Talous vuonna 2020

KT:n kulut olivat vuonna 2020 yhteen­sä 8 017 tuhatta euroa. Tuotot olivat 2 760 tuhatta euroa ja kun­tien maksuosuuksina perittiin 5 257 tuhatta euroa.

Tuotot

Toimintatulot olivat yhteensä noin 2 760 tuhatta euroa. Palvelu­korvauksina perittiin koulutuspalveluista sekä asiantuntijapalveluiden myyn­nistä yhteensä noin 695 tuhatta euroa. Julkaisujen myyntitulot ja Kuntatyönanta­ja-lehden tilausmaksut olivat yhteensä noin 751 tuhatta euroa. Muu myynti oli 128 tuhatta euroa ja saadut avustukset 269 tuhatta euroa. Ulkopuolisen hankerahoituksen osuus oli yhteensä 916 tuhatta euroa.

Kulut

KT:n toiminnan suurin kuluerä ovat palkat ja lakisääteiset henkilösivukulut, yhteensä 4 899 tuhatta euroa, joka on 61 prosenttia kaikista kuluista. Muut kulut olivat yhteensä 3 070 tuhatta euroa ja poistot 47 tuhatta euroa. KT maksoi ulkopuolisista ostopalveluista noin 1 649 tuhatta euroa sekä korvauksena Kuntaliitto Palvelut Oy:lle ja FCG Finnish Consulting Group Oy:lle hallintopalveluista 542 tuhatta euroa.

Kuntien maksuosuudet

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/93) 6. §:n mukaan "Työmarkkinalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja."

Suomen Kuntaliitto peri vuonna 2020 kunnilta maksuosuusennakoina työmarkkinalaitoksen, eli KT:n menoihin yhteensä 4 616 tuhatta euroa. Tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet ovat yhteensä noin 5 257 tuhatta euroa. Tilinpäätökseen liittyvän kuntakohtaisen maksuosuuslaskelman mukaan kunnilta peritään lisää lopullisina maksuosuuksina yhteensä 640 701,09 euroa.

 

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA   2020   2019
         
Tuotot    2 759 826,42   1 721 667,69
         
Kulut        
Henkilöstökulut -4 898 894,29   -4 630 921,31
Poistot      -47 466,19          -5 974,32    
Muut kulut

 -3 070 369,03

-8 016 729,51

-3 053 841,54 -7 690 737,17
         
Kulujäämä   -5 256 903,09   -5 969 069,48
         
VARAINHANKINTA        
         
Maksuosuudet    5 256 903,09   5 969 069,48
         
Tilikauden ylijäämä/alijäämä                  0.00                 0.00
VASTAAVAA 31.12.2020 31.12.2019
     
Vaihtuvat vastaavat    
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset    231 025,49       424 999,46
Saamiset saman konsernin yrityksiltä    368 893,50           9 563,94
Muut saamiset               0,00                  0,00
Maksuosuudet    640 701,09    1 161 421,30
Siirtosaamiset    606 775,68       390 265,10
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 847 395,76    1 986 249,80
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 847 395,76    1 986 249,80
     
VASTATTAVAA    
     
Pakolliset varaukset    
Eläkevastuut    386 213,20       417 700,00
     
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Saadut ennakot                0,00                   0,00
Ostovelat     134 190,64        115 199,67
Velat saman konsernin yrityksille       38 017,64          49 684,59
Muut velat     105 556,89        284 550,30
Siirtovelat  1 183 417,39     1 119 115,24
Vieras pääoma yhteensä  1 461 182,56     1 568 549,80
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  1 847 395,76    1 986 249,80

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

KT Kuntatyönantajat kuuluu Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 1. §:n perusteella Suomen Kuntaliittoon. KT Kuntatyönantajat ei kirjaa ylijäämää eikä alijäämää, vaan annetun lain perusteella liikaa tai liian vähän kannetut maksuosuusennakot joko palautetaan kunnille tai peritään lopullisina maksuosuuksina.

Tuloslaskelman liitetiedot

2. VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT JA KULUT 2020 2019
     
Kokonaistuotot  8 016 729,51  7 690 737,17
Kokonaiskulut -8 016 729,51 -7 690 737,17
     
Toimintokohtainen tulo- ja kuluerittely    
     
KT Kuntatyönantajien toimisto    
Palvelukorvaukset     694 632,95     706 548,25
Muut toimintatuotot     550 857,06     463 840,82
   1 245 490,01  1 170 389,07
     
Henkilöstökulut -4 594 928,79 -4 338 032,97
Poistot      -47 466,19        -5 974,32
Muut kulut -2 336 258,01 -2 503 263,40
  -5 733 162,98 -5 676 881,62
     
     
Valtuuskunta    
Henkilöstökulut      -55 680,63      -52 460,24
Muut kulut        -6 213,78      -18 951,29
       -61 894,41      -71 411,53
     
Kuntatyönantaja-lehti    
Tuotot       82 845,00     127 192,60
Henkilöstökulut      -52 668,91      -51 438,77
Muut kulut      -79 158,37      -85 498,08
       -48 982,28        -9 744,25
     
Julkaisumyynti    
Tuotot     668 661,59       29 887,39
Muut kulut    -173 423,46        -3 160,00
      495 238,04        26 727,39
     
Kunta-alan työelämän kehittäminen    
Tuotot     465 002,74     322 358,81
Henkilöstökulut    -195 615,96    -188 989,33
Muut kulut    -409 119,90    -371 128,95
     -139 733,12     -237 759,47
     
CEEP    
Tuotot       28 827,17       71 839,82
Muut kulut      -66 195,51      -71 839,82
       -37 368,34                0,00
     
3. VARAINHANKINTA 2020 2019
     
Maksuosuusennakot -4 616 202,00 -4 807 648,18
Kuntien maksuosuudet  5 256 903,09  5 969 069,48
Lisäperintä (+)/palautus (-)     640 701,09  1 161 421,30
     
4. POISTOT    
     
Käyttöomaisuushankinnat poistetaan kokonaan hankintavuonna,
tilivuosittain tasattavien kuntakohtaisten maksuosuuksien vuoksi.
   
Koneet ja kalusto        47 466,20         5 974,32
     
5. VASTUUSITOUMUKSET    
     
KT Kuntatyöntekijän palveluksessa olevien henkilöiden eläketurva on järjestetty Kuntien eläkevakuutuksen kautta.    
     
6. HENKILÖSTÖKULUJEN ERITTELY 2020 2019
     
Palkat  3 822 755,43   3 622 459,85
Palkkiot, valtuuskunta       53 844,12        47 208,00
Palkkiot, muut       90 337,50        69 612,50
Eläkekulut     806 115,20      785 060,26
Muut henkilösivukulut     125 842,04      106 580,70
   4 898 894,29   4 630 921,31
     
Henkilöstön lukumäärä         62        61
     

Taseen liitetiedot

   
     
7. SIIRTOSAAMISET 2020 2019
     
Maksuosuudet kunnilta     640 701,09   1 161 421,30
Ulkopuolinen hankerahoitus     299 057,44      283 728,82
Muut siirtosaamiset     307 718,24      106 536,28
   1 247 476,77   1 551 686,40
     
8. PAKOLLISET VARAUKSET    
     
Pakollinen varaus työnantajan maksamia
lisäeläkkeitä varten.
   
      386 213,20     417 700,00
     
9. SIIRTOVELAT    
     
Lomapalkkavaraus     843 417,15      762 991,48
Velka Kuntaliitolle     307 432,89      290 088,85
Muut siirtovelat       32 567,35        66 034,91
   1 183 417,39    1 119 115,24

SUOMEN KUNTALIITTO RY:N HALLITUS

Räsänen Joona
hallituksen puheenjohtaja
Rautio Sari
hallituksen I varapuheenjohtaja
Kankaanniemi Toimi Kokko Annika
Korhonen Martti Lehtonen Harri
Lehtosalo-Lönnberg Eeva-Kaisa Lumela Meri
Lyly Lauri Nylander Mikaela
Rantanen Tuomas Rautava Risto
Sankelo Janne Taponen Merja
Tölli Tapani
hallituksen II varapuheenjohtaja
Karhunen Minna
toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 22. huhtikuuta 2021

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Heidi Vierros
KHT