Asiantuntijalausunnot

KT osallistuu lainsäädännön valmisteluun antamalla ministeriöiden ja lainsäädäntöä valmistelevien virkamiesten pyynnöstä lausuntoja valmistelussa oleviin lakiluonnoksiin.

Toimintavuonna KT:lle saapui 44 eri lausuntopyyntöä, joista noin 70 prosenttia tuli eri ministeriöistä. Ministeriöiden lisäksi kirjallisia lausuntopyyntöjä esitettiin muun muassa eduskunnalta ja kunnilta. Eri lausuntopyyntöjen lisäksi KT:lle lähetettiin myös useita palvelu- ja tietopyyntöjä eri yhteistyökumppaneilta. 

Kaikkiin lausuntopyyntöihin KT ei ole antanut kirjallista vastinetta. Joissakin tapauksissa lausunto on saatettu antaa osana Kuntaliiton tai muun yhteistyökumppanin lausuntoa tai kannanotto on toimitettu muulla tavoin tiedoksi. 

32 kirjallista lausuntoa tai asiantuntijalausuntoa 

KT antoi kaikkiaan 32 kirjallista lausuntoa tai asiantuntijalausuntoa.  Annetut lausunnot koskivat pääosin lain valmistelua luonnos tai valmisteluvaiheessa ja työryhmien raportteja. Joihinkin lausunto on annettu useaan kertaan riippuen asian valmisteluvaiheesta. 

Lausuntoja annettiin muun muassa seuraaviin aiheisiin:   

  • Kuntalain 142 ja 144 §:n muuttaminen sekä pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttaminen, jossa KT vaatii, että lakiin kirjataan hallintotuomio­istuimelle velvollisuus pyytää työmarkkinaosapuolilta lausunto (työ- ja) virkaehto­sopimuksen tulkintaa koskevissa asioissa 
  • KT:n asiantuntijalausunto valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023. KT kannattaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja käyttöönottohankkeille annetaan erillistä rahoitusta. KT korostaa, että mahdolliset uudet tehtävät on korvattava kunnille täysimääräisenä.  
  • Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta. KT kannattaa hallituksen esityksessä ehdotettuja muutoksia Kevasta annettuun lakiin. Esityksessä on tarkoitus muuttaa Kevan hallinnon kokoonpanoa. 
  • Hallituksen talousarvioon 2020 ja julkisen talouden suunnitelmaan 2020–2023 liittyvien peruspalveluiden kehittäminen ja tulevaisuuden sotekeskusohjelman lisähenkilöstön tarve. KT on huolissaan hallituksen suunnitelmista peruspalveluiden kehittämiseen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman lisähenkilöstön tarpeeseen liittyen. 
  • Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelut. KT on hyvin huolissaan mitoituksen edellyttämän lisähenkilöstön saatavuudesta sekä siihen tarvittavan rahoituksen riittävyydestä. 
  • Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportti. KT kannattaa ehdotusta kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämisestä työryhmän raportissa kuvaamalla tavalla. 
  • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta. KT  pitää hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena. 

KT:n asiantuntijoita kuultavina eduskunnassa 

Kirjallisten lausuntojen lisäksi KT:n asiantuntijat osallistuivat eduskunnan kuulemistilaisuuksiin, joissa he antoivat yhdeksän asiantuntijalausuntoa lain valmisteluun. 

Kuulemistilaisuuksien asiantuntijalausunnot koskivat muun muassa hallituksen esityksiä eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta ja kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta.   

Kirjallisten lausuntopyyntöjen jakautuminen 2019: