Tutkimustietoa edunvalvonnan tueksi

Työmarkkinatutkimuksen tehtäviin kuuluu KT:n edunvalvonnan ja sopimus- ja neuvottelutoiminnan edellyttämät tutkimukset, selvitykset ja kustannuslaskenta.

KT:n työmarkkinatutkimuksen osaamisalueella tehdään lukuisia kunta-alaa koskevia kyselyjä. Osa kyselyistä tehdään vuosittain.

KT tekee selvityksiä muun muassa kuntien ja kuntayhtymien  

  • työvoimatilanteesta  
  • henkilöstömenojen sopeuttamistarpeesta 
  • sopimuksiin sisältyvien palkkaerien käytöstä 
  • työajoista ja palkkauksesta
  • työnantajan järjestämästä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta.

Kyselyt lähetetään useimmiten KT-yhteyshenkilöille. Niihin vastaavat työnantajien edustajat kunnista ja kuntayhtymistä. Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat kyselyihin varsin kattavasti. 

Toimintavuonna KT toteutti 14 eri kyselyä, joista alla on kerrottu merkittävimmät.

Tiedustelu henkilöstömenojen sopeuttamisesta 2020 ja 2021

Kuntien ja kuntayhtymien työvoimakustannuksia ja niiden hallintaa on seurattu 1990-luvulta lähtien. Vuosittain tehtävillä tiedusteluilla selvitään muun muassa henkilöstömäärän kehitystä, lomautuksia ja muita säästötoimenpiteitä. Toimintavuonna selvitettiin vuoden 2020 sopeutustoimien tilannetta sekä arviota vuodelle 2021. Talouden tasapainottamisohjelmat ovat yleistyneet kunnissa ja kuntayhtymissä. Henkilöstömenoissa ei haeta vaikutukseltaan lyhytkestoisia säästöjä, vaan taloutta suunnitellaan useaksi vuodeksi eteenpäin. Talouden sopeuttaminen on osa henkilöstöjohtamisen arkea.

Kunta-alan henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus

Tietoja kuntatyönantajien sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle järjestämästä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta kerätään vuosittain. Toimintavuoden selvityksessä pyydettiin myös muun henkilöstön koulutustiedot. Toimintavuonna kartoitettiin vuonna 2019 järjestettyä ammatillista täydennyskoulutusta. Selvityksillä saatiin tietoa siitä, kuinka suuri osa henkilöstöstä osallistuu koulutukseen, miten eri ammattiryhmät osallistuvat koulutukseen ja kuinka monta koulutuspäivää ammatillista koulutusta on annettu. 

Kunta-alan työvoimatilannetiedustelut

Sairaalalääkärien ja -hammaslääkärien työvoimatilanne selvitetään eri lääkäriryhmittäin. Tiedustelut tehdään joka vuosi. Muiden sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmien työvoimatilanne selvitettiin erikseen. Tämä selvitys tehdään joka toinen vuosi. 

Selvityksiä sopimusten kehittämisen taustalle

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sopimusmääräyksiä kehitetään työryhmissä, joista sovitaan sopimusneuvotteluissa. Toimintavuonna kartoitettiin kuntatyönantajien tarpeita useilla kyselyillä kehittämistyön taustaksi.  

Tilastoista tarkkoja laskelmia  

Kunta-alaa koskevien tilastojen pääasiallisena lähteenä on Tilastokeskuksen keräämä kuntasektorin palkkatilasto, jonka tiedot päivitetään kerran vuodessa ja jota on kerätty ainakin 1970-luvulta lähtien.

KT käyttää palkkatilaston tietoja laajasti mm. virka- ja työehtosopimusneuvottelujen kustannuslaskennassa, erilaisten säädösten valmistelun taloudellisten vaikutusten arvioinnissa sekä työaika- ja palkkausjärjestelmien kehittämistyössä. KT seuraa palkkatilaston avulla myös kunta-alan henkilöstörakenteessa ja ansiokehityksessä tapahtuneita muutoksia. 

Toimintavuonna 2020 kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli 425 400 henkilöä ja keskiansiot olivat kunta-alalla 3 372 euroa kuukaudessa.