Asiantuntijalausunnot

KT osallistuu lainsäädännön valmisteluun antamalla ministeriöiden ja lainsäädäntöä valmistelevien virkamiesten pyynnöstä lausuntoja valmistelussa oleviin lakiluonnoksiin.

Toimintavuonna KT:lle saapui 73 eri lausuntopyyntöä, joista suurin osa tuli eri ministeriöistä. Ministeriöiden lisäksi kirjallisia lausuntopyyntöjä esitettiin muun muassa eduskunnalta ja kunnilta. Lausuntopyyntöjen määrä oli 60 prosenttia enemmän kuin edellisenä toimintavuotena. Eri lausuntopyyntöjen lisäksi KT:lle lähetettiin useita palvelu- ja tietopyyntöjä eri yhteistyökumppaneilta. 

Kaikkiin lausuntopyyntöihin KT ei ole antanut kirjallista vastinetta. Joissakin tapauksissa lausunto on saatettu antaa osana Kuntaliiton tai muun yhteistyökumppanin lausuntoa tai kannanotto on toimitettu muulla tavoin tiedoksi.  

40 kirjallista lausuntoa tai asiantuntijalausuntoa 

KT antoi kaikkiaan 40 kirjallista lausuntoa tai asiantuntijalausuntoa.  Annetut lausunnot koskivat pääosin lain valmistelua luonnos tai valmisteluvaiheessa ja työryhmien raportteja. Joihinkin lausunto on annettu useaan kertaan riippuen asian valmisteluvaiheesta. 

Lausuntoja annettiin muun muassa seuraaviin aiheisiin:  

  • Lausunto hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Esityksessä tarkennetaan päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamista sekä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuudesta. KT:n mielestä on tärkeää, että mitoituksesta voidaan tilapäisesti poiketa myös henkilökunnan yllättävien sairauspoissaolojen takia. KT pitää esityksen mukaista ilmoitusvelvollisuutta epäselvästi määriteltynä, eikä katso tarpeelliseksi lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön hallinnollisia velvoitteita ja palveluiden järjestämiskustannuksia.
  • KT:n, Kuntaliiton ja Arene ry:n yhteinen kannanotto ulkomaalaisten sairaanhoitajien lisäkoulutuksesta. Suomeen EU/ETA-alueen ulkopuolelta muuttavan koulutetun hoitohenkilöstön on suoritettava Valviran määräämät lisäopinnot. Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet malleja ammattipätevyyden edellyttämiin lisäkoulutuksiin. Kannanoton mukaan näiden mallien toteutus on yhteiskunnalle edullisempaa kuin yhden sairaanhoitajan kouluttaminen.
  • Lausunto tasa-arvosuunnittelun toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa tasa-arvolain muuttamista koskevassa lainvalmistelussa. KT kannattaa tasa-arvon edistämistä varhaiskasvatuksessa. Lakiluonnoksen ehdottama tapa toteuttaa tasa-arvosuunnittelua voi kuitenkin olla osalle toimipaikoista haasteellista. KT katsoo, että tasa-arvon edistäminen on jo osa varhaiskasvatussuunnitelmia, ja uusien velvoitteiden kustannukset tulisi arvioida ja korvata kunnille.
  • Kannanotto Opetushallitukselle hoiva-avustajakoulutuksen malleista. Hoiva-avustajakoulutuksen sisällön vakiinnuttaminen on erittäin tärkeää ja sen valmistelussa on syytä edetä nopeasti. KT on pettynyt siihen, että pitkälle neuvoteltu ja tärkeä kehittämistyö hoiva-avustajakoulutuksen mallin vakiinnuttamisesta on pyritty romuttamaan.  
  • Lausunto EU28-työoikeusjaoston kommenttipyyntöön Euroopan komission Suomen maakohtaisista suosituksista. Euroopan komissio suositti Suomelle neljää kehityskohdetta. Näistä ensimmäisessä on terveydenhuollon ammattihenkilöiden määrän lisääminen ja palveluiden saatavuuden parantaminen. Komission mukaan pandemian aiheuttama kriisi on hoidettava, tehtävä aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, tuettava yrityksiä ja investointeja sekä estettävä rahanpesua tehokkaasti.
  • Lausunto luonnokseen hallituksen esityksestä eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. KT kannatti 52 §:n muutosta, joka mahdollisti näyttöjen suorittamisen epidemiatilanteen aiheuttamista viivästymisistä huolimatta. KT toivoi, että opetus- ja kulttuuriministeriö tarkentaa myös lain 54 § 1 momenttia tutkinnon osien arvioijista.
  • Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta. KT kannattaa esitettyjä muutoksia, joiden tavoitteena on joustavoittaa hallinnollisia prosesseja ja lupakäytäntöjä.
  • Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta (perhe-eläke). KT kannattaa työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta annettuja esityksiä. On tärkeää, että lainsäädäntöä ajanmukaistetaan vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneita tarpeita. KT pitää myös tärkeänä, että työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyttä seurataan.
  • Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta. KT kannattaa muutosesitystä ja palkkatuen uudistamista. Palkkatukitoimenpiteiden vaikutuksia pitää KT:n mielestä arvioida ja seurata. Lisäksi tärkeää on kuntien työllisyyspalvelujen kokemusten erillinen kuuleminen palkkatukea kehitettäessä.
  • Lausunto iäkkäiden laatusuositusluonnokseen 2020–2023. Suosituksen aihealueet KT näkee perustelluiksi. Lausunnossaan KT arvioi laatusuositusluonnoksen sisältöjä. KT myös ehdottaa tarkennuksia muun muassa vaikutusten arviointiin, suositusten toimeenpanoon, osaamisen kehittämiseen ja suositusten käytettävyyteen.

KT:n asiantuntijoita kuultavina eduskunnassa 

Kirjallisten lausuntojen lisäksi KT:n asiantuntijat osallistuivat eduskunnan kuulemistilaisuuksiin, joissa he antoivat kahdeksan asiantuntijalausuntoa lain valmisteluun. 

Kuulemistilaisuuksien asiantuntijalausunnot koskivat muun muassa hallituksen esityksiä eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta, laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua koskevaa hallitusohjelmakirjausta.  

Kirjallisten lausuntopyyntöjen jakautuminen 2020: