Sopimusalakohtainen kehittäminen

Sopijaosapuolet asettivat  sopimuskaudelle 2020–21 useita sopimusalakohtaisia työryhmiä.

Sopimuksia kehitetään sopimuskauden aikana myös jatkuvan neuvottelumenettelyn mukaisesti.

KVTES 2020–2021

Palkkausjärjestelmää arvioiva työryhmä neuvottelee vaihtoehdosta nykyiselle tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvalle järjestelmälle. Toimeksiantoon sisältyy vaihtoehtoisen järjestelmän pilotointia ja simulointia sekä hinnoittelujärjestelmän, työkokemuslisän ja henkilökohtaisen lisän määräysten mahdollinen muuttaminen. 

Perhevapaamääräyksiä arvioiva työryhmä arvioi KVTES:n V luvun perhevapaita koskevat määräykset. Työryhmä seuraa hallituksen perhevapaauudistuksesta tulevia muutostarpeita kunta-alan sopimusmääräyksiin.

Työsidonnaisuutta ja työhön liittyvää matkustamista selvittävä työryhmä neuvottelee työhön liittyvään matkustamiseen, uusien työntekotapojen ja esimerkiksi usean työpisteen aiheuttamia muutostarpeita määräyksiin. Neuvoteltavat asiakokonaisuudet voivat liittyä sekä työaikalukuun että matkakustannusten korvauksiin.

Sairauslomamääräyksiä käsittelevä työryhmä sai jatkoaikaa sopimuskaudelle 2020-2021. Työryhmä arvioi ja kehittää sairauslomaa koskevia määräyksiä sekä antaa työkyvyttömyystilanteisiin yhteisiä ohjeita, jotka kannustavat työssä jatkamista, työhön paluuta ja työhyvinvointia.

OVTES 2020–2021

Palkkausjärjestelmätyöryhmä uudistaa yleissivistävän koulun opetushenkilöstön palkkaperusteryhmien (OVTES Osio B 2 §) määräytymisen siten, että määräytyminen perustuu perusopetuksessa oppilaiden sekä erityisen tuen päätösten määriin. Samalla tarkastellaan peruskoulun rehtorin palkkauksen ja peruskoulun rehtorin opetusvelvollisuuden kehittämistä.

Työryhmä arvioi myös OVTES:n palkkausjärjestelmän toimivuutta ja tulevaisuuden kehittämistarpeita, kuten esimerkiksi tuntiopettajan palvelussuhteen ehtoja sekä lukion uuden opetussuunnitelman vaatimien muutosten toteuttamista.

Työryhmä seuraa KVTES:n palkkausjärjestelmien kehittämistä ja arvioi siitä johtuvia mahdollisia toimenpiteitä.  Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön (OVTES osio C) ammatillisen vuosityöaikasopimuksen vapaajaksojärjestelmää kehitetään.

Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön palvelussuhteiden kehittämistyöryhmä arvioi taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstön (OVTES Osio F) palvelusuhteen ehtojen kokonaisuutta sekä mahdollisuutta niiden ajanmukaistamiseen ja yksinkertaistamiseen.

LS 2020–2021

Osapuolet neuvottelevat sopimuskaudella lääkärisopimuksen uuden palkkausjärjestelmän tulevista vaiheista. Uudistus koskee koko palkkausjärjestelmää ja sen eri palkkatekijöitä. Tavoitteena on eri lääkäriryhmien palkkausjärjestelmän kehittäminen, jossa otetaan huomioon erityisesti hoidon jatkuvuuden tukeminen perusterveydenhuollossa, sekä erikoislääkärien ja -hammaslääkärien urakehityksen mukainen palkitseminen. Erityistä huomioita kiinnitetään työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä tuloksellisuuden kehittämiseen.

Sopimuskaudella neuvotellaan myös suoritepalkkausjärjestelmän uudistamisesta. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2021. Muilta osin muutokset tulevat voimaan 1.3.2022, ellei sote-uudistuksesta muuta johdu.

Sopimuskaudella neuvotellaan eläinlääkärien palkkausjärjestelmän muuttamisesta. Sen yhteydessä osapuolet neuvottelevat muutoksista kunnan virkaeläinlääkäreiden työaikamääräyksiin ottaen huomioon uuden työaikalain asettamat vaatimukset praktikkoeläinlääkärien työhön.

Lääkärisopimuksessa 2020–2021 on määräaikaisesti voimassa olevia säännöllisen työajan sijoittelua koskevia määräyksiä. Niiden vaikutuksia toimintaan seurataan ja arvioidaan sopimuskauden ajan. Osana työtä pilotoidaan erikoissairaanhoitoon soveltuvaa ympärivuorokautista mallia.

Teknisten sopimus 2020–2021

Työryhmä kartoittaa palo- ja pelastustoimeen soveltuvaa virka- ja työehtosopimukseen perustuvaa työaikajärjestelmää, joka mahdollistaa myös pitkät työvuorot työlainsäädännön puitteissa ja palvelee palo- ja pelastuslaitosten erilaisia tarpeita työaikojen järjestelyissä. Työryhmä tarkastelee työssään myös TS-18:n liitteen 8 kokeilumääräyksiä.

Työryhmä selvittää, miten TS-20:n palkkausluvun sisältöä voisi uudistaa ja tekee mahdollisesti tarvittavista uudistuksista ehdotukset TS-työryhmälle sopimuskauden 2020-2021 loppuun mennessä.

TTES 2020–2021

Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.