistuksen vaatimuksia. Vuosityöaikaryhmä seurasi myös perusopetuksen työaikakokeiluja ja ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikauudistuksen etenemistä.  

Lisäksi työnsä aloitti työryhmä, jossa neuvoteltiin perusopetuksen esimiesten työn resursoinnin joustavoittamisesta. KT:n tavoitteena on luoda paremmat edellytykset koulun johtamiselle esimiestyötä tekevien palvelussuhteen ehtoja kehittämällä.  

KT ja JUKO sopivat erillisellä virka- ja työehtosopimuksella opettajan tutortyön korvaamisesta myös lukioissa. Se teki mahdolliseksi hyödyntää valtion myöntämää erityisavustusta alueellisissa yhteistyöhankkeissa. Lukiota koskeva erillinen virka- ja työehtosopimus vastaa sisällöltään kaksi vuotta sitten tehtyä perusopetuksen tutoropettajasopimusta.  

KT ja JUKO sopivat myös erillisvirkaehtosopimuksella vuosityöaikaan otetun lukion erityisopettajan viranhaltijan virkasuhteen ehdoista. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus alkoi 1. elokuuta. 

LS 2018–2019 

Toimintavuonna KT ja lääkärijärjestöt (Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto) neuvottelivat muutoksista lääkärisopimukseen. Muutostarpeita aiheutti vuonna 2020 voimaan tuleva uusi työaikalaki ja palvelutuotannon muuttuminen.  
 
Lääkärisopimuksen osapuolet varautuivat sote- ja maakuntauudistukseen. Uudesta palkkausjärjestelmästä on neuvoteltu jo pitkään. Mallia on osittain kokeiltu kolmessa maakunnassa. 

Uuden lääkärisopimuksen palkkaus-, työaika- ja päivystysmääräykset poikkeavat sopimuksen 2018–2019 määräyksistä. Eläinlääkärien päivystyskorvausjärjestelmän ja lepoaikamääräyksien uudistusta valmisteltiin omassa työryhmässään. 

Teknisten sopimus 2018–2019 

Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelyjen uudistamista selvitettiin työryhmässä, jonka tehtävänä on antaa toimenpide-ehdotukset sopimuskauden loppuun mennessä. Työryhmä otti huomioon uuden työaikalain, joka tuli voimaan vuoden 2020 alussa.  

TTES 2018–2019  

Sopijaosapuolet noudattivat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa. Sopijaosapuolet pyrkivät sopimuskauden aikana selkeyttämään sopimusmääräyksiä.