KT:n työnantajaverkostot

KT:llä toimii monissa verkostoissa, mutta myös ylläpitää omia verkostoja. Usealla verkostolla on kuukausittain aktiivista viestintää ja vuorovaikutusta, kun taas osa tapaa muutaman kerran vuodessa vaihtaen kuulumisia.

HR-verkosto

HR-verkosto kokoaa yhteen kunta-alan henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Verkoston tavoitteena on kehittää strategista henkilöstöjohtamista, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muutosjohtamista uudistuksissa. Verkoston jäsenmäärä väheni toimintavuonna hieman. HR-verkostossa oli noin 360 jäsentä 166 eri organisaatiosta. 

HR-verkostoon ovat tervetulleita kaikki kuntien, kuntayhtymien tai -konsernien henkilöstöjohtamisesta tai henkilöstöasioista vastaavat johtajat, asiantuntijat ja kehittäjät. Verkostossa on mukana henkilöstöjohtamisen asiantuntijoita erilaisilla tehtävänimekkeillä, esimerkiksi henkilöstöjohtajia, henkilöstöpäälliköitä, henkilöstöasiantuntijoita, hallintojohtajia, palvelussuhdepäällikköitä, rekrytoinnista vastaavia asiantuntijoita, suunnittelijoita, kunnansihteereitä ja kehitysjohtajia. Yhteistä kaikille verkoston jäsenille on, että he edustavat työnantajaa, ja ovat kiinnostuneita kehittämään yhdessä henkilöstöjohtamista.   

Verkostotapaamisissa opitaan ja uudistutaan  

HR-verkoston toimintamalliin kuuluvat verkostotapaamiset, joita järjestetään ympäri vuoden. HR-verkosto kokoontui helmikuussa ideatyöpajaan aiheenaan HR-työn tuottavuus, tuloksellisuus ja työelämän laatu.  

HR-verkosto siirtyi maaliskuun 12. päivä täysin etäaikaan. Huhtikuulle sovittu tapahtuma tiedolla johtamisesta järjestettiin kokonaan etätapahtumana.  

Kesän kynnyksellä odotettiin, että verkosto voisi tavata ja kohdata kasvokkain, mutta epävarma tilanne jatkui. Lopulta päädyttiin perumaan kesäkuulle aikataulutettu ideatyöpaja.  Tällöin näytti siltä, että strateginen HR­-työ väistyi, kun kunnissa korona aiheutti kiirettä päivittäiseen HR-työhön. Elokuussa HR-verkoston tapahtuma, jossa esiteltiin keväällä kerätyn monimuotoisuusbarometrin tulosten sekä näkökulmia rekrytointiin ja monikulttuurisiin työpaikkoihin.  

HR-verkosto viestii aktiivisesti 

HR-verkostolla on oma verkostoviesti HR-info, jonka jakelussa on noin 450 henkilöä. HR-info-uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana yhteensä 9 kappaletta. Tapahtumista ja toiminnasta viestitään ensisijaisesti verkoston HR-infojakelulla.  Verkoston viestin, eli HR-infon voi tilata KT:n verkkosivuilta.

Koronan aluksi HR-infoviesteissä haluttiin tuoda esille kuntien hyviä käytäntöjä ja vinkkejä, joita HR-verkoston jäsenet olivat tuottaneet esihenkilöiden ja työyhteisöjen tueksi nopealla aikataululla.   

HR-verkoston toimintaa sparraa 15 henkilön asiantuntijaraati (Advisory board) joka koostuu eri puolella Suomea toimivista henkilöstöjohtajista ja -asiantuntijoista. HR-verkoston asiantuntijaraati kokoontui etänä joulukuussa. Keskeisenä teemana nousi esiin työhyvinvointi, jaksaminen ja palautuminen. Lisäksi tapaamisessa nostettiin esille työoikeudellisen tietopankin tarve vaikeiden tilanteiden hoitamiseen.  


Hyvinvointialueiden HR-vastuuvalmistelijoiden verkosto

KT perusti hyvinvointialueiden HR-vastuuvalmistelijoiden verkoston loppuvuodesta 2020. Verkoston toiminta käynnistyi kuitenkin vuoden 2021 puolella. Verkoston tarkoitus on tukea tulevia hyvinvointialueiden työnantajia henkilöstöasioiden valmistelussa. Verkosto jatkaa soteuudistuksen jälkeen väliaikaishallinnon aikana VATE-HR-vastuuvalmistelijoiden kanssa toimintaa. 

Verkosto jatkaa maakuntien HR-vastuuvalmistelijoiden aktiivista yhteistyötä. KT tukee verkoston toimintaa myös Soteliiderit-hankkeella. 


Työsuojelupäälliköiden verkosto

KT:n työsuojelupäälliköiden verkosto on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien työsuojelupäälliköille, työsuojelupäällikön tehtäviä hoitaville tai työsuojelusta kiinnostuneille työnantajan edustajille. 

KT:n työsuojelupäälliköiden verkosto tukee muutoksen toteuttamista työsuojeluun ja työhyvinvointijohtamiseen liittyvissä asioissa. Verkostossa käsitellään ajankohtaisten työsuojelukysymysten lisäksi työsuojelun yhteistoiminnan järjestämiseen ja työterveysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä muutostilanteissa.

Kunta-alan työsuojelupäälliköt kokoontuvat kerran vuodessa yhteiseen ajankohtaispäivään. Toimintavuonna ajankohtaispäivä järjestettiin maaliskuussa Helsingissä. Päivän teemoina olivat työväkivallan hallinta, päihteet työelämässä, työterveyshuollon korvausuudistus sekä työaikalain muutokset. 

Lisäksi KT järjesti lokakuussa biologiset tekijät työssä -webinaarin, jonka aiheena oli biologisiin tekijöihin liittyvät säädösmuutokset, vaarojen arviointi, työnantajan velvollisuus pitää luetteloa biologisille tekijöille altistuneista sekä biologisten tekijöiden valvonta.

Vuoden aikana käsiteltiin ajankohtaisia, erityisesti koronaepidemiaan liittyviä työsuojeluasioita myös yhteisissä verkkotapaamisissa. Koronaepidemian vuoksi KT käynnisti säännölliset työsuojelupäälliköiden verkkotapaamiset maaliskuusta lähtien. Yhteensä verkkotapaamisia järjestettiin vuoden aikana 14 kertaa. Osallistujien määrä tapaamisessa vaihteli eri kerroilla 40–100 välillä.

Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön myös työsuojelupäälliköiden oma verkostoalusta KT Linjaan. Verkkopalveluun kerättiin ja siellä jaettiin työsuojelutyötä ja työhyvinvointijohtamista tukevaa materiaalia ja kuntien omia ratkaisuja.

Vuoden 2020 aikana käsiteltiin ajankohtaisia työsuojeluasioita myös yhteisissä verkkokokouksissa. Lisäksi lähetettiin 8 KT tiedottaa työsuojelupäälliköille -uutiskirjettä. Uutiskirjeen jakelussa on noin 500 henkilöä. 


Opetusalan työnantajaverkostot 

Opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasioiden osaamisalueella toimii neljä eri verkostoa opetusalan työnantajille. Verkostoissa on mukana opetustoimen johtoa, henkilöstöjohtoa ja rehtoreita. Kukin verkosto kokoontuu KT:n kutsumana noin kahden kuukauden välein. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia työmarkkinakysymyksiä. Painopiste on työ- ja virkaehtosopimusasioissa, mutta myös muut henkilöstökysymykset ovat esillä. OVTES -neuvotteluissa verkostot tukevat KT:n neuvottelijoita oman oppilaitosmuotonsa tarkempien neuvottelutavoitteiden, lausuntojen ja kannanottojen linjaamisessa. 

  • Perusopetuksen työnantajaryhmään kuuluvat 15 suurimman kaupungin edustajat. Vuonna 2020 kokouksissa käytiin läpi muun muassa vuosityöaikakokeilun seurantaa, liittokierroksen sopimusratkaisua sekä koronaepidemian aiheuttamia poikkeustoimia.
  • Lukion työnantajaryhmään kuuluvat 15 suurimman lukiokoulutuksen järjestäjien edustajat. Toimintavuonna kokouksissa linjattiin liittokierroksen neuvottelutavoitteita ja käsiteltiin koronaepidemian aiheuttamia poikkeustoimia. 
  • Ammatillisen koulutuksen työnantajaryhmä on avoin kaikille kunnallisille ja Avaintyönantajat Avainta ry:n ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Verkostossa on mukana yli 40 koulutuksen järjestäjää. Toimintavuonna tarkasteltiin erityisesti vuosityöaikajärjestelmään liittyviä tulkintakysymyksiä ja neuvottelutavoitteita. Muista henkilöstöasioista esillä olivat muut OVTES:n ja KVTES:n soveltamisalakysymykset, tekijänoikeuskysymykset sekä oppivelvollisuuden laajentaminen.  
  • Kansalaisopistojen työnantajaryhmään kuuluvat Kuntaliiton kansalaisopistoverkoston noin 18 koulutuksenjärjestäjien edustajat. Toimintavuonna kokouksissa linjattiin seuraavan kierroksin neuvottelutavoitteita ja käsiteltiin koronaepidemian aiheuttamia poikkeustoimia. 

Suurten kaupunkien HR-johtajat

KT on perinteisesti tavannut suurimpien kaupunkien HR-johtoa kahdesti vuodessa. Kevään tapaaminen Espoossa peruttiin, mutta syksyllä tapaaminen saatiin järjestettyä etäyhteyksillä. Tapaamiseen osallistui KT:n johtoryhmän lisäksi Suomen 15 suurimman kaupungin henkilöstöjohtajat. 

Tapaamisessa tarkasteltiin ajankohtaisia aiheita kuten sopimusratkaisua ja sen soveltamista, sopimusjärjestelmää ja sen uudistamista, sekä soteuudistuksen, työllisyystavoitteiden ja eläkejärjestelmien yhdistämisen tilaa. Lisäksi keskusteltiin kaupunkien pinnalla olevista aiheista ja tavoitteista. 


Suurten kaupunkien viestinnän verkosto

KT:n, Kuntaliiton ja Kevan viestijät jatkoivat kunta-alan viestintäverkoston tapaamisia. Tammikuun alussa 21 suurimman kaupungin viestintäjohtajat ja -päälliköt koolla olivat Kevan tiloissa. Esityksissä käsiteltiin muun muassa tulevaa kuntavaalivuotta, kaupunkien brändityötä, työmarkkinatilanteen viestintää ja vastuullisuutta.

Koronapandemian alettua 30 suurimman kaupungin viestintäjohtajat ja -päälliköt kohtasivat verkkoympäristössä. Tapaamisen aiheet liittyivät poikkeusaikojen ja -olojen viestintään.


Pohjoismainen kuntatyönantajayhteistyö

KT:llä on tiiviit yhteydet muiden Pohjoismaiden kuntatyönantajajärjestöihin. Pohjoismaisten kuntatyönantajien työ- ja virkaehtosopimusten piirissä on yhteensä noin 2,5 miljoonaa palkansaajaa. 

Pohjoismaiset kuntatyönantajajärjestöt kokoontuvat vuosittain yhteiseen tapaamiseen. Toimintavuonna ei järjestetty fyysisiä tapaamisia, mutta työmarkkinajohto tapasi säännöllisesti etäyhteyksien avulla. Suomen järjestelyvuorossa oleva työmarkkinalakimiesten tapaaminen siirrettiin vuodelle 2021.