Neuvonta 

KT palvelee kuntien ja kuntayhtymien työnantajia antamalla neuvontaa sopimusmääräysten ja lakisäädösten soveltamiseen. KT:n asiantuntijat vastaavat sähköpostilla, puhelimitse tai verkkosivujen kautta esitettyihin neuvonnan palvelupyyntöihin.  

Toimintavuonna neuvonnassa oli käytössä kahdeksan palvelusähköpostisoitetta, joiden kautta annettiin vastaus noin 7000 palvelupyyntöön. Määrä oli noin neljänneksen vähemmän kuin vuonna 2018, jolloin palvelusähköposteissa korostui uusiin työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvät kysymykset.

Palvelusähköposteihin tulevia yhteydenottoja seurataan aktiivisesti, joten niiden kautta tavoittaa parhaiten asiantuntijan vastaamaan palvelussuhteen ehtoja koskeviin tulkintapyyntöihin sekä lainsäädäntöön liittyviin kysymyksiin. Mikäli palvelusähköposteihin tulee runsaasti samankaltaisia kysymyksiä, näistä kysymyksistä ja vastauksista voidaan muokata verkkosivuille UKK usein kysyttyä tai erilliset ohjeet. Palvelusähköposteihin tulleet kysymykset vaikuttavat myös osaltaan muun muassa siihen, mitä KT ottaa huomioon edunvalvonnassaan tai minkälaista koulutusta työnantajille järjestetään. 

Toimintavuoden aikana neuvontapyynnöissä nousi esiin yhteistoimintaa koskevat kysymykset. Syksyllä koostettiin KT:n verkkosivuille Kunta-alan yhteistoiminta tutuksi -ohjeistus, jossa kerrotaan yhteistoimintaan liittyvistä käytännöistä ja pelisäännöistä erityisesti työnantajan näkökulmasta. 

Lainsäädäntö ja yleiset palvelusuhteen ehdot herättivät kysymyksiä 

Kaikkiin palvelusähköposteihin lähetetään hyvin laaja-alaisesti erilaisia yleisiä palvelussuhteen ehtoja koskevia tulkintapyyntöjä sekä lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat yleisimmin työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijalain tulkintaa. Uusi työaikalaki 1.1.2020 alkaen herätti jo ennen voimaan tuloaan lukuisia kysymyksiä palvelusähköposteihin.   

Kaikista vastatuista neuvonnan palvelupyynnöistä yli puolet liittyi yleisiin palvelusuhdeasioihin ja yleiseen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Tähän liittyviä tulkintakysymyksiä oli lähetetty lähes kaikkiin palvelusähköpostiosoitteeseen, mutta erityisesti kvtes- ja soster-palvelusähköpostiosoitteisiin. Vastauksista noin viidennes annettiin sosiaali- ja terveysalalta tulleisiin kysymyksiin.  

Vastauksista 39 prosenttia liittyi opetusalaan ja kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tulkintakysymyksiin. Toimintavuonna vastauksissa nousi esille erityisesti ammatillisen koulutukseen liittyvät kysymykset. Tutkimusyksikölle suunnatut kysymykset ja tiedustelut nousivat toimintavuoden aikana. Vielä alkuvuodesta oli käytössä myös sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvä muutostuki@kt.fi palvelusähköposti, jota hyödynnettiin erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen työnantajatoimintaan ja järjestäytymiseen liittyvissä suunnitelmissa ja valmisteluissa. 

Palvelusähköpostit vuonna 2019 

kvtes@kt.fi 
palvelusähköpostissa vastataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimusta (KVTES) koskeviin tulkintakysymyksiin. Palvelusähköpostiin lähetetään hyvin laaja-alaisesti erilaisia yleisiä palvelusuhteen ehtoja koskevia tulkintapyyntöjä.  

soster@kt.fi  
Palvelusähköposti on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveysalan yksiköiden lähettämiin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) tulkintakysymyksiin ja työlainsäädäntöä koskeviin kysymyksiin. 

vaka@kt.fi 
Palvelusähköpostista vastataan varhaiskasvatushenkilöstön sekä perhepäivähoitajien palvelusuhdeasioihin liittyviin kysymyksiin. Useat kysymykset koskevat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tulkintaa. 

ovtes@kt.fi  
Palvelusähköpostissa vastataan pääasiassa kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) liittyviin tulkintakysymyksiin.  

ttes@kt.fi  
Palvelusähköpostin kysymykset koskevat erityisesti kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimukseen (TTES) liittyvää tulkintaa. 

ts@kt.fi 
Palvelusähköpostissa vastataan pääasiassa kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (TS) liittyvissä kysymyksissä. 

tutkimus@kt.fi  
Palvelusähköpostin kautta vastataan alan erilaisia tilastoja, tutkimustietoa, kustannuksia ja kustannuslaskentaa koskeviin tiedusteluihin. Palvelusähköpostista lähetetään myös käynnissä olevat tutkimukset, ja vastataan näihin liittyviin kysymyksiin. 

muutostuki@kt.fi  
Muutostuki-palvelusähköpostissa vastattiin sote- ja maakuntauudistukseen liittyviin kysymyksiin. Palvelusähköposti lakkautettiin toimintavuoden keväällä. 

Palvelusähköpostien aiheiden jakautuminen vuonna 2019