Paikalliset tulkintaerimielisyydet

Jos virka- tai työehtosopimuksen määräyksien tulkinnasta tai soveltamisesta syntyy paikallisesti erimielisyyttä, niistä käydään paikallisen työnantajan ja pääsopijajärjestön edustajien kesken paikallisneuvottelut.

Neuvottelumenettelystä on määräykset kunnallisessa pääsopimuksessa. Suurin osa työ- ja virkaehtosopimusmääräyksiin liittyvistä erimielisyyksistä ratkeaa paikallisella tasolla, mikä on myös KT:n tavoite. 

Mikäli paikallisneuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, paikallinen tulkintaerimielisyys voidaan tuoda ratkaistavaksi KT:n ja pääsopijajärjestön väliseen keskusneuvotteluun.

121 keskusneuvottelupyyntöä

Toimintavuonna KT:lle jätettiin 121 keskusneuvottelupyyntöä. Keskusneuvottelu voi päättyä yksimieliseen ratkaisuun, molempien osapuolten kompromissiin tai se voi jäädä erimieliseksi. Osa keskusneuvotteluista sisältää hyvin laajoja kokonaisuuksia ja vaativat paljon selvittelyä. Keskusneuvottelut voivat olla vireillä hyvin pitkään. Viime vuosien aikana keskusneuvottelujen määrä on kasvanut. 

Mikäli erimielisyys ei ratkea keskusneuvotteluissa, asia voidaan viedä työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Toimintavuonna tuli vireille yhteensä 17 työtuomioistuinasiaa. 

Työtuomioistuin antoi alla olevat merkittävät kunta-alaa koskevat ratkaisut: 

  • TT 2019:42: Työtuomioistuin hylkäsi useiden palkansaajajärjestöjen yhdessä esittämän kanteen, jossa haettiin uutta tulkintaa työvuoroluettelojen muuttamiseen. KT ja järjestöt olivat eri mieltä työnantajan oikeudesta tehdä muutoksia luetteloihin. KT katsoi, että työnantaja voi perustellusta syystä muuttaa työvuoroluetteloa samanaikaisesti siten, että työtunteja lisätään toisaalle ja vähennetään toisaalta. Työtuomioistuin katsoi, että KVTES III luvun 30 §:n 2 momentin tarkoitusta vastaa parhaiten KT:n tulkinta.  KVTES 2018–2019:ssa asiasta määrätään III luvun 28 §:ssä. 
  • TT 2019:104: Kiistassa oli kyse siitä, täytyikö osastonsihteereihin soveltaa KVTES III luvun 8 §:n mukaista toimistotyöaikaa vai 7 §:n mukaista yleistyöaikaa. Osastonsihteerit työskentelivät terveyskeskussairaalan potilasosastolla ja heihin sovellettiin yleistyöaikaa. Työtuomioistuin katsoi, että kiistan kohteena olevien osastonsihteerien työ on pääasiallisesti virasto- ja toimistotyötä. Suurin osa osastonsihteerien työajasta kului tehtäviin, jotka luonteensa ja laatunsa puolesta kuuluivat toimistotyöaikaan. Jos osastonsihteerin tehtävän sisältö oli samankaltainen kuin annetussa tuomiossa, työaikamuoto oli muutettava toimistotyöajaksi tuomion antopäivästä alkaen. 
  • TT 2019:118: Ratkaisu koskee osittain virkaansa hoitavien opettajien ns. varsinaisella palkalla tehtäviä veso- ja ys-velvoitteita. Tuomion mukaan osa-aikaisesti virkaansa hoitava opettaja voidaan velvoittaa osallistumaan veso-päiviin (OVTES osio B 14 §:n mukaan määräytyvään työaikaan) ja yhteissuunnittelutyöaikaan (OVTES osio B liite 1 6 § ja liite 2 2 §) ainoastaan osa-aikaprosentin (OVTES osio A 42 §) mukaisessa suhteessa. 
  • TT 2019:113: Kiistassa oli kyse isyyden tunnustamisen vastaanottamisen merkityksestä terveydenhoitajien tehtäväkohtaiseen palkkaan. Neuvolaterveydenhoitajille määrättiin uutena tehtävänä isyyden tunnustamisen vastaanottaminen, mutta työnantaja ei ollut korottanut tehtäväkohtaista palkkaa. Työtuomioistuin katsoi, että tapauksessa esitetyillä perusteilla kunta on perustellusti voinut päätyä KVTES II luvun 9 §:n 1 momentin ja sen soveltamisohjeen sekä 10 §:n perusteella siihen, että neuvolaterveydenhoitajien tehtävien vaativuus ei ole olennaisesti muuttunut eikä tehtäväkohtaisen palkan korottamiselle ole ollut aihetta. 

Lisäksi korkein oikeus antoi muun muassa seuraavan ennakkopäätöksen:

  • KKO 2019:66: Ratkaisu koskee yhteistoimintalain mukaista yhteistoimintavelvoitteen noudattamista. Ratkaisun mukaan kaupungin olisi pitänyt käydä työvoiman käytön vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut jo ennen valtuuston lomautuspäätöstä. Kaupunki oli työnantajana laiminlyönyt kunnallisen yhteistoimintalain mukaista yhteistoimintavelvoitettaan. Ratkaisulla on vaikutusta kunnan talousarvion säästöpäätösten valmisteluun.