Tutkimustietoa edunvalvonnan tueksi

KT:n työmarkkinatutkimuksen osaamisalueella tehdään kunta-alaa koskevia kyselyjä, joilla kerätään tietoja sopimusneuvottelujen ja työnantajien edunvalvonnan tueksi. Osa kyselyistä tehdään vuosittain.

KT tekee selvityksiä muun muassa kuntien ja kuntayhtymien  

  • työvoimatilanteesta  
  • henkilöstömenojen sopeuttamistarpeesta 
  • sopimuksiin sisältyvien palkkaerien käytöstä,  
  • työajoista ja palkkauksesta, 
  • työnantajan järjestämästä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta.  

Kyselyt lähetetään useimmiten KT-yhteyshenkilöille. Niihin vastaavat työnantajien edustajat kunnista ja kuntayhtymistä. Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat kyselyihin varsin kattavasti. Toimintavuonna KT toteutti 14 eri kyselyä, joista alla on kerrottu merkittävimmät.  

Tiedustelu henkilöstömenojen sopeuttamisesta 2019 ja 2020 

Kuntien ja kuntayhtymien työvoimakustannuksia ja niiden hallintaa on seurattu 1990-luvulta lähtien. Vuosittain tehtävillä tiedusteluilla selvitään muun muassa henkilöstömäärän kehitystä, lomautuksia ja muita säästötoimenpiteitä. Toimintavuonna selvitettiin vuoden 2019 sopeutustoimien tilannetta sekä arviota vuodelle 2020. Talouden tasapainottamisohjelmat ovat yleistyneet kunnissa ja kuntayhtymissä. Henkilöstömenoissa ei haeta vaikutukseltaan lyhytkestoisia säästöjä, vaan taloutta suunnitellaan useaksi vuodeksi eteenpäin. Talouden sopeuttaminen on osa henkilöstöjohtamisen arkea.   

Kunta-alan henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus

Tietoja kuntatyönantajien sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle järjestämästä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta kerätään vuosittain. Toimintavuoden selvityksessä pyydettiin kolmatta kertaa myös muun henkilöstön koulutustiedot. Toimintavuonna kartoitettiin vuonna 2018 järjestettyä ammatillista täydennyskoulutusta. Selvityksillä saatiin tietoa siitä, kuinka suuri osa henkilöstöstä osallistuu koulutukseen, miten eri ammattiryhmät osallistuvat koulutukseen ja kuinka monta koulutuspäivää ammatillista koulutusta on annettu. 

Kunta-alan työvoimatilannetiedustelut  

Sairaalalääkärien ja -hammaslääkärien työvoimatilanne selvitetään eri lääkäriryhmittäin. Tiedustelut tehdään joka vuosi. Muiden sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmien työvoimatilanne selvitettiin erikseen. Tämä selvitys tehdään joka toinen vuosi. 

Selvitys paikallisen järjestelyerän käytöstä

Kunta-alalla oli käytössä kaikkia sopimusaloja koskeva paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien. KT selvitti paikallisen järjestelyerän käyttöä ja kohdentamista. Valtaosassa kunnista ja kuntayhtymistä päätös järjestelyerän käyttämisestä perustui työantajan ja palkansaajajärjestöjen yhteisymmärrykseen ja vain harvoin työnantajan yksipuoliseen päätökseen. 

Työnantajaselvityksiä sopimusmääräysten kehittämisen taustaksi  

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sopimusmääräyksiä kehitetään työryhmissä, joista sovitaan sopimusneuvotteluissa. Toimintavuonna kartoitettiin kuntatyönantajien tarpeita useilla kyselyillä kehittämistyön taustaksi.  

Tilastoista tarkkoja kunta-alaa koskevia laskelmia  

Kunta-alaa koskevien tilastojen pääasiallisena lähteenä on Tilastokeskuksen keräämä kuntasektorin palkkatilasto, jonka tiedot päivitetään kerran vuodessa. Tämän lisäksi KT tekee omia tiedusteluja, joilla se kerää ja tarkentaa tietoa kuntaorganisaatioista työnantajina.   

Kunta-alaa koskevia tilastoja on tuotettu vuosien ajan. Vuosittain julkaistaan Kunta-alan palkat ja tilastot. Tilastotiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuntasektorin lokakuun 2018 palkkatilastoon, joita tarkennetaan kunnista kerätyllä aineistolla. Keskiansiot olivat kunta-alalla 3 215 euroa kuukaudessa. Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli 421 000 henkilöä.