Talous vuonna 2019

KT:n kulut olivat vuonna 2019 yhteen­sä 7 691 tuhatta euroa. Tuotot olivat 1 722 tuhatta euroa ja kun­tien maksuosuuksina perit­tiin 5 969 tuhatta euroa.

Tuotot

Toimintatulot olivat yhteensä noin 1 722 tuhatta euroa. Palvelu­korvauksina perittiin koulutuspalveluista sekä asiantuntijapalveluiden myyn­nistä yhteensä noin 707 tuhatta euroa.  Julkaisujen myyntitulot ja Kuntatyönanta­ja-lehden tilausmaksut olivat yhteensä noin 152 tuhatta euroa. Muu myynti oli 107 tuhatta euroa. Ulkopuolisen hankerahoituksen osuus oli yhteensä 756 tuhatta euroa.

Kulut

KT:n toiminnan suurin kuluerä ovat palkat ja lakisääteiset henkilösivukulut, yhteensä 4 631 tuhatta euroa, joka on 60 prosenttia kaikista kuluista. KT maksoi ulkopuolisista ostopalveluista noin 1 129 tuhatta euroa sekä korvauksena Kuntaliitto Palvelut Oy:lle, FCG Finnish Consulting Group Oy:lle hallin­to­palve­luista 555 tuhatta euroa. Muut toi­minta­kulut olivat yh­teen­sä noin 1 925 tuhatta euroa.

Kuntien maksuosuudet

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/93) 6. §:n mukaan "Työmarkkinalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja."

Suomen Kuntaliitto peri vuonna 2019 kunnilta maksuosuusenna­koina työmarkkinalaitoksen, eli KT:n menoihin yhteen­sä 4 808 tuhatta euroa. Tilin­päätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet ovat yhteensä noin 5 969 tuhatta euroa. Tilinpäätökseen liittyvän kuntakohtaisen maksuosuuslaskelman mukaan kunnilta peritään lisää lopullisina maksuosuuksina yhteen­sä 1 161 421 euroa.

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA   2019   2018
         
Tuotot   1 721 667,69   2 374 218,41
         
Kulut        
Henkilöstökulut -4 630 921,31   -4 343 534,69
Poistot        -5 974,32          -2 169,56    
Muut kulut

-3 053 841,54

-7 690 737,17

-2 601 997,98 -6 947 702,23
         
Kulujäämä   -5 969 069,48   -4 573 483,82
         
VARAINHANKINTA        
         
Maksuosuudet    5 969 069,48   4 573 483,82
         
Tilikauden ylijäämä/alijäämä                  0.00                 0.00
VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2018
     
Vaihtuvat vastaavat    
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset    424 999,46       221 093,50
Saamiset saman konsernin yrityksiltä        9 563,94                  0,00
Muut saamiset               0,00         44 412,60
Maksuosuudet 1 161 421,30       867 023,82
Siirtosaamiset    390 265,10       333 825,73
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 986 249,80    1 466 355,65
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 986 249,80    1 466 355,65
     
VASTATTAVAA    
     
Pakolliset varaukset    
Eläkevastuut    417 700,00       433 700,00
     
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Saadut ennakot                0,00           4 888,98
Ostovelat     115 199,67         82 054,26
Velat saman konsernin yrityksille       49 684,59                  0,00
Muut velat     284 550,30         80 464,94
Siirtovelat  1 119 115,24       865 247,47
Vieras pääoma yhteensä  1 568 549,80    1 032 655,65
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  1 986 249,80    1 466 355,65

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

KT Kuntatyönantajat kuuluu Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 1. §:n perusteella Suomen Kuntaliittoon. KT Kuntatyönantajat ei kirjaa ylijäämää eikä alijäämää, vaan annetun lain perusteella liikaa tai liian vähän kannetut maksuosuusennakot joko palautetaan kunnille tai peritään lopullisina maksuosuuksina.

Tuloslaskelman liitetiedot

2. VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT JA KULUT 2019 2018
     
Kokonaistuotot  7 690 737,17  6 947 702,23
Kokonaiskulut -7 690 737,17 -6 947 702,23
     
Toimintokohtainen tulo- ja kuluerittely    
     
KT Kuntatyönantajien toimisto    
Palvelukorvaukset     706 548,25     723 311,46
Muut toimintatuotot     463 840,82     264 325,49
   1 170 389,07     987 458,95
     
Henkilöstökulut -4 338 032,97 -4 093 075,44
Poistot        -5 974,32        -2 169,56
Muut kulut -2 503 263,40 -1 996 377,17
  -6 847 270,69 -6 091 622,17
  -5 676 881,62 -5 104 163,22
     
Valtuuskunta    
Henkilöstökulut      -52 460,24      -53 544,19
Muut kulut      -18 951,29      -28 234,49
       -71 411,53      -81 778,68
     
Kuntatyönantaja-lehti    
Tuotot     127 192,60     138 175,00
Henkilöstökulut      -51 438,77      -44 454,60
Muut kulut      -85 498,08      -81 786,16
         -9 744,25       11 934,24
     
Julkaisumyynti    
Tuotot       29 887,39     822 226,65
Muut kulut        -3 160,00    -178 728,24
        26 727,39     643 498,41
     
Kunta-alan työelämän kehittäminen    
Tuotot     322 358,81     354 753,13
Henkilöstökulut    -188 989,33    -152 460,46
Muut kulut    -371 128,95    -245 267,24
     -237 759,47      -42 974,57
     
CEEP    
Tuotot       71 839,82       71 604,68
Muut kulut      -71 839,82      -71 604,68
                 0,00                0,00
     
3. VARAINHANKINTA 2019 2018
     
Maksuosuusennakot -4 807 648,18 -3 706 460,00
Kuntien maksuosuudet  5 969 069,48  4 573 483,82
Lisäperintä (+)/palautus (-)  1 161 421,30     867 023,82
     
4. POISTOT    
     
Käyttöomaisuushankinnat poistetaan kokonaan hankintavuonna,
tilivuosittain tasattavien kuntakohtaisten maksuosuuksien vuoksi.
   
Koneet ja kalusto         5 974,32         2 169,56
     
5. VASTUUSITOUMUKSET    
     
KT Kuntatyöntekijän palveluksessa olevien henkilöiden eläketurva
on järjestetty Kuntien eläkevakuutuksen kautta.
   
     
6. HENKILÖSTÖKULUJEN ERITTELY 2019 2018
     
Palkat  3 622 459,85  3 376 616,02
Palkkiot, valtuuskunta       47 208,00       51 710,85
Palkkiot, muut       69 612,50       54 229,10
Eläkekulut     785 060,26     731 523,23
Muut henkilösivukulut     106 580,70     129 455,49
   4 630 921,31   4 343 534,69
     
Henkilöstön keskimääräinen luku         61         55
     

Taseen liitetiedot

   
     
7. SIIRTOSAAMISET 2019 2018
     
Maksuosuudet kunnilta  1 161 421,30     867 023,82
Ulkopuolinen hankerahoitus     283 728,82     176 779,24
Muut siirtosaamiset     106 536,28     157 046,49
   1 551 686,40   1 200 849,55
     
8. PAKOLLISET VARAUKSET    
     
Pakollinen varaus työnantajan maksamia
lisäeläkkeitä varten.
   
      417 700,00     433 700,00
     
9. SIIRTOVELAT    
     
Lomapalkkavaraus     762 991,48     777 117,88
Velka Kuntaliitolle     290 088,85               0,00
Muut siirtovelat       66 034,91       88 129,59
   1 119 115,24     865 247,47

SUOMEN KUNTALIITTO RY:N HALLITUS

Räsänen Joona
hallituksen puheenjohtaja
Rautio Sari
hallituksen I varapuheenjohtaja
Kankaanniemi Toimi Kokko Annika
Korhonen Martti Lehtonen Harri
Lehtosalo-Lönnberg Eeva-Kaisa Lumela Meri
Lyly Lauri Nylander Mikaela
Rantanen Tuomas Rautava Risto
Sankelo Janne Taponen Merja
Tölli Tapani
hallituksen II varapuheenjohtaja
Karhunen Minna
toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 23. huhtikuuta 2020

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Heidi Vierros
KHT