Tavoitteena tuloksellisesti toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut

Työelämän kehittämisessä yhteistyö eri verkostoissa ja kumppaneiden kanssa on tärkeää. KT:n tärkeimpiä verkosto- ja yhteistyökumppaneita ovat kunta-alan työnantajien edustajat sekä pääsopijajärjestöt. 

Työelämän kehittäminen on merkittävä osa KT:n ja henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen valtakunnallista yhteistoimintaa. Kunta-alalla yhteistyöllä on vahvat perinteet ja yhä parempaan työelämään pyritään yhteistyöllä. 

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet yhdessä ovat aktiivisesti mukana edistämässä työn sisältöjen, toimintatapojen ja organisointitapojen kehittämistä. Tavoitteena on, että tuloksellisesti toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut säilyvät myös jatkossa suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin ytimessä. 

Yhteisiä hankkeita

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt käynnistivät vuonna 2018 kunta-alan työn murroksen seurannan. Vuonna 2020 seurannassa käynnisteltiin ja valmisteltiin uutta seurantakierrosta, joka toteutetaan vuonna 2021 

Työn murroksen seurannan ohessa käynnissä oli muun muassa yhteinen kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämishanke Kunteko 2020, joka nosti esiin työelämän hyviä käytäntöjä ja kiinnostavia ratkaisuja.

Lisäksi vuoden lopussa käynnistyi yhteinen Kekseliäät kehittäjät -hanke, jonka tavoitteena on edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumista ja toimintatapojen uudistustyötä koronakriisin eri vaiheissa. Sen toteuttamisaikana 1.11.2020–31.12.2021 käydään tiivistä vuoropuhelua kuntaorganisaatioiden kanssa ja kartoitetaan, mitä työelämän kehittämisessä tapahtuu, millaisia vaikutuksia pandemialla on organisaation toimintoihin ja kehittämiseen. Kekseliäät kehittäjät -hanke saa rahoitusta valtakunnallisesta TYÖ2030 -ohjelmasta, joka on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa, ja sen on tarkoitus jatkua yli hallituskausien aiempien kansallisten työelämän kehittämisohjelmien tapaan.

Vuoden aikana sinetöitiin osana kunta-alan sopimusratkaisua myös päätös jatkaa yhdessä työelämän kehittämistä. Kunteko-ohjelma opetti, että keskeinen onnistumisen edellytys kunta-alan työelämän kehittämiselle se, että työelämän toimijat ovat sitoutuneita siihen. Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja yhteistä toimintaa tarvitaan muutoksiin vastaamiseksi.

Yhteistyötä yli kuntarajojen

Yhdessä tekeminen luo vahvan pohjan uudelle yhteistyölle, josta hyvänä esimerkkinä on keväällä 2019 käynnistynyt Soteliiderit-hanke. Vuonna 2020 jälleen aktivoinut soteuudistuksen valmistelu teki Soteliiderien työstä ajankohtaista. KT:n Soteliiderit-hanke jatkaa maakunta- ja sote-uudistuksen HR-vastuuvalmistelijoiden verkoston työtä tehtävänään tukea sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Hanketta toteutetaan yhteistyössä kuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa.

KT:n tärkeitä verkosto- ja yhteistyökumppaneita ovat kuntien ja kuntayhtymien ja pääsopijajärjestöjen lisäksi muun muassa Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus, Tapaturmavakuutuskeskus, sosiaali- ja terveysministeriö, Keva ja oppilaitokset.

Vuonna 2020 käynnistyi Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) koordinoima Etänä enemmän – sote-työ uudistuu -hanke, joka etsii ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan työn muutokseen. KT oli mukana toteuttamassa työpakettia esihenkilöiden etä- ja kriisijohtamistaitojen kehittämiseen yhdessä TAMKin kanssa osana Etänä Enemmän-hanketta.

Kuntajärjestöt edistävät kuntajohtamista 

KT, Avaintyönantajat Avainta ry, Kuntaliitto, Keva ja Kuntarahoitus edistävät yhteistyöllään kuntien menestystä.

Kuntakonsernien johtamisen kehittämistä moninaisten haasteiden keskellä edistettiin toteuttamalla Toimintakykyiset kuntakonsernit -hanke.  FCG Talent Oy:n toteuttamaa opiskelija- ja oppilaitosmarkkinointia tuettiin työvoiman saannin turvaamiseksi kunta-alalle.

Koronatilanteesta johtuen kunta-alan esimiesten johtamisvalmennus EKJ-ohjelmaa ei käynnistetty vuonna 2020. Sen sijaan keskityttiin EKJ-ohjelman kehittämiseen ja sen käynnistämisen valmistelua vuodelle 2021.

Lisää aiheesta: