Koulutus 

KT asiantuntijat kouluttavat vuosittain kuntien ja kuntayhtymien johtoa, esimiehiä sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä toimivaa henkilöstöä.  

Koulutukset koskivat pääosin eri työ- ja virkaehtosopimusten sisältöä ja tulkintaa, tarjonnassa oli muun muassa KVTES palvelusuhdepäiviä ja OVTES-palvelussuhdepäiviä sekä ammatilliselle että yleissivistävälle koulutukselle. Koulutusten aiheina oli muun muassa työaikamääräykset, vuosityöaika ja palkanlaskenta työnantajien edustajille. 

Valtaosa KT:n koulutuksista suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä Finnish Consulting Group FCG Oy:n kanssa. Toimintavuonna yhteistyössä järjestettiin yhteensä 60 koulutustilaisuutta. Koulutuksista yli puolet järjestettiin verkkokoulutuksena tai webinaarina. Näihin osallistui noin 2500 henkilöä. Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät tilasivat suoraan 12 koulutustapahtumaa. Kaiken kaikkiaan näihin koulutuksiin osallistui yhteensä noin 3300 henkilöä. 

Webinaareja esimiehille ja asiantuntijoille 

Kaikista järjestetyistä koulutuksista yli puolet järjestettiin webinaarina tai vähintään striimattuna.  Koulutuksia pidetään muutaman tunnin täsmäkoulutuksena, ajankohtaispäivänä tai jopa vuoden kestävänä valmennuksena.  

Erilaisia ajankohtais- ja palvelussuhdepäiviä järjestettiin muun muassa perhepäivähoidon, varhaiskasvatuksen esimiehille, KT:n yhteyshenkilöille, teknisen sektorin esimiehille sekä lomitustoimelle. Usein erilaiset ajankohtaispäivät ja verkostoille suunnatut ajankohtais- ja teemapäivät on pidetty tapaamisena, koska niissä tärkeää on myös tutustua ja jakaa kokemuksia muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa.  

Pidempinä valmennuksia käynnistyi toimintavuonna muun muassa palkanlaskentatehtävissä toimivien peruskurssi, palvelusuhdeasiat esimiestyössä sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon ja KT-yhteyshenkilöiden koulutusohjelmat.  

Esimiespassi itsenäiseen opiskeluun ja esimiestaitojen kehittämiseen 

KT:n suunnittelema Esimiespassi-verkkokoulutuksen oli mahdollista suorittaa myös toimintavuonna. Koulutukseen oli ilmoittautuminen käynnissä koko vuoden, sillä opinnot voi aloittaa itselleen sopivana aikana. Opiskeluoikeus kestää 60 vuorokautta. Koulutuksen suoritti 34 henkilöä toimintavuoden aikana.  

Koulutus antaa esimiehille valmiuksia toimia työnantajaroolissa ja selvitä työyhteisön haastavista tilanteista. Koulutuksessa käydään läpi tavallisimpia esimiehen työssään kohtaamia tilanteita esimerkkien kautta. Käytännön esimerkit auttavat tulkitsemaan ja soveltamaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä työlainsäädäntöä yleisellä tasolla. Kurssin suoritettuaan esimies tuntee vastuunsa henkilöstöasioissa sekä hallitsee tarvittavat perustiedot palvelussuhdeasioista ja työlainsäädännöstä.  

Verkostojen osaaminen esille   

Monet KT:n verkostot tarjoavat myös monipuolisia luentoja ja esityksiä verkoston jäsenille tai avoimena kaikille.  

KT järjesti yhdessä työsuojelupäälliköiden verkoston kanssa marraskuussa kaikille avoimen ja maksuttoman Yhteinen työpaikka -webinaarin, jonka aiheena oli työpaikan yhteinen työturvallisuus työnantajanvelvollisuuksien ja tapausesimerkkien kautta.   

Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus EKJ 

Kuntien, kuntayhtymien ja kuntien omistamien yhteisöjen esimiehille ja keskijohdolle on tarjolla johtamisvalmennusta EKJ-ohjelmassa, kehitetään sekä oman organisaation johtamista että henkilökohtaista johtajuutta.  

Ohjelman aikana tehtävä kehittämistehtävä linkittyy oman organisaation johtamisen kehittämisen strategiaan. Ohjelmasta on eniten hyötyä organisaatiolle, jos siihen osallistuu useita esimiehiä tai ryhmiä samasta kunnasta tai kuntayhtymästä. Sen vaikuttavuus syntyy siitä, että johtamisvalmennukset kytketään organisaation kehitystyöhön ja muutosten johtamiseen. 

EKJ-ohjelman taustalla ovat Kuntaliitto, KT Kuntatyönantajat, Keva, Avaintyönantajat Avainta ry ja Kuntarahoitus. Noin vuoden kestävän johtamisvalmennuksen käytännön järjestelyistä vastaa FCG Konsultointi Oy.  

Lokakuun lopussa päättyi valmennusohjelman neljäs kausi ja 71 esimiestä sai EKJ-sertifikaatin. Kuntaliiton myöntämä sertifikaatti on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia kuntasektorin esimiestehtävissä sekä kehittää omaa työyhteisöään ja osaamistaan. 

Sertifioidut esimiehet osallistuivat vuoden aikana viiteen johtamisfoorumiin, tekivät henkilökohtaisen sertifikaattityön, veivät kehittämistyötä eteenpäin omassa organisaatiossaan ja arvioivat kehittämistyön etenemistä kehittävän arvioinnin tuella.  

Marraskuussa käynnistyi EKJ-ohjelman viides kausi, jossa aloitti 71 esimiestä 14 eri organisaatiosta.