Edunvalvontaa kuntien ja kuntayhtymien puolesta 

KT:lla oli toimintavuoden aikana edustus työryhmässä, joissa vaikutetaan lainsäädännön valmisteluun ja erinäisiin kansallisiin työelämää koskeviin hankkeisiin. KT seuraa ja hyödyntää työelämän tutkimusta edunvalvonnassaan ja kehittämistoiminnassaan.

Toimintavuosi oli hallituskauden 2019–2022 ensimmäinen vuosi. Vuoden aikana käynnistyi useita hallitusohjelman mukaisia lainsäädäntöä valmistelevia, kolmikantaisia työryhmiä. KT:sta nimettiin edustaja muun muassa sote-uudistusta, eläkelainsäädännön ja työttömyysturvan uudistuksia valmisteleviin työryhmiin.   

Yli sataan työryhmään, joissa KT oli mukana sisältyvät esimerkiksi Työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpanon valmistelutyöryhmä, oppivelvollisuuden pidentämistä koskevassa seurantaryhmä, osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmä, samapalkkaisuusohjelman asiantuntijaryhmä, tasa-arvotilastojen asiantuntijaryhmä ja opettajien koulutusfoorumi. 

KT:lla pysyvä edustus 

Osa KT:n edustuksista on pysyvissä toimielimissä ja yhteistyötahojen hallinnoissa. KT edustaa kuntatyönantajia  Työttömyysvakuutusrahastossa ja Koulutusrahastossa, jotka yhdistyivät toimintavuoden alussa Työllisyysrahastoksi. 

KT on päättämässä Työsuojelurahaston, Työterveyslaitoksen, Työturvallisuuskeskuksen ja Eläketurvakeskuksen hallinnoissa. KT on edustettuna myös työtuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa sekä sosiaaliturvan ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa. 

Kansainvälisessä edunvalvonnassa KT vaikuttaa EU:n kansallisissa valmistelujaostoissa ja Suomen ILO-neuvottelukunnassa. KT tekee yhteistyötä eurooppalaisten julkisen alan työnantajajärjestöjen kanssa. 

Lisäksi KT:lla on edustaja muun muassa työneuvostossa, työ-, koulutus ja elinkeinoasiainneuvostossa, kuntien eläkeneuvottelukunnassa, työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa sekä työsuojelun, työterveyshuollon, kuluasiain ja lomitusasioiden neuvottelukunnissa. 

KT on mukana myös yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan työelämäjaostossa ja ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunnan valvontajaostossa 


 

Asiantuntijalausunnot

KT osallistui lainsäädännön valmisteluun antamalla lausuntoja lakiluonnoksiin.

Työryhmät

KT:lla oli edustus lukuisissa työryhmissä.

EU-tason vaikuttaminen

KT:lla on edustus lukuisissa EU-tason työryhmässä. Lisäksi KT:lla on edustus keskeisissä ministeriöiden EU-valmistelujaostoissa.